Przejdź do głównej treści

QualServ Ameryka Północna Zasady i warunki

Poniższe warunki zapewniają dostawcom QualServ Solutions LLC wytyczne i postanowienia prawne zawarte w naszej umowie zamówienia.

 1. Umowa. Niniejsze Zamówienie zakupu ("Zamówienie") jest ofertą firmy Qualserv ("Kupujący") dotyczącą zakupu od Sprzedającego towarów i/lub usług, które są opisane na pierwszej stronie niniejszego Zamówienia... *Sprzedawca zgadza się, że każda umowa zawarta w niniejszym Zleceniu zakupu będzie podlegać wszystkim warunkom niniejszego Zamówienia zakupu. Wszelkie warunki zaproponowane w akceptacji niniejszego Zamówienia przez Sprzedającego, które uzupełniają, różnią się lub są sprzeczne z warunkami niniejszego Zamówienia, zostają niniejszym odrzucone. Wszelkie takie proponowane warunki będą nieważne, a warunki zawarte w niniejszym Zamówieniu będą stanowić kompletne i wyłączne oświadczenie o warunkach umowy między Sprzedającym a Kupującym.  W zakresie, w jakim którekolwiek z postanowień Jednolitego Kodeksu Handlowego stanu Arkansas jest niezgodne z warunkami niniejszej Umowy, niniejsza Umowa ma pierwszeństwo. Jeżeli niniejsze Zamówienie zostało wystawione przez Kupującego w odpowiedzi na ofertę sprzedaży złożoną przez Sprzedającego i jeśli którykolwiek z warunków zawartych w niniejszym Zamówieniu jest dodatkowy lub różni się od warunków oferty Sprzedającego, wówczas wystawienie niniejszego Zamówienia przez Kupującego będzie stanowić kontrofertę do oferty Sprzedającego, pod warunkiem że Sprzedający wyrazi zgodę na takie dodatkowe i odmienne warunki oraz przyjmie do wiadomości, że niniejsze Zamówienie stanowi całość porozumienia między Sprzedającym a Kupującym. Uznaje się, że Sprzedający zaakceptował niniejsze warunki i przyjął do wiadomości, że niniejsze Zamówienie stanowi całość porozumienia między Sprzedającym a Kupującym poprzez wysyłkę towarów lub rozpoczęcie świadczenia usług lub chyba że Sprzedający powiadomi Kupującego inaczej na piśmie w ciągu dwóch (2) dni od otrzymania niniejszego Zamówienia.
 2. Cena. Niniejsze Zlecenie nie może zostać zrealizowane po cenie wyższej niż podana na pierwszej stronie niniejszego Zlecenia. Wszelkie zmiany ceny zakupu lub innych warunków niniejszego Zamówienia wymagają pisemnej zgody Kupującego.
 3. Gwarancja ceny. Sprzedający gwarantuje Kupującemu, że ceny towarów i/lub usług sprzedawanych Kupującemu w ramach niniejszego Zamówienia nie są mniej korzystne niż te, które są obecnie oferowane jakiemukolwiek innemu klientowi za te same lub podobne towary i/lub usługi w równych lub mniejszych ilościach. Jeżeli Sprzedający obniży cenę takich towarów i/lub usług w okresie obowiązywania niniejszego Zamówienia, Sprzedający odpowiednio obniży cenę towarów i/lub usług sprzedanych Kupującemu w późniejszym terminie w ramach niniejszego Zamówienia.
 4. Dostawa. Czas jest najważniejszy. Jeżeli dostawa towarów nie zostanie zrealizowana w ilościach i terminie dostawy obiecanym w potwierdzeniu przez sprzedającego lub świadczenie usług nie zostanie zakończone w terminie lub terminach obiecanych w potwierdzeniu sprzedającego, Kupującemu przysługuje prawo, oprócz innych praw i środków prawnych przewidzianych przez prawo lub na zasadzie słuszności, podjąć jedno lub oba z następujących działań: (i) bezpośrednie przyspieszone marszruty towarów, przy czym Sprzedawca płaci różnicę w kosztach między przyspieszonym marszrutą a kosztem realizacji zamówienia; (ii) anulować niniejsze Zamówienie w drodze pisemnego zawiadomienia ze skutkiem od momentu otrzymania przez Sprzedającego w odniesieniu do towarów, które nie zostały jeszcze wysłane lub usług, które nie zostały jeszcze wykonane, oraz zakupić zastępcze towary lub usługi w innym miejscu i obciążyć Sprzedającego wszelkimi poniesionymi stratami.   W przypadku wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej (takiego jak trzęsienie ziemi, powódź, wojna, terroryzm) Sprzedający powiadomi Kupującego o wpływie tego zjawiska na wyniki Sprzedającego.  Kupujący będzie miał możliwość zaakceptowania zmienionego świadczenia lub anulowania zamówienia.
 5. TRANSPORT. O ile nie określono inaczej na pierwszej stronie niniejszego Zamówienia lub nie zostało to zmienione listem wysyłkowym od Agenta Kupującego ds. Zakupów, towary objęte niniejszym Zamówieniem zostaną wysłane "Fabryka Kupującego FOB" za pośrednictwem preferowanego przewoźnika wymienionego w treści zamówienia.  Opłaty transportowe za towary dostarczone do miejsca przeznaczenia FOB muszą być opłacone z góry. Nie będą pobierane żadne opłaty za nieautoryzowany transport. Każda nieautoryzowana przesyłka, która spowoduje naliczenie dodatkowych opłat za transport, musi zostać w pełni opłacona z góry przez Sprzedawcę. Nieautoryzowane opłaty transportowe zostaną zrekompensowane przez Kupującego.
 6. Opakowanie. Wszystkie towary muszą być zapakowane w sposób określony przez Kupującego i wysłane w sposób oraz drogą i przewoźnikiem wskazanym przez Kupującego. Jeżeli Kupujący nie określi sposobu, w jaki towar musi być zapakowany, Sprzedający zapakuje towar w taki sposób, aby uniknąć uszkodzeń w transporcie. Jeżeli Kupujący nie określi sposobu wysyłki, trasy lub przewoźnika, Sprzedający wyśle towar po możliwie najniższych stawkach transportowych, zgodnie ze zobowiązaniem Sprzedającego do dotrzymania harmonogramu dostaw określonego w niniejszym Zamówieniu.
 7. Inspekcja. Zapłata przez Kupującego za towar nie jest równoznaczna z jego odbiorem towaru. Kupujący ma prawo, ale nie obowiązek, do sprawdzenia towarów i odrzucenia wszelkich towarów, które w ocenie Kupującego są wadliwe. Towar odrzucony w ten sposób oraz towar dostarczony w ilości przekraczającej zamówione może zostać zwrócony Sprzedającemu na jego koszt. Ewentualna płatność za towary odrzucone na mocy niniejszej Umowy zostanie niezwłocznie zwrócona przez Sprzedającego. Fakt, że Kupujący nie sprawdzi lub nie przetestuje jakiegokolwiek towaru, nie ma wpływu na żadne prawa Kupującego.
 8. Faktury i płatności. Faktury powinny zawierać NUMER ZAMÓWIENIA, numer towaru, opis towarów lub usług, ilości, ceny jednostkowe oraz łączną cenę zakupu. Okresy skonta oblicza się od daty faktycznej dostawy towarów lub daty otrzymania akceptowalnej faktury, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. Wszelkie roszczenia pieniężne należne lub mające stać się wymagalne od Kupującego podlegają potrąceniu przez Kupującego z tytułu wszelkich potrąceń lub roszczeń wzajemnych wynikających z tego lub innego Zamówienia Kupującego złożonego ze Sprzedającym.
 9. Zmiany. Żadna modyfikacja niniejszego Zamówienia nie będzie skuteczna bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany (i) specyfikacji i rysunków, jeśli towary są produkowane specjalnie dla Kupującego, (ii) miejsca dostawy, (iii) czasu dostawy lub (iv) zakupionej ilości.
 10. Unieważnienie. Kupujący może anulować niniejsze Zamówienie lub dowolną jego część, jeśli Sprzedający naruszy którekolwiek z postanowień niniejszego Zamówienia. Niniejsze Zamówienie wygasa automatycznie, bez wypowiedzenia, jeśli Sprzedający stanie się niewypłacalny lub stanie się przedmiotem jakiegokolwiek postępowania na mocy prawa dotyczącego upadłości lub ulgi dłużnikom. Kupujący może również wypowiedzieć niniejsze Zamówienie lub dowolną jego część dla wyłącznej wygody Kupującego.
 11. Gwarancja. Sprzedający gwarantuje Kupującemu, że wszystkie towary objęte niniejszym Zamówieniem będą zgodne ze specyfikacjami, rysunkami, próbkami lub innymi opisami określonymi przez Kupującego lub, jeśli nie zostały określone, ze standardowymi specyfikacjami Sprzedającego dla takich towarów. Sprzedający gwarantuje również Kupującemu, że wszystkie towary będą nadawać się i wystarczać do zamierzonego celu, nadawać się do sprzedaży, z dobrego materiału i wykonania oraz być wolne od wad. Kontrola, test, odbiór lub użytkowanie towarów przez Kupującego nie ma wpływu na zobowiązania Sprzedającego wynikające z niniejszych gwarancji. Sprzedający wymieni lub naprawi, według uznania Kupującego i na koszt Sprzedającego, wady wszelkich towarów niezgodnych z niniejszymi gwarancjami. Jeśli Sprzedający nie usunie wad lub nie wymieni towarów niezgodnych z umową w ciągu dziesięciu (10) dni od daty powiadomienia Sprzedającego przez Kupującego o wadzie lub wadach, Kupujący może, po pisemnym powiadomieniu Sprzedającego z dziesięciodniowym (10) wyprzedzeniem, albo (i) dokonać takich poprawek lub wymienić takie towary i obciążyć Sprzedającego wszystkimi kosztami poniesionymi przez Kupującego, lub (ii) cofnie przyjęcie towaru, w którym to przypadku Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu ceny zakupu i dokonania wszelkich niezbędnych ustaleń, na koszt Sprzedającego, w celu zwrotu towarów do Sprzedającego. Wszelkie gwarancje Sprzedającego zawarte w niniejszym dokumencie lub dorozumiane przez prawo pozostają w mocy po jakiejkolwiek kontroli, dostawie, odbiorze lub płatności przez Kupującego.
 12. Zwolnienie z odpowiedzialności patentowej. Sprzedający będzie bronił, na własny koszt, wraz z doradcą w uzasadnionym stopniu zadowalającym Kupującego, przed wszelkimi działaniami przeciwko Kupującemu w związku z domniemanym naruszeniem patentów, znaków towarowych, wynalazków lub praw autorskich wynikających ze sprzedaży lub użytkowania towarów. Sprzedający zwolni Kupującego z odpowiedzialności za wszelkie szkody, zobowiązania, roszczenia, straty i wydatki (w tym honoraria adwokackie) zapłacone lub poniesione przez Kupującego w związku z takim działaniem. Kupujący, na własny koszt, może uczestniczyć w obronie przed takim powództwem, ale nie jest do tego zobowiązany.
 13. Odszkodowanie. Sprzedający zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Kupującego i jego podmioty stowarzyszone oraz, na żądanie, będzie bronił każdego z nich przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, sporami sądowymi lub postępowaniami jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, czy opierają się one na zaniedbaniu, naruszeniu wyraźnej lub dorozumianej gwarancji, ścisłej odpowiedzialności lub jakiejkolwiek innej teorii, a także przed wszelkimi bezpośrednimi, pośrednimi, szczególnymi, odszkodowania przykładowe, przypadkowe lub wtórne wszelkiego rodzaju, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z towarami i/lub usługami, projektem, sposobem przygotowania, produkcji, budowy, ukończenia, dostawy lub niedostarczenia jakichkolwiek towarów i/lub usług przez Sprzedającego, jakimkolwiek naruszeniem przez Sprzedającego któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, lub jakiekolwiek inne działanie, zaniechanie lub zaniedbanie Sprzedającego lub któregokolwiek z jego pracowników, pracowników, pracowników, agentów, podwykonawców lub dostawców. Sprzedający, na żądanie, zapłaci lub zwróci Kupującemu lub jakiejkolwiek innej stronie uprawnionej do odszkodowania na mocy niniejszej Umowy wszelkie koszty i wydatki, w tym honoraria adwokackie, poniesione przez Kupującego lub taką inną stronę w związku z takim roszczeniem, żądaniem, postępowaniem sądowym, stratą lub szkodą. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KUPUJĄCEGO WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA LUB Z NIM ZWIĄZANA JEST OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KUPUJĄCEGO ZA TOWARY I/LUB USŁUGI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO KUPUJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA MOCY NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, POŚREDNIE LUB KARNE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, NAWET JEŚLI KUPUJĄCY ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
 14. Poufność. Wszystkie specyfikacje, dokumenty i prototypy towarów dostarczone przez Kupującego do Sprzedającego są własnością Kupującego. Są one dostarczane wyłącznie w celu realizacji niniejszego Zamówienia przez Sprzedającego i pod wyraźnym warunkiem, że informacje w nich zawarte nie będą ujawniane innym osobom ani wykorzystywane do celów innych niż związane z niniejszym Zamówieniem, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Kupującego. Jeśli Kupujący wyrazi pisemną zgodę, Sprzedający będzie ściśle przestrzegał warunków każdej zgody, a nawet po uzyskaniu takiej zgody nie będzie używał nazwy Kupującego ani żadnych jego znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych lub logo, chyba że za wyraźną uprzednią pisemną zgodą Kupującego na określone użycie. Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu wszystkie takie specyfikacje, dokumenty i prototypy towarów na pisemne żądanie Kupującego. Zobowiązania Sprzedającego wynikające z niniejszego paragrafu pozostają w mocy po anulowaniu, rozwiązaniu lub zakończeniu realizacji niniejszego Zamówienia.
 15. Siła wyższa. Kupujący może opóźnić dostawę i/lub odbiór z przyczyn od niego niezależnych.
 16. Środków. Każde z praw i środków zaradczych zastrzeżonych dla Kupującego w niniejszym Zamówieniu ma charakter kumulatywny i dodatkowy w stosunku do wszelkich innych środków zaradczych przewidzianych w prawie lub na zasadzie słuszności. Żadne opóźnienie lub niewykonanie przez Kupującego jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego nie będzie miało wpływu na takie prawo lub środek zaradczy, a żadne działanie podjęte lub zaniechane przez Kupującego nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego prawa lub środka prawnego.
 17. Przypisanie. Niniejsze Zamówienie nie może zostać scedowane przez Sprzedającego bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.
 18. Zgodność z prawem. Sprzedający gwarantuje Kupującemu, że jest pracodawcą działającym w ramach akcji afirmatywnej/równych szans, a Sprzedający niniejszym zaświadcza, że przestrzega wszystkich obowiązujących zagranicznych, federalnych, stanowych i lokalnych przepisów prawa pracy, zarządzeń, zasad i regulacji. Ponadto Sprzedawca zgadza się przestrzegać, w stosownych przypadkach, przepisów ustawy Small Business Act i Small Business Regulatory Enforcement Fairness Act z 1996 r. oraz przepisów wydanych na ich podstawie, z późniejszymi zmianami. Sprzedający dostarczy Kupującemu, nie później niż w dniu dostawy towarów, kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej dla wszelkich towarów, które są objęte normą dotyczącą komunikacji o zagrożeniach w ustawie o bezpieczeństwie i higienie pracy, zawartą w 29 C.F.R. § 1910.1200.   Sprzedający gwarantuje Kupującemu, że wszystkie działania podjęte przez Sprzedającego w celu dostarczenia towarów lub świadczenia usług na podstawie niniejszej Umowy będą pod każdym względem zgodne ze wszystkimi obowiązującymi zagranicznymi, federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami, zasadami, regulacjami i zarządzeniami. Sprzedający zwolni Kupującego z odpowiedzialności za wszelkie szkody, zobowiązania, roszczenia, straty, kary i wydatki (w tym honoraria adwokackie) zapłacone lub poniesione przez Kupującego w wyniku naruszenia przez Sprzedającego niniejszych gwarancji. Sprzedający jest zobowiązany do uzyskania i opłacenia wszelkich licencji, zezwoleń, inspekcji lub wykazów przez jakikolwiek organ publiczny lub organizację certyfikującą wymaganych w związku z produkcją, wykonaniem, ukończeniem lub dostawą jakiegokolwiek towaru i/lub usługi.
 19. Świadectwa pochodzenia i dokumentacja celna. Sprzedawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za informacje zawarte w świadectwie pochodzenia, liście lub oświadczeniach pod przysięgą. Akceptując niniejsze Zlecenie zakupu, sprzedający przyjmuje pełną odpowiedzialność za kompletność i dokładność odpowiedniego świadectwa pochodzenia oraz całej innej dokumentacji celnej dostarczonej Kupującemu. Sprzedający przyjmuje na siebie wszelkie zobowiązania wynikające z nieprawidłowych danych na tych dokumentach lub nieprzestrzegania wymagań Świadectwa Pochodzenia.
 20. Kontrakty rządowe. Jeżeli na pierwszej stronie niniejszego Zamówienia widnieje numer kontraktu rządowego, Sprzedający będzie przestrzegał wszystkich odpowiednich postanowień wspomnianego kontraktu rządowego oraz odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw wykonawczych w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do przedmiotu niniejszego Zamówienia, a wszystkie takie odpowiednie postanowienia umowne, zarządzenia i dyrektywy zostają niniejszym włączone przez odniesienie do niniejszego Zamówienia. Kopia warunków kontraktu rządowego zostanie przekazana Sprzedającemu na żądanie.
 21. Powiadomienia. Wszelkie zawiadomienia, zgody, zrzeczenia się i inne komunikaty, których przekazanie jest wymagane lub dozwolone zgodnie z niniejszym Zarządzeniem, mają formę pisemną i uznaje się je za doręczone (i) w dniu doręczenia, jeśli zostały doręczone osobiście, lub potwierdzone faksem lub pocztą elektroniczną, (ii) jednego (1) dnia roboczego po dostarczeniu do dowolnego krajowego kuriera nocnego kierującego dostawę w następnym dniu roboczym, za potwierdzeniem odbioru, lub (iii) trzy (3) dni robocze po złożeniu w przesyłce amerykańskiej, listem poleconym lub poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z dołączoną odpowiednią opłatą pocztową. Wszelkie powiadomienia do Kupującego należy przesyłać do QualServ Solutions LLC pod adresem 7400 South 28th Street, Fort Smith, Arkansas 72908, do wiadomości Kierownika ds. Zakupów.
 22. Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Zarządzenia zostanie uznane za niezgodne z prawem, niewykonalne lub niewykonalne, postanowienie to nie będzie miało wpływu na żadne inne postanowienie lub postanowienia zawarte w niniejszym Zarządzeniu.
 23. Tytuły akapitów. Tytuły ustępów służą wyłącznie wygodzie odniesienia i nie mają wpływu na znaczenie ani konstrukcję któregokolwiek z postanowień niniejszego Zarządzenia.
 24. Zrzeczenie się prawa do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. Sprzedający i Kupujący niniejszym zrzekają się procesu z udziałem ławy przysięgłych w jakimkolwiek działaniu, postępowaniu, roszczeniu lub roszczeniu wzajemnym, czy to w ramach umowy, czy czynu niedozwolonego, na mocy prawa lub na zasadzie słuszności, wynikających z niniejszego Zamówienia lub w jakikolwiek sposób z nim związanych.
 25. Prawo właściwe. Niniejsze Zarządzenie podlega prawu stanu Arkansas i będzie interpretowane zgodnie z nim, bez względu na jego zasady kolizyjne.
 26. Rozstrzyganie sporów. Wszelkie powództwa wynikające z niniejszej Umowy lub w jakikolwiek sposób z nią związane będą wnoszone wyłącznie do sądów federalnych i stanowych w hrabstwie Sebastian w stanie Arkansas, a Sprzedający niniejszym poddaje się jurysdykcji takich sądów i zrzeka się wszelkich roszczeń, że takie sądy są niewygodnym forum. Powództwo Sprzedającego wynikające z niniejszego Zamówienia lub z nim związane zostanie wszczęte w ciągu jednego (1) roku od daty wystąpienia prawa, roszczenia, żądania lub podstawy powództwa po raz pierwszy lub ulegnie przedawnieniu.
 27. Przetrwanie. Oprócz tych warunków, które pozostają w mocy po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszego Zamówienia na ich wyraźnych warunkach, postanowienia punktów 11, 12, 13, 14, 18, 23 i 25 pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszego Zamówienia z dowolnego powodu. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie warunków, postanowień lub zobowiązań określonych w punktach 14 lub 18 może spowodować nieodwracalne szkody dla Kupującego oraz że dochodzenie odszkodowania na drodze prawnej nie byłoby odpowiednim środkiem zaradczym. W związku z powyższym, w przypadku naruszenia przez Sprzedającego warunków, postanowień lub postanowień określonych w punktach 14 lub 18, Sprzedający niniejszym wyraża zgodę na zakaz zbliżania się i/lub zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego przeciwko Sprzedającemu, bez wnoszenia kaucji, oprócz wszelkich innych praw lub środków zaradczych, które mogą przysługiwać Kupującemu.

Poprawione 11/1/13

QualServ/Follett Europe Polska Ogólne warunki sprzedaży

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej "Ogólnymi Warunkami", określają zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług, oferowanych przez spółkę prawa polskiego – Follett Europe Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mokrym Dworze 26 c (Wiślina 83-021, Polska), zarejestrowana pod numerem 0000223594 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, zwaną dalej "Follett". Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do umów, które Follett zawiera z kontrahentem prowadzącym działalność gospodarczą, zwanym dalej "Klientem", a łącznie "Stronami", z wyłączeniem umów, w których drugą stroną jest konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.
 2. Ogólne Warunki stanowią integralną część i mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży, jak również umów o świadczenie usług zawieranych przez Follett z Klientem, chyba że Strony postanowią inaczej. Wszelkie odmienne i dodatkowe ustalenia dokonane przez Strony wbrew Ogólnym Warunkom wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zawarcia przez Strony odrębnej umowy dotyczącej określonego przedsięwzięcia gospodarczego, ustalenia zawarte w tej umowie zastępują postanowienia Ogólnych Warunków. Żadne z postanowień Ogólnych Warunków nie może być zmieniane ani modyfikowane przez Klienta bez pisemnej zgody Follett.
 3. Stosowane przez Klienta formy lub wzorce umów (w szczególności ogólne warunki handlowe, regulaminy) nie są wiążące, chyba że obie Strony wyrażą na piśmie pod rygorem nieważności zgodę na stosowanie ogólnych warunków Klienta. Ogólne warunki handlowe Klienta regulują konkretną umowę zawartą przez Follett z Klientem dopiero po złożeniu przez Follett pisemnego oświadczenia wyrażonego w zdaniu poprzednim. Zgoda Follett jest wyrażona w odniesieniu do konkretnej umowy i nie ma zastosowania do innych umów, które mają zostać zawarte przez Follett z Klientem. W przypadku, gdy Ogólne Warunki są sprzeczne z postanowieniami wzorów lub wzorców wzorców umownych stosowanych przez Klienta (w szczególności ogólnymi warunkami Klienta, regulaminami), Ogólne Warunki mają zastosowanie do umowy zawieranej przez Strony, o ile przestrzegane było postanowienie rozdziału I ust. 4, a Follett nie został poinformowany przez Klienta o treści stosowanych wzorców umownych lub wzorcach wzorców umownych przez Klienta przed zawarciem danej umowy. W przypadku, gdy Ogólne Warunki są sprzeczne z postanowieniami wzorów lub wzorców wzorców umownych stosowanych przez Klienta (w szczególności ogólnymi warunkami Klienta, regulaminami), a obie Strony poczyniły o tym informacje przed zawarciem danej umowy, Strony uzgadniają na piśmie obowiązujące przepisy prawa, a także które rozporządzenie będzie miało zastosowanie do danej umowy/zamówienia.
 4. Ogólne Warunki doręczane są Klientowi: a/ za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pocztą, wraz z formularzem zamówienia zwanym dalej "Zamówieniem" (zgodnie z Ogólnymi Warunkami zamówienia złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu), b/ jako załącznik do faktury pro forma (jeżeli zamówienie zostało złożone w inny sposób niż wskazany powyżej; np. telefonicznie).
 5. Ogólne Warunki są wiążące i uważa się je za zaakceptowane przez Klienta z chwilą dostarczenia przez Follett wypełnionego i podpisanego Zamówienia.
 6. W przypadku, gdy Zamówienie nie zostało złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu) lub w formie pisemnej, Ogólne Warunki są wiążące i uważa się je za zaakceptowane przez Klienta z chwilą doręczenia Klientowi faktury pro forma wystawionej przez Follett z załączoną informacją o Ogólnych Warunkach.
 7. Jeżeli Strony pozostają w stałych stosunkach handlowych, akceptacja przez Klienta Ogólnych Warunków dokonana przy pierwszym Zamówieniu jest uważana za jego zgodę na stosowanie Ogólnych Warunków do późniejszych zamówień i umów zawartych i zawartych między tymi samymi Stronami do czasu zmiany Ogólnych Warunków lub odwołania przez Follett ich stosowania.
 8. Ogólne Warunki są ogólnie dostępne na stronie internetowej: www.follettice.com/follett-europe/.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Wszelkie informacje zamieszczone w katalogach, ogłoszeniach, www.follettice.com/follett-europe na stronie internetowej, a także w pozostałych materiałach reklamowych wydawanych przez Follett stanowią zaproszenie do rokowań, ale nie ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient składa Follett ofertę wstępną, zwaną dalej "Zapytaniem ofertowym", w formie pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zapytanie ofertowe powinno zawierać niezbędne dane do przygotowania Zamówienia, tj. rodzaj produktów/usług, ilość, parametry techniczne oraz dane identyfikujące Klienta. Zapytanie nie jest wiążące dla Klienta, lecz stanowi prośbę o przygotowanie Zamówienia danego rodzaju produktów/usług.
 3. Follett przygotowuje Zamówienie w oparciu o informacje określone w Zapytaniu Klienta. Zamówienie zawiera cenę, warunki płatności oraz warunki dostawy. Zamówienie wysyłane jest do Klienta za pośrednictwem poczty lub środków komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu) w celu podpisania i akceptacji. Strony mogą negocjować warunki określone w Zamówieniu. Każdorazowo w przypadku zmiany warunków Zamówienia, Follett przygotuje nowy formularz zamówienia uwzględniający zmiany zaakceptowane przez obie Strony i prześle go Klientowi do podpisania i pełnej akceptacji. Follett każdorazowo załącza do Zamówienia niniejsze Ogólne Warunki (odpowiednio jako załącznik do wiadomości e-mail zapisany w formacie PDF lub jako odrębny dokument, jeśli Zamówienie zostało wysłane pocztą).
 4. Zamówienie opatrzone podpisem Klienta jako akceptacja warunków zamówienia wiąże obie Strony po jego dostarczeniu do Follett za pośrednictwem poczty lub środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub faks).
 5. Klient może również złożyć Zapytanie lub Zamówienie telefonicznie.
 6. Na pisemną prośbę Klienta, Follett potwierdzi przyjęcie zamówienia oraz warunki wyrażone w Zamówieniu za pośrednictwem poczty lub środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub faks).
 7. Follett zastrzega sobie prawo do wglądu do informacji przedstawionych w Zapytaniu i Zamówieniu przez Klienta, w tym prawo do żądania niezbędnych dokumentów w celu potwierdzenia upoważnienia do działania w imieniu Klienta lub identyfikacji osoby, która złożyła Zapytanie lub/i podpisała Zamówienie.
 8. Umowę sprzedaży/dostawy uważa się za zawartą na warunkach wyrażonych w Zamówieniu po uzgodnieniu przez obie Strony warunków określonych w niniejszym Regulaminie poprzez podpisanie formularza zamówienia.
 9. Ceny wskazane w Zamówieniu zgodnie z ust. 3 obowiązują przez 30 dni od momentu przygotowania Zamówienia.
 10. Follett jest zwolniony z obowiązku wykonania umowy w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Follett, w szczególności jeżeli w wyniku działania Klienta lub działań osób trzecich, przez wystąpienie siły wyższej lub w wyniku zmian przepisów prawa, wykonanie umowy jest utrudnione, niemożliwe lub powoduje straty finansowe dla Follett.

III. KOREKTY CEN/WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny i warunki płatności określone są w Zamówieniu, zgodnie z rozdziałem II ust. 3. Warunki płatności mogą być również określone na fakturze pro forma w przypadku określonym w rozdziale I ust. 6.
 2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy/zamówienia przez Follett jest faktura VAT, z zastrzeżeniem zdarzeń, jeżeli na podstawie przepisu szczególnego lub odrębnej umowy Strony sporządzą protokół odbioru lub inną równoważną dokumentację potwierdzającą wykonanie umowy przez Follett.
 3. Cena i warunki płatności powinny być zgodne z wcześniejszymi ustaleniami Stron wyrażonymi w Zamówieniu i określone są na fakturze VAT wystawionej przez Follett, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4 poniżej.
 4. Follett może wystawić fakturę pro forma, którą Klient zapłaci jako przedpłatę równą ustalonej przez Strony wysokości wartości zamówienia. Przedpłata powinna być dokonana w terminie wskazanym na fakturze pro forma zgodnie z ustaleniami Stron. Jeżeli Klient nie dokona przedpłaty zgodnie z fakturą pro forma, Follett może odstąpić od umowy i nie jest już zobowiązany do wykonania umowy/zamówienia. W przypadku odstąpienia przez Follett od umowy z powodu zaistnienia powyższego zdarzenia, Klient jest dodatkowo zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Follett w związku z wykonywaniem takiej umowy. Powyższe postanowienie nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Follett odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
 5. Wszystkie ceny usług i Produktów Follett są cenami netto, które należy powiększyć o kwotę należnego podatku VAT.
 6. Koszty dostawy produktów, zwanych dalej "Produktami" do Klienta, jak również koszty innych usług dodatkowych wykonywanych przez Follett rozliczane są indywidualnie i muszą być ostatecznie wyrażone w Zamówieniu. Koszty te oraz wszelkie inne koszty i wydatki, które mogą powstać w związku z realizacją umowy/zamówienia, ponosi Klient, chyba że Strony uzgodnią inaczej. W przypadku braku uzgodnień poszczególnych Stron co do kosztów dostawy, Zleceniodawca zobowiązany jest do poniesienia tych kosztów w wysokości będącej w dyspozycji przewoźników (spedytorów) świadczących na rzecz Zleceniodawcy usługi przewozu określonego rodzaju towarów.
 7. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto Follett wskazaną na fakturze. Koszty przelewu środków oraz koszty wymiany walut i wypłaty rabatu pokrywa Klient.
 8. Ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Follett, np. w związku ze wzrostem ceł, podatków, kursów walut oraz innymi okolicznościami gospodarczymi lub prawnymi, na które Follett nie ma wpływu. W takim przypadku Follett ma prawo do zmiany ceny po uprzednim powiadomieniu Klienta.
 9. W przypadku opóźnienia Klienta w płatnościach wynikających z umowy, odsetki ustawowe należne Follett naliczane są od wszelkich należnych kwot niezapłaconych w wymaganym terminie.
 10. W przypadku opóźnienia Klienta w płatnościach wynikających z umowy, Follett, według własnego uznania, ma prawo przerwać prace nad wszystkimi zamówieniami Klienta (w tym wydanie produktów i/lub świadczenie usług) do czasu, aż Klient ureguluje wszystkie zaległe płatności wraz z należnościami ubocznymi (np. odsetkami) lub zażąda odpowiedniego zabezpieczenia zaległych płatności. W przypadku, gdy zaległe płatności Klienta na rzecz Follett przekroczą okres 30 kolejnych dni, Follett może wypowiedzieć umowę bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie umowy. W takim przypadku Follett nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta, a Klient nie jest uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Follett, jeśli Follett podejmie kroki opisane w niniejszym punkcie.
 11. Klient nie jest uprawniony do opóźnienia lub zawieszenia należnej Follett płatności należnej Follett, związanej z umową/zamówieniem, co do którego Klient zgłosił jakiekolwiek roszczenia. Wyklucza się również potrącanie przez Klienta jakichkolwiek wzajemnych wierzytelności wobec Follett z wzajemnych wierzytelności Follett wobec Klienta, wynikających z umowy zawartej na podstawie postanowień niniejszych Ogólnych Warunków.

IV. ZALICZKI

 1. Na żądanie Follett Klient powinien dokonać na rzecz Follett zaliczki na poczet faktury końcowej lub ustanowić zaakceptowane przez Follett zabezpieczenie zapłaty ceny przed dostawą Produktów lub wykonaniem usług w ramach danej umowy/zamówienia. Follett wystawi fakturę wstępną na zaliczkę, która ma zostać wpłacona przez Klienta w terminie wskazanym na tej fakturze. Wysokość zaliczek zostanie uzgodniona w ramach Zamówienia i zostanie potwierdzona przez Follett zgodnie z postanowieniami rozdziału II ust. 6.
 2. Follett podejmie niezbędne działania w celu realizacji zamówienia Klienta po dokonaniu przez Klienta zaliczki w wysokości określonej na fakturze wstępnej/pro – forma. Za datę wpłaty zaliczki uważa się datę zaksięgowania środków zaliczki na koncie Follett wskazanym na fakturze wstępnej.
 3. Odmowa lub niewykonanie zaliczki przez Klienta w terminie wskazanym na fakturze wstępnej jest równoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od umowy zwalniającym Follett z obowiązku wykonania umowy/zamówienia. W takim przypadku Klient zobowiązany jest dodatkowo do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Follett w związku z realizacją takiej umowy/zamówienia. Powyższe postanowienie nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Follett odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

V. WYKONANIE UMOWY/DOSTAWY

 1. O ile Strony nie uzgodniły inaczej w formie pisemnej, termin dostawy/wykonania usług jest każdorazowo wskazany przez Follett w Zamówieniu i dodatkowo potwierdzany przez Follett zgodnie z postanowieniem określonym w rozdziale II ust. 3 oraz ujawniany na fakturze, fakturze pro forma lub liście przewozowym/konosamencie lub innym równoważnym dokumencie.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału IV ust. 2, bieg terminu dostawy/wykonania usług rozpoczyna się z chwilą dostarczenia przez Klienta do Follett podpisanego i przyjętego Zamówienia lub faktury pro forma, jeżeli umowa została zawarta na zasadach określonych w rozdziale III ust. 4 i rozdziale II ust. 5. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli Produkty zostaną przekazane w odpowiednim czasie lub przed upływem terminu przez Follett upoważnionemu przedstawicielowi Klienta lub przewoźnikowi/spedytorowi działającemu w imieniu jednej ze Stron w celu dostarczenia Produktów do Klienta. W przypadku, gdy miejsce dostawy Produktów nie zostanie ustalone przez Strony lub określone przez Klienta, termin uważa się za dotrzymany, gdy Follett powiadomi Klienta w odpowiednim czasie lub przed upływem terminu, że Produkty są przygotowywane do przekazania Klientowi w siedzibie Follett lub w innym miejscu wskazanym przez Follett. Koszty przechowywania Produktów przez czas po bezskutecznym upływie ostatniego dnia ustalonego jako termin dostawy do momentu wydania Produktów Klientowi lub jego przedstawicielowi (przewoźnikowi, spedytorowi) pokrywa Klient. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do świadczenia przez Follett usług innych niż dostawa Produktów.
 3. Klient może odebrać Produkty w następujący sposób: a/ osobiście w siedzibie Follett, b/ środkami transportu Follett lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej/kurierskiej zleconej przez jedną ze Stron zgodnie z ustaleniami miejsca (adresu) wskazanego przez Klienta w Zamówieniu, chyba że Strony uzgodniły inaczej na piśmie.
 4. Follett nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia spowodowane okolicznościami siły wyższej określonymi w rozdziale VI niniejszych Ogólnych Warunków lub zdarzeniami, za które odpowiedzialność ponosi Klient.
 5. Do czasu ustania lub przezwyciężenia przez Strony wyżej wymienionych przeszkód, Follett może zawiesić lub ograniczyć dostawę Produktów lub świadczenie usług. W przypadku, gdy w związku z wystąpieniem powyższych przeszkód Follett utraci możliwość dostarczenia Produktów lub wykonania usług, umowa dotycząca danego zamówienia może zostać jednostronnie rozwiązana przez Follett za uprzednim powiadomieniem Klienta. W przypadku zawieszenia lub ograniczenia dostawy Produktów lub świadczenia usług przez Follett, terminy przewidziane w niniejszym Regulaminie ulegają zawieszeniu w odniesieniu do części lub całości dostawy/usługi określonej w Zamówieniu, do czasu ustania lub przezwyciężenia przez Strony ww. przeszkód.
 6. W przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w ust. 5 nie uważa się, że Follett nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z umowy, a Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zaistniałych z tego tytułu od Follett, w szczególności roszczenia odszkodowawcze.
 7. Follett może realizować dostawę Produktów częściowo, chyba że Strony uzgodnią inaczej. O ile Strony nie ustaliły inaczej w odniesieniu do konkretnego zamówienia, Follett ma możliwość określenia ilości, rodzaju (rodzaju) i terminu dostawy, która ma zostać zrealizowana w ramach danej umowy/zamówienia.
 8. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, dostawa Produktów do miejsca przeznaczenia wskazanego w umowie Stron jest realizowana przez Follett w oparciu o regułę EXW (Incoterms 2010).
 9. W przypadku, gdy odbiór Produktów dokonywany jest osobiście przez Klienta, Follett przygotuje Produkty do wydania Klientowi w siedzibie Follett, chyba że Strony uzgodniły inne miejsce lub termin dostawy. Klient jest zobowiązany do odbioru Produktów w czasie i miejscu wskazanym przez Follett lub niezwłocznie po zawiadomieniu przez Follett o oddaniu Produktów do dyspozycji Klienta w siedzibie Follett lub w innym miejscu wskazanym przez Follett.
 10. Klient zobowiązany jest do zbadania Produktów w dniu ich odbioru pod kątem zgodności z Zamówieniem. W szczególności Klient zobowiązany jest do zbadania stanu przesyłki, jakości i ilości dostarczonych Produktów oraz wszelkich reklamacji w tym zakresie do przewoźnika (spedytora) oraz Follett. Wyżej wymienioną reklamację należy złożyć w formie pisemnej. Jeżeli Klient nie złoży reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu Produktów, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia jej otrzymania, uważa się to za potwierdzenie przez Klienta zgodności dostawy z umową/zamówieniem.
 11. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, wszelkie koszty i wydatki związane z wysyłką Produktów ponosi Klient według obowiązującej stawki stosowanej przez przewoźnika lub spedytora działającego na żądanie Klienta lub Follett. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przestoju spowodowanego okolicznościami, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność.
 12. Follett jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia Produktów przed uszkodzeniem podczas transportu. Koszty zwykłego zabezpieczenia zaliczane są do pozostałych kosztów związanych z realizacją Zamówienia, które pokrywa Follett, chyba że Klient zlecił dodatkowe zabezpieczenie przesyłki. Koszty dodatkowego zabezpieczenia przesyłki pokrywa w całości Klient.
 13. W przypadku, gdy Klient odbiera Produkty z magazynu Follett własnym środkiem transportu, Follett musi zostać dostarczony przez Klienta przed wydaniem Produktów z informacją o danych osobowych przedstawiciela Klienta upoważnionego do odbioru Produktów, tj. imię i nazwisko, numer paszportu lub numer dowodu osobistego. O ile Follett nie otrzyma od Klienta wyżej wymienionych informacji w odpowiednim czasie, Follett może odmówić wydania Produktów lub wydanie może zostać odroczone do czasu, gdy Klient wypełni swój obowiązek wynikający z niniejszej Umowy. Podobnie, Follett odmówi wydania Produktów w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między osobistymi danymi identyfikacyjnymi przedstawiciela Klienta podanymi zgodnie z niniejszym punktem przez Klienta a danymi identyfikacyjnymi faktycznego odbiorcy.
 14. Klient zorganizuje obecność upoważnionego przedstawiciela w czasie i miejscu wskazanym przez Follett lub opisanym w liście przewozowym, liście przewozowym lub innym równoważnym dokumencie w celu przyjęcia dostawy Produktów w imieniu Klienta, przy czym odmowa odbioru Produktów przez Klienta lub nieobecność jego przedstawiciela nie zwalnia Klienta z obowiązku dokonania płatności na rzecz Follett za Produkty i transport jako uzgodnione przez Strony.
 15. Follett nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane okolicznościami spowodowanymi przez przewoźnika lub spedytora.
 16. Zleceniodawca powinien współpracować z Follett w zakresie realizacji Zamówienia, w szczególności powinien zapewnić miejsce rozładunku ładunku oraz spełnić odpowiednie warunki do wykonania prac montażowych (w zakresie zamówień/umów z usługami montażowymi). Ponadto Klient powinien zapewnić odpowiednie ogrzewanie miejsca montażu w okresie zimowym oraz jego oświetlenie oraz niezakłócony dostęp do ujęcia wody, energii elektrycznej itp.
 17. W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Follett montażu próbnego, Klient jest zobowiązany do spełnienia odpowiednich warunków w tym zakresie, w tym do wypełnienia obowiązków wskazanych w poprzednim punkcie 16.

IV. SIŁA WYŻSZA

 1. Follett nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane okolicznościami siły wyższej.
 2. Zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, za siłę wyższą uważa się okoliczności pozostające poza kontrolą Follett, w szczególności takie jak: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, wojna i inne działania wojenne, strajk, zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo, przerwa lub opóźnienie w dostawie surowców, energii i komponentów lub inne nieprzewidziane okoliczności, takie jak bankructwo lub skrócenie czasu pracy przez współpracujące firmy/firmy lub ich podwykonawców mające wpływ na Moce produkcyjne Follett, przerwy w pracy, okoliczności leżące po stronie przewoźników/firm spedycyjnych, ustawodawstwo/decyzje rządowe, zmiany w obowiązujących przepisach prawnych, nieprzewidziane zakłócenia ciągłości pracy Follett spowodowane np. brakiem lub przerwami w dostawie energii elektrycznej, opóźnieniami celnymi i transportowymi, blokadą dróg i innymi podobnymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Follett.

VII. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1.  O ile Strony nie uzgodniły inaczej, Klient nabywa prawo własności Produktów z chwilą zapłaty całości faktury wraz z należnościami dodatkowymi, tj. odsetkami i kosztami dochodzenia roszczenia z tytułu danego zamówienia. Umowa, która odmiennie określa przejście prawa własności Produktów, powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Jeżeli dostawy Produktów zostały zrealizowane częściowo, zapłata przez Klienta odpowiedniej ich części nie powoduje przejścia prawa własności do całkowitej ilości towarów dostarczonych lub przekazanych przez Follett w momencie wykonania danej umowy/zamówienia.
 3. Follett ma prawo żądać od Klienta natychmiastowego zwrotu Produktów, jeżeli Klient zalega z zapłatą ceny lub istnieją istotne obawy co do możliwości wykonania przez Klienta obowiązków umownych w oparciu o sytuację finansową Klienta. W odniesieniu do Zamówień/umów z firmami montażowymi, Follett może przeprowadzić niezbędne prace demontażowe bez sprzeciwu Klienta w celu wyegzekwowania zastrzeżenia prawa własności ustanowionego zgodnie z ust. 1 niniejszego rozdziału. Koszty i wydatki związane ze zwrotem towaru i pracami demontażowymi ponosi wyłącznie Klient.
 4. Klient nie może sprzedawać, zbywać ani obciążać w jakikolwiek sposób Produktami, co skutkuje utratą lub ograniczeniem prawa własności Follett w okresie, w którym zastrzeżenie własności pozostaje w mocy bez uprzedniej pisemnej zgody Follett. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta powyższego postanowienia, Follett ma prawo żądać odszkodowania do pełnej wysokości szkody poniesionej w związku z tą wadą.

VIII. JAKOŚĆ, GWARANCJA, REKLAMACJE

 1. Follett udziela Klientowi gwarancji na swoje Produkty. Zgodnie z warunkami gwarancji Follett zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych Produktów. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, Follett udziela gwarancji na okres 12 miesięcy. Gwarancja wchodzi w życie z dniem wystawienia faktury dotyczącej Produktów, na które Follett udzielił gwarancji.
 2. Jeżeli na podstawie warunków gwarancji Follett dostarczy Klientowi Produkty wolne od wad fizycznych, okres gwarancji wskazany w ust. 1 niniejszego rozdziału rozpoczyna bieg od dnia dostarczenia Produktów wolnych od wad. W przypadku wymiany lub wymiany tylko części Produktu, powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w odniesieniu do wolnej od wad części Produktów.
 3. We wszystkich innych przypadkach, w szczególności gdy Produkty są przedmiotem naprawy, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.
 4. Gwarancja obejmuje wady powstałe w wyniku wadliwej konstrukcji i/lub zastosowania niewłaściwych materiałów i/lub nieprawidłowego wykonania Produktów lub usług.
 5. Warunki gwarancji w zakresie wykonania usług przez Follett, w szczególności prac montażowych, określa odrębna umowa zawarta pomiędzy zaangażowanymi Stronami. Jeżeli Strony nie zawrą takiej umowy, niniejsze Ogólne Warunki stosuje się odpowiednio do niniejszej Umowy.
 6. Niniejsze Ogólne Warunki dotyczące warunków gwarancji nie mają zastosowania, jeżeli gwarancja została udzielona przez producenta poszczególnych Produktów. W takim przypadku warunki gwarancji zostaną określone w książce gwarancyjnej (karcie) wydanej przez producenta i dostarczonej wraz z Produktami przez Follett.
 7. Follett nie ponosi odpowiedzialności za następujące wady Produktów: a) powstałe z winy użytkownika, b) spowodowane użytkowaniem Produktów w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem oraz w wyniku nieprzestrzegania zaleceń producenta, w tym braku niezbędnej konserwacji i okresowych przeglądów Produktów, wymaganych przez producenta, c) powstałe w wyniku napraw, konserwacji lub usług wykonywanych przez osoby nieuprawnione d) wynikające z wykonania projektu lub nieprawidłowej instalacji projektowej, e) spowodowane nieprawidłowym montażem lub uruchomieniem, f) powstałe w wyniku uszkodzeń technicznych lub mechanicznych oraz okoliczności siły wyższej, g) wynikające z niewłaściwych warunków przechowywania Produktów.
 8. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych przy normalnym użytkowaniu lub bez nadzoru, w wyniku uszkodzenia, zniszczenia, zaniedbania Produktów oraz spowodowanych użytkowaniem Produktów w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.
 9. Wymagane przez książkę gwarancyjną usługi i naprawy gwarancyjne Produktów muszą być wykonywane przez Follett lub inne autoryzowane przez Follett lub serwisy Producenta, w przeciwnym razie gwarancja wygasa.
 10. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji powinny być realizowane poprzez przesłanie do Follett reklamacji zawierającej w szczególności numer faktury, rodzaj (rodzaj) i numer seryjny Produktów, dokładny opis każdej wady oraz okoliczności i czas ujawnienia się wady. Klient zobowiązany jest również do zgłaszania Follett nieprawidłowości w funkcjonowaniu Produktów. Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od ujawnienia wady lub od najwcześniejszego stwierdzenia wady przez Klienta z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej. Reklamację można złożyć listem poleconym na adres Follett (Follett Europe Poland Sp. z o.o. ul. Mokry Dwór 26c, 83-021 Wiślina Polska z dopiskiem "reklamacja"), faksem (na numer faksu +48 (58) 785-6159) lub pocztą elektroniczną (pod adresem e-mail: ................).
 11. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu do złożenia reklamacji lub nieprzestrzegania pozostałych warunków gwarancji wynikających z niniejszej Umowy, roszczenia gwarancyjne Klienta wygasają.
 12. Follett rozpatrzy reklamację w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy Produkty muszą zostać wysłane w celu zbadania przez producenta lub konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy i badań, termin rozpatrzenia reklamacji określony w zdaniu poprzedzającym może ulec odpowiedniemu wydłużeniu.
 13. Klient zobowiązany jest umożliwić przedstawicielom firmy Follett stwierdzenie wad i podjęcie działań zmierzających do ich usunięcia. Klient powinien odesłać wadliwy Produkt na adres wskazany przez Follett, chyba że naprawa musi być przeprowadzona w miejscu montażu Produktu ze względu na rodzaj (rodzaj) i rozmiar wadliwego Produktu. W przypadku, gdy naprawa jest przeprowadzana w miejscu instalacji, Klient zobowiązany jest zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do Produktów w celu wykonania niezbędnych prac naprawczych. Jeżeli Klient nie spełni powyższych wymogów, Follett może odmówić wykonania naprawy na warunkach gwarancji i żądać od Klienta zwrotu wszystkich poniesionych z tego tytułu kosztów.
 14. Klient nie jest w żaden sposób zwolniony z tego obowiązku, a obowiązek zapłaty należnej zapłaty za dostarczone Produkty/wykonane usługi przez Follett nie jest w żaden sposób zawieszony ani opóźniony, nawet jeśli roszczenia gwarancyjne zostaną zgłoszone przez Klienta. Follett może zawiesić postępowanie reklamacyjne Klienta do czasu wykonania przez Klienta zaległych zobowiązań umownych wobec Follett, w szczególności należnych płatności.
 15. Follett rozpatruje reklamację i informuje Klienta o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.
 16. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Follett niezwłocznie podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu naprawy wadliwych Produktów, przy czym termin usunięcia wad może ulec wydłużeniu z uwagi na okoliczności niezależne od Follett, np. czasowy brak części zamiennych. W takim przypadku Follett zawiadamia Klienta o przewidywanym nowym terminie usunięcia wady.
 17. Jeżeli naprawa nie jest możliwa lub mogą pojawić się niewspółmiernie wysokie koszty, Follett wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad najpóźniej w terminie 3 (trzech) miesięcy od złożenia reklamacji przez Klienta. Decyzja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji pozostaje w wyłącznej kompetencji Follett.
 18. Follett ponosi koszty dostawy wadliwych Produktów, jak również Produktów wymienianych zgodnie z postanowieniem punktu 17 do/od Klienta lub miejsca instalacji, pod warunkiem, że Follett uzna reklamację. Zabronione jest usuwanie wad we własnym zakresie przez Klienta lub osoby trzecie na koszt Follett, pod rygorem wygaśnięcia roszczeń Klienta z tytułu gwarancji.
 19. Klient może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady Produktu określonych w przepisach Kodeksu cywilnego niezależnie od roszczeń gwarancyjnych przewidzianych w niniejszych Warunkach Ogólnych. Roszczenia z tytułu rękojmi podlegają odpowiednio warunkom niniejszych Ogólnych Warunków, chyba że pierwszeństwo mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 20. W przypadku, gdy reklamacja lub roszczenie gwarancyjne jest bezpodstawne, Klient zwróci Follett wszelkie poniesione z tym tytułu koszty i wydatki.

IX. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA. ZWROT PRODUKTU

 1. Anulowanie Zamówienia jest dozwolone za uprzednią pisemną zgodą Follett. Klient, który anuluje Zamówienie, powinien uiścić jednocześnie opłatę manipulacyjną w wysokości 15 % (piętnaście procent) ceny brutto Produktu/usługi pod rygorem bezskuteczności rezygnacji.
 2. Zwrot dostarczonego lub przekazanego Produktu jest dozwolony tylko po uprzedniej akceptacji przez Follett. W przeciwnym razie zwrot Produktu nie zostanie przyjęty.
 3. Zwrot Produktu jest dozwolony tylko wtedy, gdy Produkt nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nieuszkodzony ani zniszczony. Standardowe Produkty oryginalnie zapakowane mogą zostać zwrócone wyłącznie do Follett, tzn. Produkty są trwale przechowywane w magazynie Follett.
 4. Zwrot może nastąpić wyłącznie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty dostarczenia Produktu do Klienta.
 5. W przypadku zwrotu Produktu Klient zostaje obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 15 % (piętnaście procent) ceny brutto Produktu.
 6. Anulowanie Zamówienia lub zwrot Produktu jest niedopuszczalny w przypadku nietypowych Produktów/usług montażowych, w szczególności wykonywanych na specjalne zamówienie Klienta, produkowanych i/lub zamawianych na życzenie Klienta, Produktów niedostępnych w magazynie itp.
 7. W przypadku anulowania Zamówienia lub zwrotu Produktu do Follett zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału, Klient zwróci Follett wszelkie koszty i wydatki z tym związane, w szczególności koszty transportu.

X. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Follett ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywiste szkody poniesione przez Klienta w wyniku umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W każdym przypadku naruszenia obowiązków wynikających z umowy, odpowiedzialność Follett jest ograniczona do naprawienia szkody Klienta w wysokości odpowiadającej wysokości rzeczywiście poniesionej straty, nie więcej jednak niż do wysokości ceny netto przedmiotu zamówienia/umowy.
 2. Follett nie ponosi odpowiedzialności za:
  a/ utratę korzyści Klienta, które można uzyskać, jeżeli szkoda nie została wyrządzona,
  b/ jeżeli dostarczone Produkty są zgodne z Zamówieniem, ale nie spełniają oczekiwań Klienta,
  c/ szkody wynikowe, dodatkowe i moralne, w szczególności straty produkcyjne, utratę oczekiwanych zysków lub związane z użytkowaniem Produktów, straty handlowe oraz straty spowodowane przerwami w pracy lub w wyniku zwiększonych kosztów Klienta, utratę relacji handlowych lub jakiekolwiek inne straty wtórne wynikające z dostawy Produktów / świadczenia usług przez Follett.
  d/ jeżeli dostarczony Produkt był używany przez Klienta w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, niezgodnie z właściwościami technicznymi Produktu lub zaleceniami i instrukcją użytkowania.
 3. Follett nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli wada Produktu jest spowodowana nienależytym wykonaniem przez producenta.
 4. Jeżeli umowa jest częściowo wykonywana przez Follett, Klient może odstąpić od umowy tylko w odniesieniu do niewykonanej części.
 5. Follett nie gwarantuje, że dostarczone Produkty są odpowiednie i odpowiednie do celów Klienta i/lub spełniają wymagania prawa obowiązującego w kraju Klienta. Wszelkie koszty i wydatki związane z wszelkimi zezwoleniami niezbędnymi do użytkowania, dostawy lub wykonania prac montażowych ponosi Zamawiający.

XI. POUFNOŚĆ

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej poufności wszelkich informacji handlowych i technicznych, otrzymanych w formie pisemnej lub ustnej w trakcie wzajemnej współpracy i niezależnie od tego, czy zostały one uznane za poufne, czy nie, i w związku z tym będą stosować odpowiednią ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem, kopiowaniem lub wykorzystywaniem, w szczególności wszelkie dokumenty, analizy, plany, które Klient otrzymał od Follett w niniejszym dokumencie, nie będą ujawniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu niż wykonanie umowy, zwanej dalej "Informacją Poufną". Klient nie może ujawniać Informacji Poufnych osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej zgody Follett.
 2. Żadna ze Stron i jej przedstawiciele nie mogą ujawniać osobom trzecim żadnych informacji ani faktów dotyczących Zamówienia/umowy zawartej pomiędzy Stronami.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego rozdziału przez którąkolwiek ze Stron, druga Strona jest uprawniona do żądania odszkodowania za poniesione szkody od Strony, która dopuściła się naruszenia. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy przez jej przedstawicieli.
 4. Każda ze Stron, która otrzyma Informacje Poufne, stosuje co najmniej takie same środki ochrony, jak w odniesieniu do informacji własnych Stron i podejmuje odpowiednie środki ochrony przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.
 5. W przypadku, gdy Strona otrzymująca Informacje Poufne jest zmuszona do ich ujawnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa na polecenie organów państwowych, Strona ta niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę. Strona otrzymująca Informacje Poufne przekaże tylko te informacje lub ich część, które muszą zostać ujawnione zgodnie z nakazem organów państwowych.
 6. Ograniczenia określone w niniejszym rozdziale nie mają zastosowania do tych Informacji Poufnych, które: a) znajdowały się w posiadaniu lub były znane jednej ze Stron przed ich otrzymaniem od drugiej Strony, z wyłączeniem informacji uzyskanych przez Stronę w trakcie negocjacji prowadzonych przed zawarciem umowy, b) znajdują się w domenie publicznej lub stają się w jakikolwiek sposób publicznie dostępne bez naruszenia przez Strony postanowień niniejszego rozdziału, c) Strona otrzymująca Informacje jest zobowiązana do ich ujawnienia na podstawie obowiązującego prawa, nakazu sądowego lub obowiązujących przepisów,d) są ujawniane doradcom Stron.
 7. Strony mogą ustanowić pozostałe zasady poufności w odrębnej umowie.

XII. ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za obopólną pisemną zgodą obu Stron.
 2. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4 rozdziału V, Klient może odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Follett w realizacji zamówienia/umowy o więcej niż 14 dni od daty wskazanej w Zamówieniu, fakturze lub fakturze pro forma. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 7 dni od upływu terminu 14 dni określonego w zdaniu poprzednim.
 3. Follett może odstąpić od umowy, jeżeli z przyczyn niezawinionych, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności przy zawarciu umowy zgodnie z ust. 8 rozdziału II, sprzedaż Produktów lub wykonanie poszczególnych usług stanie się niemożliwe. Oświadczenie Follett o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, które spowodowało niewykonalność umowy.
 4. Follett może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności: a) w przypadku niemożności lub opóźnienia w wykonaniu umowy, niemożności rozpoczęcia lub kontynuowania świadczenia usługi z jednoczesnym wyznaczeniem dodatkowego terminu na usunięcie przeszkód, b) jeżeli Produkty nie zostały odebrane przez Klienta w uzgodnionym terminie, a dodatkowy termin na odbiór Produktów wskazany przez Follett upłynął bezskutecznie. Powyższe postanowienie ma zastosowanie również w przypadku, gdy Klient nie dotrzyma terminu odbioru odpowiedniej części Produktów, z zastrzeżeniem, że Follett może częściowo wypowiedzieć umowę dotyczącą nieprzyjętej części zamówienia, c) w przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie w całości lub w części wynikającej z umowy na rzecz Follett przekraczającego okres 7 (siedmiu) dni, po tym, jak Klient nie zastosował się do wezwania Follett do natychmiastowej zapłaty w ciągu dodatkowych 7 (siedmiu) dni od wezwania, d) jeżeli istnieją istotne przesłanki niewypłacalności Klienta lub Klient jest w trakcie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, a Follett nie został o tym poinformowany lub nie było możliwości powzięcia takiej wiedzy przy zawieraniu umowy.
 5. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn określonych w ust. 4 niniejszego rozdziału, zobowiązania Klienta wobec Follett stają się natychmiast wymagalne i wymagalne, w szczególności Klient zobowiązany jest do dokonania na rzecz Follett wszelkich należnych płatności za wykonaną część umowy oraz pokrycia kosztów i wydatków Follett poniesionych w związku z tym do momentu rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Koszty magazynowania Produktów z tym związane również ponosi Klient.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym uważa się za prawnie wiążące z chwilą przesłania stosownego oświadczenia podpisanego przez osobę należycie upoważnioną do reprezentowania poszkodowanej Strony wobec drugiej Strony. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres Strony wskazany w Zamówieniu lub na adres nowej Strony uprzednio podany drugiej Stronie.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków Ogólnych, unieważnienia w całości lub w części oraz niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Do umów/zamówień zawieranych przez Strony na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków oraz w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Spory wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych Ogólnych Warunków oraz zawartych w nich umów/zamówień będą rozstrzygane przez Krajowe Sądy Gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej, właściwe ze względu na siedzibę Follett.
 4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wezwania lub inne pisma oraz korespondencja Stron dotycząca niniejszych Ogólnych Warunków i zawartych w nich umów/zamówień będą przesyłane przez Follett na adres siedziby, numer faksu i adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub innym kolejnym dokumencie. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Follett na piśmie o zmianie danych adresowych, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku zmiany wyżej wymienionych danych adresowych, wszelkie dostawy na stary adres Klienta będą uważane za skuteczne z chwilą wysłania wiadomości do zarejestrowanego Klienta, faksu lub wiadomości e-mail do czasu pisemnego powiadomienia Follett o zmianie adresu.
 5. Follett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach Ogólnych, przy czym konkretna umowa/zamówienie zawarte w niniejszym dokumencie będzie podlegać Warunkom Ogólnym obowiązującym w dniu zawarcia umowy przez Strony.
 6. Jakakolwiek cesja i przeniesienie praw i obowiązków Klienta wynikających z niniejszej Umowy lub jej części na jakąkolwiek spółkę stowarzyszoną lub na jakąkolwiek osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Follett pod rygorem nieważności.

QualServ/Follett Europe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością :

Umowy/zamówienia zawarte przez Follett po dniu 01 kwietnia 2015 r. podlegają niniejszym Warunkom Ogólnym.