Overslaan naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden QualServ Noord-Amerika

De volgende algemene voorwaarden bieden leveranciers van QualServ Solutions LLC de richtlijnen en wettelijke bepalingen van ons inkoopcontract.

 1. Overeenkomst. Deze Inkooporder ("Order") is het aanbod van Qualserv ("Koper") om van Verkoper de goederen en/of diensten te kopen die worden beschreven op de voorzijde van deze Order... *Verkoper stemt ermee in dat elke overeenkomst die door deze Inkooporder wordt gevormd, is onderworpen aan alle voorwaarden en bepalingen van deze Inkooporder. Alle voorgestelde voorwaarden in de aanvaarding van deze Order door de Verkoper die toevoegen aan, afwijken van of in strijd zijn met de voorwaarden in deze Order, worden hierbij afgewezen. Dergelijke voorgestelde voorwaarden zijn nietig en de voorwaarden in deze Order vormen de volledige en exclusieve verklaring van de bepalingen en voorwaarden van het contract tussen de Verkoper en de Koper. Voor zover enige bepaling van de Arkansas Uniform Commercial Code strijdig is met de voorwaarden van deze Overeenkomst, prevaleert deze Overeenkomst. Indien deze Bestelling door de Koper is uitgegeven in antwoord op een aanbod tot verkoop door de Verkoper en indien enige voorwaarden in deze Bestelling een aanvulling vormen op of verschillen van de voorwaarden in het aanbod van de Verkoper, dan vormt de uitgifte van deze Bestelling door de Koper een tegenbod op het aanbod van de Verkoper, op voorwaarde dat de Verkoper instemt met deze aanvullende en afwijkende voorwaarden en erkent dat deze Bestelling de volledige overeenkomst vormt tussen de Verkoper en de Koper. De Verkoper wordt geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd en te hebben erkend dat deze Bestelling de volledige overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper vormt door de goederen te verzenden of te beginnen met het uitvoeren van de diensten of tenzij de Verkoper de Koper binnen twee (2) dagen na ontvangst van deze Bestelling schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt.
 2. Prijzen. Deze Bestelling mag niet worden uitgevoerd tegen een hogere prijs dan op de voorzijde van deze Bestelling is vermeld. Elke wijziging van de aankoopprijs of enige andere voorwaarde van deze Order moet schriftelijk worden goedgekeurd door de Koper.
 3. Prijsgarantie. De Verkoper garandeert aan de Koper dat de prijzen voor de goederen en/of diensten die op grond van deze Bestelling aan de Koper worden verkocht, niet minder gunstig zijn dan de prijzen die momenteel aan andere klanten worden aangeboden voor dezelfde of gelijkaardige goederen en/of diensten in gelijke of kleinere hoeveelheden. Indien de Verkoper zijn prijs voor dergelijke goederen en/of diensten tijdens de duur van deze Bestelling verlaagt, zal de Verkoper de prijs van de goederen en/of diensten die daarna aan de Koper worden verkocht in het kader van deze Bestelling dienovereenkomstig verlagen.
 4. Levering. Tijd is van essentieel belang. Als de goederen niet worden geleverd in de hoeveelheden en op de leveringsdatum die zijn beloofd in de bevestigingsbevestiging van de Verkoper of als de diensten niet zijn voltooid op de datum of data die zijn beloofd in de bevestigingsbevestiging van de Verkoper, heeft de Koper het recht om, naast zijn andere rechten en rechtsmiddelen waarin de wet voorziet, een van de volgende acties of beide acties te ondernemen: (i) de goederen versneld te laten verzenden, waarbij de Verkoper het verschil in kosten betaalt tussen de versnelde verzending en de verzendkosten van de Bestelling; (ii) deze Bestelling te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving die van kracht wordt op het moment van ontvangst door de Verkoper voor goederen die nog niet zijn verzonden of diensten die nog niet zijn verleend en om vervangende goederen of diensten elders te kopen en de Verkoper te belasten met eventuele geleden verliezen. In het geval van een geval van Overmacht (zoals aardbevingen, overstromingen, oorlog, terrorisme), zal de Verkoper de Koper op de hoogte brengen van de impact die dit zal hebben op de prestaties van de Verkoper. De Koper heeft de keuze om de herziene prestatie te aanvaarden of de bestelling te annuleren.
 5. TRANSPORT. Tenzij anders bepaald op de voorkant van deze Order of zoals gewijzigd door een routingbrief van de Koper's Purchasing Agent, zullen goederen die onder deze Order vallen worden verzonden "FOB Koper's fabriek" met gebruik van de voorkeursvervoerder die in het hoofdgedeelte van de inkooporder wordt vermeld. Transportkosten voor goederen die FOB-bestemming worden geleverd, moeten vooraf worden betaald. Kosten voor ongeoorloofd transport zijn niet toegestaan. Ongeoorloofde zendingen die resulteren in te hoge transportkosten moeten volledig vooraf worden betaald door de Verkoper. Ongeoorloofde transportkosten worden gecompenseerd door de Koper.
 6. Verpakking. Alle goederen moeten worden verpakt op de door de Koper gespecificeerde wijze en worden verzonden op de wijze en via de route en vervoerder die door de Koper zijn aangewezen. Indien de Koper niet bepaalt op welke wijze de goederen moeten worden verpakt, dient de Verkoper de goederen zodanig te verpakken dat transportschade wordt vermeden. Indien de Koper de wijze van verzending, de route of de vervoerder niet bepaalt, dient de Verkoper de goederen te verzenden tegen de laagst mogelijke transporttarieven, in overeenstemming met de verplichting van de Verkoper om te voldoen aan het leveringsschema dat in deze Order is opgenomen.
 7. Inspectie. De betaling van de goederen door de Koper houdt niet in dat de Koper de goederen aanvaardt. De Koper heeft het recht, maar niet de verplichting, om de goederen te inspecteren en om goederen die naar het oordeel van de Koper gebreken vertonen af te keuren. Goederen die op deze wijze worden afgewezen en goederen die worden geleverd boven de bestelde hoeveelheden kunnen op kosten van de Verkoper aan hem worden geretourneerd. Eventuele betalingen voor afgekeurde goederen zullen door de Verkoper onmiddellijk worden terugbetaald. Het feit dat de Koper nalaat de goederen te inspecteren of te testen, heeft geen invloed op de rechten van de Koper.
 8. Facturen en betaling. Facturen bevatten het PURCHASE ORDER NUMMER, artikelnummer, beschrijving van goederen of diensten, hoeveelheden, eenheidsprijzen en totale aankoopprijs. Contante kortingstermijnen worden berekend vanaf de datum van de feitelijke levering van de goederen of de datum waarop een aanvaardbare factuur is ontvangen, afhankelijk van welke datum later valt. Alle vorderingen voor geld dat verschuldigd is of verschuldigd zal worden door de Koper zijn onderhevig aan aftrek door de Koper voor elke schuldvergelijking of tegenvordering die voortvloeit uit deze of een andere van de Orders van de Koper met de Verkoper.
 9. Wijzigingen. Geen enkele wijziging van deze Order zal van kracht zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper. De Koper behoudt zich het recht voor om (i) de specificaties en tekeningen te wijzigen indien de goederen specifiek voor de Koper worden vervaardigd, (ii) de plaats van levering, (iii) het tijdstip van levering, of (iv) de aangekochte hoeveelheid te wijzigen.
 10. Annulering. De Koper kan deze Bestelling of een deel ervan annuleren indien de Verkoper een bepaling van deze Bestelling schendt. Deze Bestelling zal automatisch worden beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving, indien de Verkoper insolvent wordt of het voorwerp uitmaakt van een procedure in het kader van de wet op het faillissement of de schuldsanering. De Koper kan deze Bestelling of een deel ervan ook beëindigen indien de Koper dit wenst.
 11. Garantie. De Verkoper garandeert aan de Koper dat alle goederen die het voorwerp uitmaken van deze Bestelling in overeenstemming zijn met de specificaties, tekeningen, monsters of andere beschrijvingen die door de Koper zijn opgegeven of, indien geen specificaties zijn opgegeven, met de standaardspecificaties van de Verkoper voor dergelijke goederen. De Verkoper garandeert eveneens aan de Koper dat alle goederen geschikt en toereikend zijn voor het beoogde doel, verhandelbaar, van goed materiaal en vakmanschap en vrij van gebreken. De inspectie, de test, de aanvaarding of het gebruik van de goederen door de Koper heeft geen invloed op de verplichtingen van de Verkoper onder deze garanties. De Verkoper zal, naar keuze van de Koper en op kosten van de Verkoper, defecten aan goederen die niet aan deze garanties voldoen, vervangen of corrigeren. Indien de Verkoper de gebreken van de niet-conforme goederen niet herstelt of vervangt binnen tien (10) dagen vanaf de datum waarop de Koper de Verkoper op de hoogte heeft gebracht van het gebrek of de gebreken, kan de Koper, na tien (10) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Verkoper, ofwel (i) dergelijke correcties uitvoeren of dergelijke goederen vervangen en de Verkoper alle door de Koper gemaakte kosten aanrekenen, ofwel (ii) zijn aanvaarding van de goederen herroepen, in welk geval de Verkoper verplicht is om de aankoopprijs terug te betalen en alle nodige regelingen te treffen, op kosten van de Verkoper, voor de terugzending van de goederen aan de Verkoper. Alle garanties van Verkoper hierin of die geïmpliceerd worden door de wet blijven van kracht na inspectie, levering, aanvaarding of betaling door Koper.
 12. Vrijwaring van octrooien. De Verkoper zal op eigen kosten en met een raadsman die redelijkerwijs voldoende is voor de Koper, verweer voeren tegen elke actie tegen de Koper wegens een vermeende inbreuk op octrooi-, handelsmerk-, uitvindings- of auteursrechten die voortvloeit uit de verkoop of het gebruik van de goederen. De Verkoper vrijwaart de Koper van alle schade, aansprakelijkheid, claims, verliezen en uitgaven (met inbegrip van de honoraria van advocaten) die door de Koper worden betaald of opgelopen in verband met een dergelijke actie. De Koper kan op eigen kosten deelnemen aan de verdediging van een dergelijke actie, maar is daartoe niet verplicht.
 13. Vrijwaring. De Verkoper zal de Koper en zijn filialen vrijwaren en schadeloos stellen en, op verzoek, elk van hen verdedigen van en tegen alle vorderingen, eisen, geschillen of procedures van welke aard dan ook, hetzij gebaseerd op nalatigheid, schending van uitdrukkelijke of impliciete garantie, strikte aansprakelijkheid of enige andere theorie, en van en tegen alle directe, indirecte, speciale, voorbeeldige, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit, als gevolg van, of op enigerlei wijze verband houdend met de goederen en/of diensten, het ontwerp, de wijze van voorbereiding, vervaardiging, constructie, voltooiing, of levering of niet-levering van goederen en/of diensten door Verkoper, niet-nakoming door Verkoper van een van zijn verplichtingen hieronder, of enig ander handelen, nalaten of nalatigheid van Verkoper of een van Verkopers werknemers, werknemers, bedienden, agenten, onderaannemers of leveranciers. Op verzoek zal de Verkoper de Koper of een andere partij die hieronder recht heeft op schadeloosstelling betalen of vergoeden voor alle kosten en uitgaven, met inbegrip van de honoraria van advocaten, die de Koper of die andere partij heeft opgelopen in verband met een dergelijke claim, eis, rechtszaak, procedure, verlies of schade. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE BESTELLING IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DOOR DE KOPER IS BETAALD VOOR DE GOEDEREN EN/OF DIENSTEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS KOPER NIET AANSPRAKELIJK ONDER DEZE BESTELLING VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE OF PUNITIEVE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST OF INKOMSTEN, ZELFS ALS KOPER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
 14. Vertrouwelijkheid. Alle specificaties, documenten en prototypegoederen die door de Koper aan de Verkoper worden geleverd, zijn eigendom van de Koper. Ze worden uitsluitend geleverd met het oog op de uitvoering van deze Bestelling door de Verkoper en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de informatie die erin is vervat niet aan anderen mag worden bekendgemaakt of voor enig ander doel mag worden gebruikt dan in verband met deze Bestelling, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper. Indien de Koper schriftelijke toestemming geeft, zal de Verkoper de voorwaarden van deze toestemming strikt naleven en zal hij, zelfs na deze toestemming, de naam van de Koper of een van zijn handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen of logo's niet gebruiken tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper voor het specifieke gebruik. Op schriftelijk verzoek van de Koper dient de Verkoper al deze specificaties, documenten en prototypegoederen onmiddellijk aan de Koper te retourneren. De verplichtingen van Verkoper op grond van deze Paragraaf blijven van kracht na annulering, beëindiging of voltooiing van deze Order.
 15. Overmacht. Koper mag de levering en/of acceptatie vertragen door oorzaken buiten zijn macht.
 16. Rechtsmiddelen. Alle rechten en rechtsmiddelen die in deze Order aan de Koper worden voorbehouden, zijn cumulatief en aanvullend op alle andere rechtsmiddelen die wettelijk of billijk zijn voorzien. Geen enkele vertraging of nalatigheid door de Koper in de uitoefening van een recht of rechtsmiddel zal een dergelijk recht of rechtsmiddel beïnvloeden en geen enkele actie die de Koper onderneemt of nalaat zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of rechtsmiddel.
 17. Overdracht. Deze Order mag door Verkoper niet worden overgedragen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper.
 18. Naleving van wetten. De Verkoper garandeert aan de Koper dat de Verkoper een 'affirmative action/equal opportunity employer' is, en de Verkoper verklaart hierbij dat hij voldoet aan alle toepasselijke buitenlandse, federale, staats- en lokale arbeidswetten, verordeningen, regels en voorschriften. Verder stemt de Verkoper ermee in om, waar van toepassing, te voldoen aan de Small Business Act en de Small Business Regulatory Enforcement Fairness Act van 1996 en de regelgeving daaronder, zoals elk mogelijk gewijzigd en van kracht. Verkoper dient Koper uiterlijk op de datum waarop de goederen worden geleverd te voorzien van een veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet) voor alle goederen die vallen onder de Occupational Safety and Health Act Hazard Communications Standard zoals vervat in 29 C.F.R. § 1910.1200. Verkoper garandeert Koper dat alle handelingen die Verkoper verricht om goederen of diensten te leveren in het kader van deze Overeenkomst in alle opzichten voldoen aan alle toepasselijke buitenlandse, federale, staats- en plaatselijke wetten, regels, voorschriften en bevelen. De Verkoper vrijwaart de Koper van alle schade, aansprakelijkheid, claims, verliezen, boetes en onkosten (met inbegrip van de honoraria van advocaten) die door de Koper worden betaald of opgelopen als gevolg van een schending van deze garanties door de Verkoper. Verkoper is verplicht tot het verkrijgen en betalen van elke licentie, vergunning, inspectie of vermelding door een overheidsinstantie of certificeringsorganisatie die vereist is in verband met de productie, uitvoering, voltooiing of levering van enig goed en/of enige dienst.
 19. Certificaten van oorsprong en douanedocumenten. Verkoper aanvaardt alle verantwoordelijkheid voor de informatie op het certificaat van oorsprong, brief of beëdigde verklaringen. Door het accepteren van deze Inkooporder, verkoper aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de volledigheid en juistheid van het bijbehorende certificaat van oorsprong en alle andere douanedocumenten verstrekt aan de koper. Verkoper aanvaardt alle aansprakelijkheid als gevolg van onjuiste gegevens op deze documenten of het niet voldoen aan de eisen van het Certificaat van Oorsprong.
 20. Overheidscontracten. Indien op deze Bestelling een overheidscontractnummer is vermeld, dient de Verkoper te voldoen aan alle relevante bepalingen van dit overheidscontract en de relevante uitvoeringsbesluiten en richtlijnen voor zover deze van toepassing zijn op het onderwerp van deze Bestelling, en al deze relevante contractbepalingen, besluiten en richtlijnen worden hierbij door middel van verwijzing in deze Bestelling opgenomen. Een kopie van de voorwaarden van het overheidscontract wordt op verzoek aan Verkoper verstrekt.
 21. Kennisgevingen. Alle kennisgevingen, toestemmingen, verklaringen van afstand en andere mededelingen die vereist of toegestaan zijn ingevolge deze Order, dienen schriftelijk te worden gedaan en worden geacht te zijn gedaan (i) op de afleveringsdatum, indien persoonlijk afgeleverd, of per fax of e-mail bevestigd, (ii) één (1) werkdag na aflevering bij een nationale koerierdienst die de bezorging op de volgende werkdag regelt, met ontvangstbevestiging, of (iii) drie (3) werkdagen na deponering in de post van de Verenigde Staten, aangetekend of per aangetekende post, met bewijs van ontvangst en voldoende gefrankeerd. Alle kennisgevingen aan de Koper dienen te worden gericht aan QualServ Solutions LLC, 7400 South28th Street, Fort Smith, Arkansas 72908, ter attentie van de Purchasing Manager.
 22. Scheidbaarheid. Indien een bepaling van deze Order onwettig, onbruikbaar of niet-afdwingbaar wordt geacht of geacht wordt te zijn, dan heeft deze bepaling geen invloed op de overige bepalingen in deze Order.
 23. Titels van paragrafen. De paragraaftitels dienen uitsluitend voor het gemak van verwijzing en zijn niet van invloed op de betekenis of de interpretatie van enige bepaling van dit besluit.
 24. Afstand van juryrechtspraak. De Verkoper en de Koper zien hierbij af van een juryrechtspraak in elke actie, procedure, vordering of tegenvordering, hetzij contractueel, hetzij uit onrechtmatige daad, bij wet of in billijkheid, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met deze Order.
 25. Toepasselijk recht. Deze Order wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Arkansas, zonder rekening te houden met de conflictenrechtelijke beginselen.
 26. Geschillenbeslechting. Alle rechtsvorderingen die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met deze Bestelling worden uitsluitend aanhangig gemaakt bij de federale en staatsrechtbanken in Sebastian County, Arkansas en de Verkoper onderwerpt zich hierbij aan de jurisdictie van deze rechtbanken en doet afstand van elke claim dat deze rechtbanken een ongelegen forum zijn. Een actie door Verkoper die voortvloeit uit of verband houdt met deze Order moet worden gestart binnen een (1) jaar na de datum waarop het recht, de claim, de eis of de oorzaak van de actie zich voor het eerst voordoet of wordt voor altijd uitgesloten.
 27. Overleving. Naast de bepalingen die door hun uitdrukkelijke voorwaarden blijven gelden na het vervallen of beëindigen van deze Bestelling, blijven de bepalingen van Artikel 11, 12, 13, 14, 18, 23 en 25 ook gelden na het vervallen of beëindigen van deze Bestelling om welke reden dan ook. De Verkoper erkent dat elke inbreuk op de bepalingen, voorwaarden of convenanten van Artikel 14 of 18 onherstelbare schade kan toebrengen aan de Koper en dat een schadevergoeding volgens de wet geen adequate remedie zou zijn. Daarom stemt de Verkoper, in het geval dat de Verkoper de voorwaarden, convenanten of bepalingen van Artikel 14 of 18 schendt, hierbij in met een straatverbod en/of een gerechtelijk bevel tegen de Verkoper, zonder borgstelling, naast alle andere wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die de Koper kan hebben.

Herzien 11/1/13

Algemene verkoopvoorwaarden QualServ/Follett Europe Polen

I. TOEPASSINGSGEBIED VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna te noemen "Algemene Voorwaarden" definiëren de regels voor het sluiten en uitvoeren van de verkoopovereenkomsten en de overeenkomsten voor het leveren van diensten, beide aangeboden door een vennootschap naar Pools recht - Follett Europe Polska Limited Liability Company, gevestigd te Mokry Dwór 26 c (Wiślina 83-021, Polen), geregistreerd onder nummer 0000223594 in het Ondernemersregister van de Nationale Rechtbank gehouden door de Regionale Rechtbank in Gdańsk, 8e Economische Afdeling, hierna te noemen "Follett". Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die Follett sluit met elke contractant die de bedrijfsactiviteit leidt, hierna "de Klant" genoemd, en samen de "Partijen" genoemd, met uitzondering van de overeenkomsten waarbij de andere partij de consument is zoals gedefinieerd in artikel 22 van het Poolse Burgerlijk Wetboek.
 2. De Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van en zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten en overeenkomsten tot levering van diensten die Follett sluit met de Klant, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen. Afwijkende en aanvullende afspraken tussen Partijen die in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd, anders zijn deze nietig. Indien Partijen een afzonderlijke overeenkomst sluiten met betrekking tot de gespecificeerde zakelijke onderneming, vervangen de afspraken in deze overeenkomst de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Geen van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden mag door de Klant worden gewijzigd of aangepast zonder schriftelijke toestemming van Follett.
 3. Afwijkende vormen of patronen van standaardovereenkomsten die door de Klant worden gebruikt (in het bijzonder de algemene voorwaarden van de Klant, reglementen) zijn niet bindend, tenzij beide Partijen schriftelijk op straffe van ongeldigheid de instemming hebben betuigd om de algemene voorwaarden van de Klant toe te passen. De algemene voorwaarden van de Klant zijn pas van toepassing op de specifieke overeenkomst die Follett met de Klant sluit nadat Follett een schriftelijke verklaring met de instemming als bedoeld in de vorige zin heeft afgelegd. De toestemming van Follett wordt uitgedrukt met betrekking tot de specifieke overeenkomst en is niet van toepassing op andere door Follett met de Klant te sluiten overeenkomsten. Indien de Algemene Voorwaarden in strijd zijn met de bepalingen van formulieren of patronen van standaardovereenkomsten die door de Klant worden gebruikt (in het bijzonder algemene voorwaarden van de Klant, reglementen), zullen de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst die door Partijen wordt gesloten, op voorwaarde dat de bepaling van hoofdstuk I sectie 4 werd nageleefd en Follett niet door de Klant werd geïnformeerd over de inhoud van de formulieren of patronen van standaardovereenkomsten die door de Klant worden gebruikt voordat de specifieke overeenkomst werd gesloten. Indien de Algemene Voorwaarden in strijd zijn met de bepalingen van formulieren of patronen van standaardovereenkomsten die door de Klant worden gebruikt (in het bijzonder de algemene voorwaarden en voorschriften van de Klant) en beide Partijen hierover informatie hadden verkregen voordat de specifieke overeenkomst werd gesloten, zullen de Partijen schriftelijk overeenkomen welk recht van toepassing is en welke regeling van toepassing is op de specifieke overeenkomst/order.
 4. De Algemene Voorwaarden worden aan de Klant bezorgd: a/ met een e-mailbericht of per post, samen met de bestelbon, hierna "Bestelling" genoemd (volgens de Algemene Voorwaarden worden bestellingen via elektronische communicatie beschouwd als bestellingen via e-mail of fax), b/ als bijlage bij een pro-formafactuur (als de bestelling op een andere manier dan hierboven vermeld werd geplaatst, bv. per telefoon).
 5. De Algemene Voorwaarden zijn bindend en worden geacht door de Klant te zijn aanvaard zodra Follett de ingevulde en ondertekende Bestelling van de Klant heeft ontvangen.
 6. Als de Bestelling niet via elektronische communicatie (via e-mail of fax) of schriftelijk werd geplaatst, zijn de Algemene Voorwaarden bindend en worden ze geacht door de Klant te zijn aanvaard wanneer de pro-formafactuur die door Follett werd uitgegeven met de bijgevoegde informatie van de Algemene Voorwaarden aan de Klant werd bezorgd.
 7. Indien de Partijen in een permanente handelsrelatie blijven, wordt de aanvaarding door de Klant van de Algemene Voorwaarden bij de eerste Bestelling beschouwd als zijn aanvaarding om de Algemene Voorwaarden toe te passen op de latere bestellingen en overeenkomsten die tussen dezelfde Partijen worden gemaakt en gesloten, totdat de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd of Follett de toepassing ervan herroept.
 8. De Algemene Voorwaarden zijn algemeen beschikbaar op de website: www.follettice.com/follett-europe/.

II. SLUITING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle informatie die in de catalogi, aankondigingen, op de website www.follettice.com/follett-europe en in het overige reclamemateriaal van Follett wordt geplaatst, vormt een uitnodiging tot onderhandeling, maar geen aanbod in de zin van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
 2. De Klant stuurt schriftelijk een voorlopige offerte, hierna "Aanvraag" genoemd, naar Follett door middel van elektronische communicatie. De aanvraag moet de nodige gegevens bevatten om de Bestelling op te stellen, d.w.z. het soort producten/diensten, de hoeveelheid, de technische parameters en de identificatiegegevens van de Klant. De Aanvraag is niet bindend voor de Klant, maar vormt het verzoek om de Bestelling van het soort producten/diensten voor te bereiden.
 3. Follett bereidt de Bestelling voor op basis van de informatie in de Aanvraag van de Klant. De Bestelling bevat de prijs, de betalingsvoorwaarden en de leveringsvoorwaarden. De Bestelling wordt per post of via elektronische communicatie (via e-mail of fax) naar de Klant gestuurd om ondertekend en aanvaard te worden. De Partijen kunnen onderhandelen over de voorwaarden vermeld in de Bestelling. Telkens wanneer de voorwaarden van de Bestelling worden gewijzigd, zal Follett een nieuwe bestelbon opstellen die rekening houdt met de wijzigingen die door beide Partijen zijn goedgekeurd en deze naar de Klant sturen voor ondertekening en volledige aanvaarding. Follett zal deze Algemene Voorwaarden telkens bij de Bestelling voegen (als bijlage bij het e-mailbericht in PDF-formaat of als afzonderlijk document indien de Bestelling per post werd verstuurd).
 4. De Bestelling met de handtekening van de Klant als aanvaarding van de voorwaarden van de Bestelling is bindend voor beide Partijen nadat deze per post of via elektronische communicatie (e-mail of fax) aan Follett is bezorgd.
 5. De Klant kan de Aanvraag of Bestelling ook telefonisch plaatsen.
 6. Op schriftelijk verzoek van de Klant zal Follett de aanvaarding van de bestelling en de in de Bestelling vermelde voorwaarden bevestigen per post of door middel van elektronische communicatie (e-mail of fax).
 7. Follett behoudt zich het recht voor om de informatie die in de Aanvraag en de Bestelling door de Klant wordt gegeven te inspecteren, inclusief het recht om de nodige documenten op te vragen om de toestemming om te handelen in naam van de Klant te bevestigen of om de persoon te identificeren die de Aanvraag heeft geplaatst en/of de Bestelling heeft ondertekend.
 8. De verkoop-/leveringsovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten onder de in de Bestelling vermelde voorwaarden wanneer beide Partijen door ondertekening van de bestelbon akkoord zijn gegaan met de hierin vermelde voorwaarden.
 9. De prijzen vermeld in de Bestelling volgens artikel 3 zijn 30 dagen geldig vanaf het moment dat de Bestelling is opgesteld.
 10. Follett is vrijgesteld van de verplichting om de overeenkomst uit te voeren in het geval van het optreden van redenen die buiten de macht van Follett liggen, in het bijzonder indien als gevolg van het handelen van de Klant of activiteiten van derden, door een geval van overmacht of als gevolg van wijzigingen in wettelijke voorschriften, de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd, onmogelijk wordt gemaakt of financieel verlies voor Follett veroorzaakt.

III. DE PRIJSAANPASSINGEN/BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De prijzen en betalingsvoorwaarden worden gespecificeerd in de Bestelling, volgens hoofdstuk II sectie 3. De betalingsvoorwaarden kunnen ook worden gespecificeerd in de pro-formafactuur in het geval gedefinieerd in hoofdstuk I sectie 6.
 2. Het document ter bevestiging van de uitvoering van de overeenkomst/order door Follett is de btw-factuur, behoudens de gebeurtenissen indien onder de specifieke regelgeving of aparte overeenkomst, de Partijen het ontvangstprotocol of andere gelijkwaardige documentatie ter bevestiging van de uitvoering van de overeenkomst door Follett zullen opstellen.
 3. De prijs en de betalingsvoorwaarden moeten in overeenstemming zijn met de eerdere afspraken tussen de Partijen die in de Bestelling zijn vermeld en worden gespecificeerd in de btw-factuur die door Follett wordt uitgegeven, onder voorbehoud van de bepaling van sectie 4 hieronder.
 4. Follett kan de proformafactuur uitreiken die door de Klant moet worden betaald als een vooruitbetaling gelijk aan het door Partijen overeengekomen bedrag van de waarde van de bestelling. De vooruitbetaling moet worden gedaan op de datum die in de pro-formafactuur wordt vermeld volgens de afspraken tussen de Partijen. Tenzij de Klant de vooruitbetaling volgens de proformafactuur doet, kan Follett zich terugtrekken uit de overeenkomst en is Follett niet langer verplicht de overeenkomst/order uit te voeren. Als Follett zich terugtrekt uit de overeenkomst door het optreden van de bovengenoemde gebeurtenis, is de Klant bovendien verplicht om alle door Follett gemaakte kosten in verband met de uitvoering van die overeenkomst te vergoeden. De bovenstaande bepaling belet Follett niet om schadevergoeding te vorderen tot het volledige bedrag volgens de algemene regels.
 5. Alle prijzen voor de diensten en Producten van Follett zijn nettoprijzen te vermeerderen met het bedrag van de verschuldigde BTW.
 6. De kosten van levering van producten, hierna "Producten" genoemd, aan de Klant en de kosten van andere aanvullende diensten die door Follett worden uitgevoerd, worden op individuele basis verrekend en moeten definitief worden uitgedrukt in de Bestelling. Deze kosten en alle andere kosten en uitgaven die kunnen ontstaan in verband met de uitvoering van de overeenkomst/order zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen. Bij het ontbreken van individuele afspraken tussen de Partijen over de leveringskosten, is de Klant verplicht deze kosten te dragen voor het bedrag dat in gebruik is bij de vervoerders (expediteurs) die de transportdiensten van een bepaald type goederen aan de Klant leveren.
 7. De datum waarop het geld wordt bijgeschreven op de rekening van Follett die in de factuur wordt vermeld, geldt als betalingsdatum. De kosten voor het overmaken van het geld en de kosten voor het wisselen van valuta en het betalen met korting zijn voor rekening van de Klant.
 8. De prijzen kunnen worden gewijzigd om redenen die niet aan Follett kunnen worden toegeschreven, bijv. in verband met de verhoging van douanerechten, belastingen, wisselkoersen en andere economische of wettelijke omstandigheden waarover Follett geen controle heeft. In dit geval mag Follett de prijs wijzigen na voorafgaande kennisgeving aan de Klant.
 9. In het geval van betalingsachterstand van de Klant ten gevolge van een overeenkomst, zal de wettelijke rente die aan Follett verschuldigd is, worden berekend over elk verschuldigd bedrag dat niet binnen de vereiste termijn is betaald.
 10. In het geval van betalingsachterstand van de Klant ten gevolge van de overeenkomst, mag Follett, naar eigen goeddunken, het werk aan alle bestellingen van de Klant stopzetten (inclusief de vrijgave van producten en/of de levering van diensten) totdat de Klant alle uitstaande betalingen met bijkomende kosten (bijv. rente) heeft voldaan of de juiste zekerheid voor de achterstallige betalingen heeft geëist. Als de achterstallige betalingen van de Klant aan Follett de periode van 30 opeenvolgende dagen overschrijden, kan Follett de overeenkomst beëindigen zonder de noodzaak om een aanvullende termijn voor de uitvoering van de overeenkomst vast te stellen. In dit geval is Follett niet verantwoordelijk voor enige door de Klant opgelopen schade en heeft de Klant niet het recht om enige vordering op Follett in te stellen als Follett de onder dit artikel beschreven stappen onderneemt.
 11. De Klant is niet gerechtigd een opeisbare betaling aan Follett, die verband houdt met de overeenkomst/order waarop de Klant enige aanspraak heeft gemaakt, uit te stellen of op te schorten. Tevens is het uitgesloten dat de Klant wederzijdse vorderingen op Follett in mindering brengt op de wederzijdse vorderingen van Follett op de Klant die voortvloeien uit de overeenkomst die is gesloten onder de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

IV. DE VOORUITBETALINGEN

 1. Op verzoek van Follett dient de Klant aan Follett het voorschot op de eindfactuur te betalen of de door Follett aanvaarde zekerheid voor de betaling van de prijs te stellen voorafgaand aan de levering van Producten of de uitvoering van de diensten onder de specifieke overeenkomst/order. Follett zal de voorlopige factuur uitreiken voor het voorschot dat door de Klant moet worden betaald op de datum die in deze factuur wordt vermeld. Het bedrag van de vooruitbetalingen zal worden overeengekomen als onderdeel van de Bestelling en zal worden bevestigd door Follett overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II sectie 6.
 2. Follett zal de nodige maatregelen nemen om de bestelling van de Klant uit te voeren nadat de Klant het voorschot heeft betaald voor het bedrag zoals bepaald in de voorlopige/pro-formafactuur. De datum waarop het geld van de vooruitbetaling op de rekening van Follett wordt gecrediteerd die in de voorlopige factuur wordt vermeld, wordt beschouwd als de datum van vooruitbetaling.
 3. De weigering of niet-uitvoering van het voorschot door de Klant op de datum vermeld in de voorlopige factuur zal worden erkend als de terugtrekking van de Klant uit de overeenkomst waardoor Follett wordt vrijgesteld van de verplichting om de overeenkomst/order uit te voeren. In dit geval is de Klant bovendien verplicht om alle door Follett gemaakte kosten in verband met de uitvoering van een dergelijke overeenkomst/order te vergoeden. De bovenstaande bepaling belet Follett niet om schadevergoeding te eisen tot het volledige bedrag volgens de algemene regels.

V. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST / LEVERING

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Partijen, is de leveringstermijn/ uitvoeringstermijn van de diensten elke termijn die door Follett wordt aangegeven in de Bestelling en bijkomend moet worden bevestigd door Follett overeenkomstig de bepaling vermeld in hoofdstuk II sectie 3 en vermeld op de factuur, pro-formafactuur of vrachtbrief/cognossement of ander gelijkwaardig document.
 2. Onder voorbehoud van de bepalingen van hoofdstuk IV paragraaf 2, begint de leveringstermijn/prestatie van de diensten te lopen op het moment dat de Klant de ondertekende en geaccepteerde Bestelling of pro-formafactuur aan Follett overhandigt, indien de overeenkomst is afgesloten volgens de regels die zijn gespecificeerd in hoofdstuk III paragraaf 4 en hoofdstuk II paragraaf 5. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de Producten tijdig of voor het verstrijken van de termijn door Follett worden overhandigd aan de gemachtigde vertegenwoordiger van de Klant of aan de vervoerder/expediteur die optreedt namens een van de Partijen om de Producten aan de Klant af te leveren. Indien de plaats van levering van de Producten niet door de Partijen is vastgesteld of door de Klant is gespecificeerd, wordt de tijdslimiet geacht te zijn nageleefd wanneer Follett de Klant tijdig of voor het verstrijken van de tijdslimiet zal informeren dat de Producten gereed zijn om aan de Klant te worden overhandigd op het hoofdkantoor van Follett of op een andere door Follett aangegeven plaats. De opslagkosten van de Producten gedurende de tijd na het onverbiddelijk verstrijken van de laatste dag bepaald als leveringsdatum tot aan de overhandiging van de Producten aan de Klant of zijn vertegenwoordiger (vervoerder, expediteur) zijn voor rekening van de Klant. De bovenstaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten door Follett anders dan de levering van de Producten.
 3. De Klant kan de Producten op de volgende manier ontvangen: a/ persoonlijk op het hoofdkantoor van Follett, b/ door het transportmiddel van Follett of via de expediteur/koeriersdienst in opdracht van een van de Partijen zoals overeengekomen naar de plaats (adres) die door de Klant in de Bestelling is aangegeven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de Partijen.
 4. Follett is niet verantwoordelijk voor de vertraging in de uitvoering van de bestelling veroorzaakt door de omstandigheden van overmacht gedefinieerd in hoofdstuk VI van deze Algemene Voorwaarden of door de gebeurtenissen waarvoor de Klant aansprakelijk is.
 5. Totdat de bovengenoemde obstakels ophouden te bestaan of door de Partijen worden overwonnen, kan Follett de levering van Producten of de uitvoering van de diensten opschorten of beperken. Indien door het optreden van bovengenoemde belemmeringen Follett de mogelijkheid verliest om de Producten te leveren of de diensten uit te voeren, kan de overeenkomst met betrekking tot de betreffende bestelling eenzijdig door Follett worden beëindigd na voorafgaande kennisgeving van Follett aan de Klant. In het geval van opschorting of beperking van de levering van Producten of uitvoering van diensten door Follett, worden de hierin voorziene termijnen opgeschort met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke levering/dienst die in de Bestelling is gespecificeerd, totdat de bovengenoemde obstakels ophouden te bestaan of door de Partijen worden overwonnen.
 6. Als een gebeurtenis zoals gedefinieerd in artikel 5 zich voordoet, wordt dit niet geacht dat Follett de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet of niet naar behoren is nagekomen en is de Klant niet gerechtigd om enige vordering die hieruit voortvloeit in te stellen tegen Follett, in het bijzonder de vordering tot schadevergoeding.
 7. Follett mag de levering van Producten gedeeltelijk uitvoeren, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen met betrekking tot de specifieke order, is het Follett zonder meer toegestaan om de hoeveelheid, soort (type) en de deadline van de levering te bepalen die onder de respectieve overeenkomst/order moet worden uitgevoerd.
 8. Tenzij anders overeengekomen door de Partijen, wordt de levering van de Producten op de plaats van bestemming zoals aangegeven in de overeenkomst tussen de Partijen uitgevoerd door Follett op basis van de EXW-regel (Incoterms 2010).
 9. Indien de Producten persoonlijk door de Klant in ontvangst worden genomen, zal Follett de Producten klaarmaken om aan de Klant te worden vrijgegeven in het hoofdkantoor van Follett, tenzij de Partijen een andere plaats of tijdslimiet voor de levering zijn overeengekomen. De Klant is verplicht om de Producten in ontvangst te nemen op het tijdstip en de plaats zoals aangegeven door Follett of onmiddellijk na de mededeling van Follett dat de Producten ter beschikking van de Klant worden gesteld in het hoofdkantoor van Follett of op een andere plaats zoals aangegeven door Follett.
 10. De Klant is verplicht om de Producten op de datum van ontvangst te onderzoeken op conformiteit met de Bestelling. In het bijzonder is de Klant verplicht om de staat van verzending, de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde Producten te onderzoeken en alle klachten dienaangaande aan de vervoerder (expediteur) en Follett kenbaar te maken. Voornoemde klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. Indien de Klant de klacht niet onmiddellijk na ontvangst van de Producten indient, uiterlijk binnen 3 (drie) werkdagen na de datum van ontvangst, wordt deze geacht te gelden als bevestiging van de Klant dat de levering in overeenstemming is met de overeenkomst/bestelling.
 11. Tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen, worden alle kosten en uitgaven in verband met de verzending van de Producten gedragen door de Klant tegen het geldende tarief van de vervoerder of expediteur die op verzoek van de Klant of Follett handelt. De Klant is verplicht om de kosten te dekken van oponthoud veroorzaakt door omstandigheden waarvoor de Klant exclusief verantwoordelijk is.
 12. Follett is verplicht de Producten op gepaste wijze te beschermen tegen schade tijdens het transport. De kosten van normale bescherming zijn inbegrepen in de overige kosten verbonden aan de uitvoering van de Bestelling die door Follett moeten worden gedekt, tenzij de Klant de opdracht heeft gegeven om de zending extra te beveiligen. De kosten van extra beveiliging van de zending zijn volledig voor rekening van de Klant.
 13. Als de Klant de Producten uit het magazijn van Follett ontvangt met eigen transportmiddelen, moet Follett door de Klant vóór de vrijgave van de Producten worden voorzien van de informatie over de persoonlijke identificatiegegevens van de vertegenwoordiger van de Klant die gemachtigd is om de Producten in ontvangst te nemen, d.w.z. naam en achternaam, paspoortnummer of ID-kaartnummer. Tenzij Follett tijdig is voorzien van de bovengenoemde informatie door de Klant, kan Follett weigeren de Producten vrij te geven of kan de vrijgave worden uitgesteld totdat de Klant aan zijn verplichting hierin heeft voldaan. Evenzo zal Follett weigeren de Producten vrij te geven als er discrepanties zijn tussen de persoonlijke identificatiegegevens van de vertegenwoordiger van de Klant die volgens dit artikel door de Klant zijn verstrekt en de identificatiegegevens van de daadwerkelijke ontvanger.
 14. De Klant zal zorgen voor de aanwezigheid van de bevoegde vertegenwoordiger op de tijd en plaats zoals aangegeven door Follett of beschreven in de vrachtbrief, het cognossement of een ander gelijkwaardig document om de levering van de Producten namens de Klant in ontvangst te nemen, terwijl de weigering van de Klant om de Producten in ontvangst te nemen of de afwezigheid van zijn vertegenwoordiger de Klant niet ontslaat van de plicht om de betaling aan Follett te verrichten voor de Producten en het transport zoals overeengekomen tussen de Partijen.
 15. Follett is niet verantwoordelijk voor vertraagde levering door omstandigheden veroorzaakt door de vervoerder of expediteur.
 16. De Klant dient met Follett samen te werken op het gebied van de uitvoering van de Bestelling, in het bijzonder dient de Klant de losplaats van de lading ter beschikking te stellen en aan de juiste voorwaarden te voldoen om de montagewerkzaamheden uit te voeren (met betrekking tot de bestellingen/overeenkomsten met de montagediensten). Bovendien moet de Klant zorgen voor een goede verwarming van de montageplaats tijdens de winter en de verlichting ervan, evenals voor een onbelemmerde toegang tot water en elektriciteit enz.
 17. In het geval van noodzakelijke testassemblage die door Follett moet worden uitgevoerd, is de Klant verplicht om aan de toepasselijke voorwaarden in dit verband te voldoen, inclusief het vervullen van de plichten zoals aangegeven in het voorgaande artikel 16.

IV. OVERMACHT

 1. Follett is niet verantwoordelijk voor het niet of niet goed uitvoeren van de overeenkomst als gevolg van overmacht.
 2. Onder deze Algemene Voorwaarden worden omstandigheden buiten de macht van Follett beschouwd als overmacht in het bijzonder zoals : brand, overstroming en andere natuurrampen, oorlog en andere militaire operaties, staking, oproer, demonstraties, epidemieën, embargo, onderbreking of vertraging van de levering van grondstoffen, energie en onderdelen of andere onvoorziene omstandigheden zoals faillissement of werktijdverkorting door de samenwerkende bedrijven/ondernemingen of de onderaannemers die de productiecapaciteit van Follett beïnvloeden, werkonderbrekingen, omstandigheden die te wijten zijn aan de vervoerders/expeditiebedrijven, overheidswetgeving/-besluiten, wijzigingen in geldende wettelijke voorschriften, onvoorziene verstoring van de werkcontinuïteit van Follett veroorzaakt door bijv.bijvoorbeeld gebrek aan of onderbrekingen in de elektriciteitsvoorziening, vertraging door douane en transport, wegblokkade en andere soortgelijke omstandigheden waarop Follett geen invloed heeft.

VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1.  Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de Partijen, verwerft de Klant het eigendomsrecht op de Producten bij de volledige betaling van de factuur met bijkomende kosten, d.w.z. interesten en kosten om de vordering voor de respectieve bestelling te voldoen. De overeenkomst die de eigendomsovergang van de Producten anders bepaalt, moet schriftelijk worden gesloten, anders is deze nietig.
 2. Indien de leveringen van de Producten gedeeltelijk werden uitgevoerd, heeft de betaling door de Klant voor het respectieve deel ervan niet tot gevolg dat de eigendom van de totale hoeveelheid door Follett geleverde of overhandigde goederen overgaat bij de uitvoering van de bepaalde overeenkomst/order.
 3. Follett mag van de Klant de onmiddellijke teruggave van de Producten eisen indien de Klant achterstallig is met de betaling van de prijs of indien er materiële twijfels bestaan over de mogelijkheid van de Klant om de contractuele verplichtingen na te komen op basis van zijn financiële toestand. Wat betreft de Bestellingen/overeenkomsten met de montagediensten, kan Follett de nodige demontagewerkzaamheden uitvoeren zonder bezwaar van de Klant om het eigendomsvoorbehoud uit te voeren dat is vastgesteld volgens sectie 1 van dit hoofdstuk. De kosten en uitgaven in verband met de terugzending van de goederen en de demontagewerkzaamheden worden uitsluitend gedragen door de Klant.
 4. Het is de Klant niet toegestaan de Producten te verkopen, te vervreemden of op welke wijze dan ook te bezwaren met als gevolg het verlies of de beperking van het eigendomsrecht van Follett gedurende de periode waarin het eigendomsvoorbehoud van kracht blijft, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Follett. Indien de Klant voornoemde bepaling niet naleeft, heeft Follett het recht om schadevergoeding te eisen tot het volledige bedrag van de in deze deugd opgelopen schade.

VIII. KWALITEIT, GARANTIE, KLACHTEN

 1. Follett verleent een garantie voor zijn Producten aan de Klant. Onder de garantievoorwaarden verklaart Follett de fysieke defecten van de Producten te elimineren. Tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen, verleent Follett de garantie voor een periode van 12 maanden. De garantie treedt in werking vanaf de datum van uitgifte van de factuur met betrekking tot de Producten waarvoor Follett de garantie heeft verleend.
 2. Indien Follett onder de garantievoorwaarden Producten zonder fysieke defecten aan de Klant levert, zal de garantieperiode zoals aangegeven in paragraaf 1 van dit hoofdstuk opnieuw beginnen te lopen vanaf de datum van levering van de defectvrije Producten. Indien slechts een deel van de Producten wordt vervangen of omgeruild, is de bovenstaande bepaling van overeenkomstige toepassing op het gebrekvrije deel van de Producten.
 3. In alle andere gevallen, in het bijzonder als de Producten worden gerepareerd, wordt de garantieperiode verlengd met de reparatieperiode.
 4. De garantie omvat de gebreken die het gevolg zijn van de gebrekkige constructie en/of de toepassing van ondeugdelijke materialen en/of onjuiste prestaties van de Producten of diensten.
 5. De garantievoorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de diensten door Follett, in het bijzonder de assemblagewerkzaamheden, worden vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst tussen de betrokken Partijen. Indien de Partijen geen dergelijke overeenkomst sluiten, zijn deze Algemene Voorwaarden dienovereenkomstig van toepassing.
 6. Deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot de garantievoorwaarden zijn niet van toepassing indien de garantie wordt verleend door de producent van de specifieke Producten. In dat geval worden de garantievoorwaarden vermeld in het garantieboek (kaart) dat door de producent wordt uitgegeven en door Follett bij de Producten wordt geleverd.
 7. Follett is niet verantwoordelijk voor de volgende defecten aan de Producten: a) veroorzaakt door de schuld van de gebruiker, b) veroorzaakt door het gebruik van de Producten op een wijze die in strijd is met hun doel en als gevolg van het niet naleven van de aanbevelingen van de producent, met inbegrip van het ontbreken van noodzakelijk onderhoud en periodieke inspecties van de Producten, vereist door de producent, c) veroorzaakt door de reparaties, d) als gevolg van de uitvoering van het ontwerp of onjuiste ontwerpinstallatie, e) als gevolg van onjuiste installatie of inwerkingstelling, f) als gevolg van technische of mechanische schade en overmacht, g) als gevolg van ongeschikte opslagomstandigheden van de Producten.
 8. De garantie omvat niet de gebreken die ontstaan bij normaal gebruik of zonder toezicht, als gevolg van beschadiging, vernietiging, nalatigheid van de Producten en veroorzaakt door gebruik van de Producten op een wijze die in strijd is met hun doel.
 9. De door het garantieboek vereiste diensten en garantiereparaties van de Producten moeten worden uitgevoerd door Follett of andere door Follett geautoriseerde servicefaciliteiten van de Producent, anders vervalt de garantie.
 10. De garantierechten van de Klant moeten worden uitgeoefend door de klacht naar Follett te sturen, met inbegrip van in het bijzonder het factuurnummer, het type (soort) en serienummer van de Producten, de precieze beschrijving van elk defect en de omstandigheden en het tijdstip van de bekendmaking van het defect. De Klant is tevens verplicht om het soort onregelmatigheden in het functioneren van de Producten aan Follett te melden. De Klant is verplicht de in de vorige zin bedoelde klacht onmiddellijk in te dienen, uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de ontdekking van het gebrek of de vroegste mogelijkheid van de Klant om het gebrek met de grootst mogelijke professionele zorgvuldigheid te ontdekken. De klacht kan per aangetekende post worden ingediend op het adres van Follett (Follett Europe Poland Ltd.). Mokry Dwór 26c, 83-021 Wiślina Polen met een notitie "klacht"), per fax (onder het faxnummer +48 (58) 785-6159) of per e-mail (onder het e-mailadres: ................).
 11. Als de Klant een termijn voor het indienen van de klacht niet nakomt of zich niet houdt aan de andere garantievoorwaarden hieronder, vervallen de garantieaanspraken van de Klant.
 12. Follett zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de klacht, in behandeling nemen. Indien de Producten moeten worden opgestuurd om door de producent te worden onderzocht of indien een deskundig oordeel en tests moeten worden uitgevoerd, kan de in de vorige zin genoemde termijn voor de afhandeling van de klacht dienovereenkomstig worden verlengd.
 13. De Klant is verplicht om de vertegenwoordigers van Follett in staat te stellen om de defecten vast te stellen en de werkzaamheden uit te voeren om deze te verhelpen. De Klant stuurt het defecte Product naar het door Follett opgegeven adres, tenzij de reparatie moet worden uitgevoerd op de plaats waar het Product is geïnstalleerd vanwege het type (soort) en de omvang van het defecte Product. Indien de reparatie wordt uitgevoerd op de plaats van installatie, zal de Klant zorgen voor een vrije en veilige toegang tot de Producten om de noodzakelijke reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Tenzij de Klant voldoet aan de bovenstaande vereisten, kan Follett weigeren om de reparatiewerkzaamheden uit te voeren onder de garantievoorwaarden en kan Follett van de Klant de terugbetaling van alle hierdoor veroorzaakte kosten eisen.
 14. De Klant wordt op geen enkele manier vrijgesteld of de plicht van de Klant om de verschuldigde betaling voor de geleverde Producten/verrichte diensten door Follett te voldoen, wordt op geen enkele manier opgeschort of vertraagd, zelfs als de Klant garantieclaims indient. Follett kan de behandeling van de klacht van de Klant opschorten totdat de Klant de uitstaande contractuele verplichtingen tegenover Follett nakomt, in het bijzonder de verschuldigde betalingen.
 15. Follett lost de klacht op en stelt de Klant via e-mail of per post op de hoogte van het resultaat van de klacht.
 16. Als de klacht gerechtvaardigd is, zal Follett onmiddellijk alle nodige stappen ondernemen om de defecte Producten te herstellen, maar de termijn voor het opheffen van de defecten kan verlengd worden door omstandigheden waarover Follett geen controle heeft, bijv. een tijdelijk tekort aan reserveonderdelen. In een dergelijk geval stelt Follett de Klant op de hoogte van het verwachte nieuwe tijdstip voor het verhelpen van het defect.
 17. Als reparatie niet mogelijk is of als de kosten onevenredig hoog zijn, zal Follett het defecte Product uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na indiening van de klacht door de Klant vervangen door een exemplaar dat vrij is van gebreken. De beslissing over de wijze van afhandeling van de klacht blijft de exclusieve bevoegdheid van Follett.
 18. Follett draagt de kosten van levering van de defecte Producten en de Producten die worden vervangen volgens de bepalingen van artikel 17 van/naar de Klant of de plaats van installatie, op voorwaarde dat Follett de klacht erkent. Het is verboden om de defecten door de Klant zelf of door derden op kosten van Follett te laten verwijderen, anders vervallen de garantieaanspraken van de Klant.
 19. De Klant kan garantieclaims indienen voor gebreken aan het Product zoals bepaald in de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht de garantieclaims voorzien in deze Algemene Voorwaarden. De garantieclaims worden dienovereenkomstig geregeld door de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, tenzij de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek prevaleren.
 20. In het geval dat de klacht of garantieclaim ongegrond is, zal de Klant aan Follett alle kosten en uitgaven vergoeden die Follett heeft gemaakt.

IX. ANNULERING VAN DE BESTELLING. TERUGZENDING VAN HET PRODUCT

 1. De annulering van de Bestelling is toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Follett. De Klant die de Bestelling annuleert, moet tegelijkertijd een administratiekost van 15% (vijftien procent) van de brutoprijs van het Product/de dienst betalen, anders is de annulering niet geldig.
 2. De terugzending van het geleverde of overhandigde Product is alleen toegestaan na voorafgaande aanvaarding door Follett. Anders wordt de terugzending van het Product niet geaccepteerd.
 3. Het terugsturen van het Product is alleen toegestaan als het Product geen gebruikssporen vertoont, compleet is en niet beschadigd of vernietigd is. De oorspronkelijk verpakte standaard Producten mogen uitsluitend worden geretourneerd aan Follett, d.w.z. dat de Producten permanent worden opgeslagen in het magazijn van Follett.
 4. Retourneren kan alleen binnen 14 (veertien) dagen na levering van het Product aan de Klant.
 5. Als het Product wordt geretourneerd, wordt de Klant administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van 15% (vijftien procent) van de brutoprijs van het Product.
 6. De annulering van de Bestelling of de terugzending van het Product is niet toegestaan als het gaat om ongebruikelijke Producten/assemblagediensten, in het bijzonder Producten die op speciale bestelling van de Klant zijn gemaakt, die op verzoek van de Klant zijn geproduceerd en/of besteld, Producten die niet in voorraad zijn, enz.
 7. Indien de Bestelling wordt geannuleerd of het Product aan Follett wordt geretourneerd volgens de bepalingen van dit hoofdstuk, zal de Klant aan Follett alle kosten en uitgaven vergoeden die hierdoor zijn ontstaan, in het bijzonder transportkosten.

X. VRIJWARING

 1. Follett is alleen verantwoordelijk voor de werkelijke schade die de Klant oploopt als gevolg van opzettelijke niet-nakoming of onjuiste uitvoering van de overeenkomst. In elk geval van schending van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, is de verantwoordelijkheid van Follett beperkt tot het vergoeden van de schade van de Klant die gelijk is aan het bedrag van het werkelijk geleden verlies, maar niet meer dan het bedrag van de nettoprijs van het voorwerp van de bestelling/overeenkomst.
 2. Follett is niet verantwoordelijk voor het volgende :
  a/ het verlies van de door de Klant te behalen winst indien de schade niet is veroorzaakt,
  b/ indien de geleverde Producten overeenstemmen met de Bestelling maar niet voldoen aan de verwachtingen van de Klant,
  c/ de gevolgschade, bijkomende schade en morele schade, in het bijzonder de productieverliezen, het verlies van de verwachte winst of in verband met het gebruik van de Producten, de commerciële verliezen en de verliezen veroorzaakt door de werkonderbrekingen of als gevolg van de gestegen kosten van de Klant, het verlies van de commerciële relaties of elke andere secundaire schade die voortvloeit uit de levering van de Producten/het uitvoeren van de diensten door Follett.
  d/ indien het geleverde Product door de Klant werd gebruikt op een manier die in strijd is met het doel, de technische eigenschappen van het Product of de aanbevelingen en gebruiksinstructies.
 3. Follett is niet aansprakelijk voor het niet of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst, indien het gebrek aan het Product is veroorzaakt door ondeugdelijk vakmanschap van de producent.
 4. Indien de overeenkomst gedeeltelijk wordt uitgevoerd door Follett, is het de Klant alleen toegestaan de overeenkomst te ontbinden voor het niet-uitgevoerde gedeelte.
 5. Follett garandeert niet dat de geleverde Producten geschikt zijn voor de doeleinden van de Klant en/of voldoen aan de vereisten van de geldende wetgeving in het land van de Klant. Alle kosten en uitgaven voor vergunningen die nodig zijn voor het gebruik, de levering of de uitvoering van de assemblagewerkzaamheden zijn voor rekening van de Klant.

XI. VERTROUWELIJKHEID

 1. De Partijen behandelen alle commerciële en technische informatie, schriftelijk of mondeling ontvangen tijdens de wederzijdse samenwerking en al dan niet vertrouwelijk verklaard, strikt vertrouwelijk en beschermen deze op adequate wijze tegen ongeoorloofde bekendmaking, kopiëren of gebruik, in het bijzonder documenten, analyses, plannen die de Klant van Follett heeft ontvangen en die in deze overeenkomst zijn opgenomen, mogen niet openbaar worden gemaakt of worden gebruikt voor enig ander doel dan de uitvoering van de overeenkomst, hierna te noemen "Vertrouwelijke Informatie". De Klant zal de Vertrouwelijke Informatie niet bekendmaken aan derden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Follett.
 2. De partijen en hun vertegenwoordigers mogen geen informatie of feiten met betrekking tot de tussen de partijen gesloten Order/overeenkomst aan derden bekendmaken.
 3. Indien een van de partijen de bepalingen van dit hoofdstuk schendt, heeft de andere partij het recht om van de schendende partij vergoeding van de geleden schade te eisen. Elke partij is verantwoordelijk voor elke schending van de hierin opgenomen verplichtingen door haar vertegenwoordigers.
 4. Elke partij die de vertrouwelijke informatie ontvangt, neemt ten minste dezelfde beschermingsmaatregelen als ten aanzien van de informatie van de eigen partijen en neemt adequate maatregelen tegen ongeoorloofde bekendmaking ervan.
 5. In het geval dat de Partij die de Vertrouwelijke Informatie ontvangt gedwongen wordt deze bekend te maken op grond van een toepasselijke wet op bevel van de overheidsinstanties, stelt deze Partij de andere Partij hiervan onmiddellijk op de hoogte. De Partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt, verstrekt alleen die informatie of een deel daarvan die op last van de overheidsinstanties openbaar gemaakt moet worden.
 6. De in dit hoofdstuk uiteengezette beperkingen zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie die: a) in het bezit was van of bekend was aan een van de Partijen voorafgaand aan de ontvangst van de informatie van de andere Partij, met uitzondering van de informatie die door de Partij is verkregen tijdens de onderhandelingen die zijn gevoerd voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, b) op enigerlei wijze algemeen bekend is of bekend is geworden zonder dat de Partijen de bepalingen van dit hoofdstuk hebben overtreden, c) de Partij die de Informatie ontvangt verplicht is deze bekend te maken op grond van toepasselijke wetgeving, gerechtelijk bevel of toepasselijke regelgeving, d) bekend is gemaakt aan de adviseurs van de Partijen.
 7. De Partijen kunnen de andere principes van vertrouwelijkheid vastleggen in de afzonderlijke overeenkomst.

XII. BEËINDIGING EN TERUGTREKKING UIT DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst kan te allen tijde met wederzijdse schriftelijke instemming van beide partijen worden beëindigd.
 2. Behoudens het bepaalde in afdeling 4 van hoofdstuk V kan de Klant de overeenkomst herroepen indien Follett meer dan 14 dagen te laat is met de uitvoering van de bestelling/overeenkomst vanaf de datum zoals vermeld in de Bestelling, de factuur of pro-forma factuur. De verklaring van de Klant over de herroeping van de overeenkomst moet worden ingediend binnen 7 dagen na het einde van de periode van 14 dagen zoals gedefinieerd in de vorige zin.
 3. Follett kan de overeenkomst opzeggen indien om redenen die niet toerekenbaar zijn en die niet met zorg konden worden voorzien bij het sluiten van de overeenkomst volgens sectie 8 van hoofdstuk II, de verkoop van Producten of het verrichten van bepaalde diensten onmogelijk wordt. De verklaring van de Follett over de herroeping van de overeenkomst moet worden ingediend binnen 7 dagen na het plaatsvinden van de gebeurtenis die de overeenkomst onuitvoerbaar heeft gemaakt.
 4. Follett mag de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen om redenen die te wijten zijn aan de Klant, in het bijzonder: a) in geval van onmogelijkheid of vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, het onvermogen om de uitvoering van de dienst te beginnen of voort te zetten hoewel het stellen van een aanvullende termijn voor het verwijderen van de belemmeringen, b) indien de Producten niet binnen de overeengekomen termijn door de Klant zijn geaccepteerd en de door Follett aangegeven aanvullende termijn voor de ontvangst van de Producten zonder effect is verstreken. De bovenstaande bepaling is ook van toepassing indien de Klant de termijn voor ontvangst van het desbetreffende deel van de Producten niet in acht neemt, met dien verstande dat Follett de overeenkomst gedeeltelijk kan ontbinden met betrekking tot het niet-aanvaarde deel van de bestelling, c) indien de Klant de betaling geheel of gedeeltelijk uitstel van betaling na de overeenkomst aan Follett meer dan 7 (zeven) dagen uitstel, nadat de Klant niet binnen 7 (zeven) dagen na sommatie heeft voldaan aan het verzoek van Follett om onmiddellijke betaling, d) indien er sprake is van insolventie van de Klant of indien de Klant in liquidatie- of faillissementsprocedure gaat en Follett hiervan niet op de hoogte was of geen mogelijkheid had om hiervan op de hoogte te zijn bij het sluiten van de overeenkomst.
 5. Indien de overeenkomst met onmiddellijke ingang wordt beëindigd om de redenen genoemd in paragraaf 4 van dit hoofdstuk, worden de verplichtingen van de Klant jegens Follett onmiddellijk opeisbaar, in het bijzonder zal de Klant aan Follett alle verschuldigde betalingen doen voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst en de kosten en uitgaven van Follett dekken die hierdoor zijn ontstaan tot de overeenkomst met onmiddellijke ingang werd beëindigd. De hierdoor ontstane kosten voor opslag van de Producten zijn eveneens voor rekening van de Klant.
 6. De verklaring over de terugtrekking uit de overeenkomst of de beëindiging van de overeenkomst met onmiddellijke ingang wordt geacht wettelijk bindend te zijn na verzending van de respectieve verklaring ondertekend door de persoon die gemachtigd is om de betrokken Partij te vertegenwoordigen aan de andere Partij. Voornoemde verklaring dient schriftelijk te worden gedaan en te worden verzonden naar het adres van de Partij zoals vermeld in de Order of naar het nieuwe adres van de Partij dat eerder aan de andere Partij is medegedeeld.

XIII. SLOTBEPALINGEN

 1. Eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, de gehele of gedeeltelijke annuleringen hiervan, moeten schriftelijk worden vastgelegd, anders zijn ze nietig.
 2. De overeenkomsten/opdrachten die de partijen sluiten op grond van deze Algemene Voorwaarden en de zaken die hierin niet zijn geregeld, worden beheerst door de toepasselijke bepalingen van het Poolse recht, in het bijzonder de regelgeving van het Poolse Burgerlijk Wetboek.
 3. De geschillen die direct of indirect voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en de hierin opgenomen overeenkomsten/opdrachten zullen worden beslecht door de Handelsrechtbank van Polen, bevoegd ten aanzien van de vestigingsplaats van Follett.
 4. Alle kennisgevingen, verklaringen, sommaties of andere geschriften en correspondentie van Partijen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en de hierin opgenomen overeenkomsten/opdrachten zullen door Follett worden verzonden naar het vestigingsadres, faxnummer en e-mailadres zoals door de Klant aangegeven in de Bestelling of een ander volgend document. De Klant zal Follett onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van de wijziging van de adresgegevens uiterlijk binnen 3 (drie) dagen na het optreden van een dergelijke wijziging. In het geval van een wijziging van voornoemde adresgegevens worden alle leveringen aan het oude adres van de Klant geacht effectief te zijn bij het verzenden van de aangetekende zending, het verzenden van de fax of een e-mailbericht totdat Follett schriftelijk op de hoogte is gesteld van de adreswijziging.
 5. Follett behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen, waarna de specifieke overeenkomst/order die hierin is opgenomen, zal worden beheerst door de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op de datum van het sluiten van de overeenkomst door de Partijen.
 6. Voor elke overdracht van de rechten en verplichtingen van de Klant hierin of een deel daarvan aan een gelieerd bedrijf of aan een derde partij is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Follett vereist, anders is deze ongeldig.

QualServ/Follett Europe Poland Naamloze Vennootschap :

Op de overeenkomsten/bestellingen die Follett sluit na 01 april 2015 zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.