Przejdź do głównej treści

Polityka prywatności

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 31 LIPCA 2023 R.

QualServ Solutions, LLC jako oddział Middleby Corporation szanuje prywatność użytkowników. Niniejsze Zasady opisują sposób, w jaki QualServ gromadzi i wykorzystuje Dane osobowe przekazywane nam za pośrednictwem Internetu lub w toku normalnej działalności.

Polityka prywatności
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych zasad, aby zrozumieć, w jaki sposób QualServ gromadzi, udostępnia i traktuje dane osobowe użytkowników zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności. Jeśli użytkownik nie zgadza się z naszymi zasadami i praktykami, może zrezygnować z korzystania z naszej Witryny. Niniejsza Polityka Prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianom, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie jej aktualizacji.

Co to są dane osobowe?
Dane osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do osoby fizycznej lub gospodarstwa domowego i identyfikują lub mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby fizycznej. Przykłady obejmują imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer ubezpieczenia społecznego lub inny unikalny identyfikator. Wrażliwe dane osobowe obejmują między innymi płeć, rasę, niepełnosprawność lub status weterana.

Kiedy gromadzone są dane osobowe?
Dane osobowe mogą być gromadzone w trakcie procesu aplikacyjnego i zatrudnienia. W przypadku podania Danych Osobowych (np. CV lub podania o pracę), informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z zatrudnieniem.

Dane osobowe mogą być również gromadzone, gdy użytkownik kontaktuje się z nami bezpośrednio, za pośrednictwem Internetu lub poczty e-mail. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, będą gromadzone, jeśli użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania naszych biuletynów.

Dane osobowe mogą być gromadzone, jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do witryny internetowej QualServ. Gromadzone informacje mogą na przykład obejmować adres IP użytkownika, odwiedzane obszary, wykorzystywaną technologię i dostawcę usług internetowych. Użytkownik może skorzystać z opcji przeglądarki internetowej, aby ograniczyć lub uniemożliwić przesyłanie tych danych. Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane do szacowania liczby odbiorców i wzorców użytkowania; przechowywania informacji o preferencjach użytkownika, co pozwala nam dostosować naszą witrynę do jego indywidualnych zainteresowań; przyspieszania wyszukiwania; oraz rozpoznawania użytkownika po powrocie na naszą witrynę. Dane zbierane automatycznie, które mogą nie być Danymi Osobowymi, są traktowane jako Dane Osobowe, gdy są powiązane z innymi Danymi Osobowymi.

Jak będą wykorzystywane dane osobowe użytkownika?
Wykorzystujemy Dane Osobowe Użytkownika w celu świadczenia usług lub dostarczania informacji, o które Użytkownik prosi, jak również w celach analitycznych strony internetowej oraz dostarczania Użytkownikowi innych informacji, o które prosi QualServ.

Kiedy dane osobowe użytkownika będą udostępniane?
Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszych zasadach, nie będziemy udostępniać Danych osobowych stronom trzecim, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę lub ujawnienie jest wymagane lub dozwolone przez prawo. Należy pamiętać, że każda spółka zależna Middleby ma własną Politykę prywatności witryny internetowej, która określa sposób gromadzenia, wykorzystywania i potencjalnego udostępniania Danych osobowych użytkownika. W zakresie, w jakim użytkownik dokonuje zakupów, otrzymuje części lub usługi lub w inny sposób korzysta z usług świadczonych przez spółkę zależną Middleby, obowiązują zasady ochrony prywatności tej spółki.

Możemy przekazywać dane kontaktowe klientów stronom trzecim, aby móc odpowiadać na pytania lub prośby użytkowników.

Możemy udostępniać Dane Osobowe usługodawcom, konsultantom lub podmiotom stowarzyszonym dla naszych wewnętrznych celów biznesowych. Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika w ramach zakupu lub sprzedaży dowolnej firmy lub aktywów.

Dane osobowe gromadzone w celach związanych z zatrudnieniem będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą ujawniane poza QualServ, z wyjątkiem tych stron trzecich, które pomagają w przetwarzaniu listy płac lub innych świadczeń spółki lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania stron trzecich, w przypadku gdy uzyskano upoważnienie od pracownika.

Nasze witryny zawierają łącza do innych witryn obsługiwanych przez strony trzecie. Nie możemy kontrolować tych stron internetowych osób trzecich, które mogą gromadzić dane osobowe użytkowników. Wszelkie dane osobowe przekazane tym stronom trzecim nie są objęte niniejszą polityką i zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych stron przed skorzystaniem z nich.

Przechowywanie, przechowywanie i dokładność Danych Osobowych
QualServ podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu lub ujawnieniu Danych Osobowych Użytkownika, jednak transmisja informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Użytkownik powinien rozważyć to ryzyko przed przekazaniem nam jakichkolwiek informacji przez Internet. Po otrzymaniu danych użytkownika podejmujemy procedury mające na celu zapobieżenie nieautoryzowanemu dostępowi.

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały przekazane, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Podejmujemy również uzasadnione z handlowego punktu widzenia kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są wiarygodne zgodnie z ich przeznaczeniem, dokładne, kompletne i w razie potrzeby aktualizowane.

Korzystanie z naszych witryn internetowych przez dzieci
Nasze strony internetowe nie są przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 16 roku życia. QualServ nie zachęca ani nie pozyskuje informacji od dzieci ani na ich temat. Jeśli rodzice uważają, że ich małoletnie dzieci przekazały QualServ dane osobowe, prosimy o kontakt z nami, korzystając z informacji podanych poniżej.
Skarga i informacje kontaktowe

Aby uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych, poprawić je lub usunąć, należy skontaktować się z nami pod adresem legal@middleby.com lub pocztą na adres The Middleby Corporation, Attention Privacy Officer, 1400 Toastmaster Drive, Elgin, IL, 60120, USA.

Zmiany w zasadach
Niniejsze zasady są aktualne od daty wejścia w życie określonej powyżej. QualServ i Middleby zastrzegają sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych zasad zgodnie z przepisami i zasadami dotyczącymi prywatności.