Ugrás a fő tartalomra

QualServ North America Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi feltételek a QualServ Solutions LLC beszállítói számára biztosítják a beszerzési szerződésünk irányelveit és jogi kikötéseit.

 1. Megállapodás. Ez a Vásárlási Megrendelés ("Megrendelés") a Qualserv ("Vevő") ajánlata arra vonatkozóan, hogy a jelen Megrendelésen leírt árukat és/vagy szolgáltatásokat megvásárolja az Eladótól... *Az Eladó beleegyezik, hogy a jelen Megrendeléssel létrejövő bármely szerződésre a jelen Megrendelés valamennyi feltétele vonatkozik. Az Eladó jelen Megrendelés elfogadásában javasolt minden olyan feltétel, amely kiegészíti a jelen Megrendelés feltételeit, eltér azoktól, vagy ellentmond a jelen Megrendelésben foglaltaknak, elutasításra kerül. Minden ilyen javasolt feltétel érvénytelen, és a jelen Megrendelésben foglalt feltételek képezik az Eladó és a Vevő közötti szerződés feltételeinek teljes és kizárólagos nyilatkozatát. Amennyiben az Arkansas-i Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv bármely rendelkezése ellentétes a jelen Szerződés feltételeivel, a jelen Szerződés irányadó. Ha a jelen megrendelést a Vevő az Eladó eladási ajánlatára válaszul adta ki, és ha az itt szereplő feltételek bármelyike kiegészíti az Eladó ajánlatának bármely feltételét, vagy eltér attól, akkor a jelen megrendelés Vevő általi kiadása az Eladó ajánlatára vonatkozó ellenajánlatnak minősül, feltéve, hogy az Eladó beleegyezik az ilyen kiegészítő és eltérő feltételekbe, és elismeri, hogy a jelen megrendelés képezi az Eladó és a Vevő közötti teljes megállapodást. Az Eladó úgy tekintendő, hogy az áruk szállításával vagy a szolgáltatások teljesítésének megkezdésével, vagy hacsak az Eladó a jelen megrendelés kézhezvételétől számított két (2) napon belül írásban nem értesíti a Vevőt az ellenkezőjéről, elfogadta ezeket a feltételeket és elismerte, hogy a jelen megrendelés képezi az Eladó és a Vevő közötti teljes megállapodást.
 2. Árak. Ezt a megrendelést nem lehet magasabb áron teljesíteni, mint ami a jelen megrendelésen szerepel. A vételár vagy a jelen Megrendelés bármely más feltételének vagy kikötésének bármilyen módosítását a Vevőnek írásban kell engedélyeznie.
 3. Árgarancia. Az Eladó szavatolja a Vevőnek, hogy a Vevőnek a jelen Megrendelés alapján értékesített áruk és/vagy szolgáltatások árai nem kedvezőtlenebbek, mint azok, amelyeket jelenleg bármely más vevőnek nyújtanak ugyanolyan vagy hasonló árukra és/vagy szolgáltatásokra, azonos vagy kisebb mennyiségben. Ha az Eladó a jelen Megrendelés időtartama alatt csökkenti az ilyen áruk és/vagy szolgáltatások árát, az Eladó köteles ennek megfelelően csökkenteni a Vevőnek a jelen Megrendelés alapján értékesített áruk és/vagy szolgáltatások árát.
 4. Szállítás. Az idő a legfontosabb. Ha az áruk szállítása nem az eladó visszaigazolásában megígért mennyiségben és szállítási határidőre történik, vagy a szolgáltatás nyújtása nem fejeződik be az eladó visszaigazolásában megígért időpontban vagy időpontokban, a vevőnek joga van a törvényben vagy méltányossági jogorvoslati lehetőségeken túlmenően az alábbi intézkedések egyikét vagy mindkettőt megtenni: (i) az áruk gyorsított útvonalon történő szállításának elrendelése az Eladóval szemben a gyorsított útvonal és a megrendelés útvonalköltsége közötti költségkülönbözet megfizetésével; (ii) a jelen megrendelésnek az Eladó által a még el nem szállított áruk vagy a még nem nyújtott szolgáltatások tekintetében történő kézhezvételét követően hatályos írásbeli értesítéssel történő felmondása, és a helyettesítő áruk vagy szolgáltatások máshol történő beszerzése, valamint az Eladónak az esetlegesen felmerülő veszteségek kiszámlázása. Vis maior esemény (például földrengés, árvíz, háború, terrorizmus) esetén az Eladó köteles értesíteni a Vevőt arról, hogy ez milyen hatással lesz az Eladó teljesítésére. A Vevőnek lehetősége van a módosított teljesítés elfogadására vagy a megrendelés törlésére.
 5. SZÁLLÍTÁS. Hacsak a jelen megrendelésen másként nem szerepel, vagy a Vevő beszerzési megbízottjának útvonaltervező levele nem módosítja, a jelen megrendelés hatálya alá tartozó árukat "FOB Buyer'sfactory" (a Vevő üzeme) elnevezéssel kell szállítani, a megrendelés fő részében felsorolt preferált fuvarozóval. A FOB rendeltetési helyről szállított áruk szállítási költségeit előre kell fizetni. A jogosulatlan szállításra vonatkozó díjak nem engedélyezhetők. Minden olyan jogosulatlan szállítást, amely többlet szállítási költséget eredményez, az Eladónak teljes egészében előre kell fizetnie. A jogosulatlan szállítási díjakat a Vevő beszámítja.
 6. Csomagolás. Minden árut a Vevő által meghatározott módon kell csomagolni, és a Vevő által kijelölt módon, útvonalon és fuvarozóval kell szállítani. Ha a Vevő nem határozza meg az áruk csomagolási módját, az Eladó köteles az árukat úgy csomagolni, hogy elkerülje a szállítás közbeni sérüléseket. Ha a Vevő nem határozza meg a szállítás módját, útvonalát vagy fuvarozóját, az Eladó a lehető legalacsonyabb szállítási díjon szállítja az árut, összhangban az Eladónak a jelen megrendelésben meghatározott szállítási ütemterv betartására vonatkozó kötelezettségével.
 7. Ellenőrzés. A Vevő által az áru kifizetése nem jelenti az áru elfogadását. A Vevőnek joga, de nem kötelessége az árukat megvizsgálni, és visszautasítani az olyan árukat, amelyek a Vevő megítélése szerint hibásak. Az így visszautasított árukat és a megrendelt mennyiséget meghaladóan szállított árukat az Eladó saját költségén visszaküldheti az Eladónak. A visszautasított árukért esetlegesen fizetett összeget az Eladó haladéktalanul visszatéríti. Az a tény, hogy a Vevő elmulasztja az áruk ellenőrzését vagy vizsgálatát, nem érinti a Vevő jogait.
 8. Számlák és fizetés. A számláknak tartalmazniuk kell a VÁSÁRLÁSI MEGRENDELÉS SZÁMÁT, a tételszámot, az áruk vagy szolgáltatások leírását, a mennyiségeket, az egységárakat és a teljes vételárat. A készpénzkedvezményes időszakokat vagy az áruk tényleges leszállításának napjától, vagy az elfogadható számla kézhezvételének napjától kell számítani, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont. A Vevő minden esedékes vagy esedékessé váló pénzkövetelését a Vevőnek le kell vonnia az Eladóval kötött jelen vagy bármely más Vevői megrendelésből eredő beszámítás vagy ellenkövetelés miatt.
 9. Változások. A jelen Megrendelés módosítása csak a Vevő előzetes írásbeli hozzájárulásával léphet hatályba. A Vevő fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa (i) a specifikációkat és rajzokat, amennyiben az árukat kifejezetten a Vevő számára gyártják, (ii) a szállítási helyet, (iii) a szállítási időt vagy (iv) a vásárolt mennyiséget.
 10. Lemondás. A Vevő jogosult a jelen Megrendelést vagy annak bármely részét felmondani, ha az Eladó megszegi a jelen Megrendelés bármely rendelkezését. A jelen Megrendelés automatikusan, értesítés nélkül megszűnik, ha az Eladó fizetésképtelenné válik, vagy a csődeljárásra vagy az adósmentesítésre vonatkozó törvények szerinti eljárás tárgyává válik. A Vevő a jelen Megrendelést vagy annak bármely részét a Vevő kizárólagos kényelmi okokból is felmondhatja.
 11. Garancia. Az Eladó szavatolja a Vevőnek, hogy a jelen megrendelés tárgyát képező valamennyi áru megfelel a Vevő által megadott specifikációknak, rajzoknak, mintáknak vagy egyéb leírásoknak, vagy ha ilyenek nincsenek megadva, akkor az Eladó ilyen árukra vonatkozó szabványos specifikációinak. Az Eladó szavatolja továbbá a Vevőnek, hogy minden áru alkalmas és elegendő a rendeltetésszerű használatra, forgalomképes, jó anyagból és kivitelben készült és hibamentes. Az áruk Vevő általi ellenőrzése, tesztelése, elfogadása vagy használata nem érinti az Eladó e garanciákból eredő kötelezettségeit. Az Eladó köteles a Vevő választása szerint és az Eladó költségére kicserélni vagy kijavítani az ezen garanciáknak nem megfelelő áruk hibáit. Ha az Eladó nem javítja ki a hibákat, vagy nem cseréli ki a nem megfelelő árut attól a naptól számított tíz (10) napon belül, amikor a Vevő értesítette az Eladót a hibáról vagy hibákról, a Vevő az Eladó tíz (10) napos előzetes írásbeli értesítését követően (i) vagy elvégezheti a javításokat, vagy kicserélheti az árut, és az Eladót terheli a Vevőnél felmerült összes költséggel, vagy (ii) visszavonhatja az áru elfogadását, amely esetben az Eladó köteles visszatéríteni a vételárat és az Eladó költségén minden szükséges intézkedést megtenni az áru Eladóhoz történő visszaküldésére. Az Eladó minden itt szereplő vagy a törvény által hallgatólagosan vállalt szavatossága a Vevő által végzett bármilyen vizsgálat, szállítás, elfogadás vagy fizetés után is fennmarad.
 12. Szabadalmi kártalanítás. Az Eladó a saját költségén, a Vevő számára ésszerűen kielégítő ügyvéddel védi meg a Vevővel szemben a szabadalmi, védjegy-, találmányi vagy szerzői jogok állítólagos megsértése miatt az áruk értékesítéséből vagy felhasználásából eredő bármely keresetet. Az Eladó mentesíti a Vevőt minden olyan kár, kötelezettség, követelés, veszteség és költség (beleértve az ügyvédi költségeket is) alól, amelyet a Vevő az ilyen keresetekkel kapcsolatban fizet vagy visel. A Vevő saját költségén részt vehet bármely ilyen kereset megvédésében, de nem köteles ilyen részvételre.
 13. Kártalanítás. Az Eladó mentesíti és ártalmatlanítja a Vevőt és kapcsolt vállalkozásait, és kérésre mindegyiküket megvédi minden követelés, igény, per vagy eljárás alól, függetlenül attól, hogy az gondatlanságon, kifejezett vagy hallgatólagos garancia megszegésén, szigorú felelősségen vagy bármely más elméleten alapul, valamint minden közvetlen, közvetett, különleges, példaértékű, véletlenszerű vagy következményes kárral szemben, függetlenül attól, hogy az bármilyen jellegű, amelyek az árukból és/vagy szolgáltatásokból, az Eladó által történő tervezésből, az előkészítés, gyártás, kivitelezés, befejezés, illetve az áruk és/vagy szolgáltatások szállítása vagy elmaradása, az Eladó által a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek megszegése, vagy az Eladó vagy az Eladó bármely alkalmazottja, munkása, alkalmazottja, alkalmazottja, ügynöke, alvállalkozója vagy beszállítója bármely más cselekménye, mulasztása vagy gondatlansága miatt, illetve azokkal összefüggésben keletkeznek, vagy azokkal bármilyen módon összefüggésben állnak. Az Eladó köteles kérésre kifizetni vagy megtéríteni a Vevőnek vagy bármely más, a jelen szerződés alapján kártérítésre jogosult félnek az összes költséget és kiadást, beleértve az ügyvédi költségeket is, amelyek a Vevőnél vagy az ilyen félnél az ilyen igényekkel, követelésekkel, peres eljárásokkal, eljárásokkal, veszteségekkel vagy károkkal kapcsolatban felmerültek. A VEVŐNEK A JELEN MEGRENDELÉSBŐL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE A VEVŐ ÁLTAL AZ ÁRUKÉRT ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOKÉRT KIFIZETETT ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A VEVŐ A JELEN MEGRENDELÉS ALAPJÁN NEM FELEL SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY BEVÉTELEKET, MÉG AKKOR SEM, HA A VEVŐT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.
 14. Bizalmasság. A Vevő által az Eladónak átadott összes specifikáció, dokumentum és prototípus áru a Vevő tulajdonát képezi. Kizárólag az Eladó jelen megrendelés teljesítése céljából és azzal a kifejezett feltétellel kerülnek átadásra, hogy a bennük foglalt információk nem adhatók át másoknak, és nem használhatók fel más célra, mint a jelen megrendeléssel kapcsolatban, kivéve a Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén. Ha a Vevő írásbeli hozzájárulást ad, az Eladó szigorúan betartja a hozzájárulás feltételeit, és még a hozzájárulás után sem használja a Vevő nevét vagy bármely védjegyét, szolgáltatási védjegyét, kereskedelmi nevét vagy logóját, kivéve, ha a Vevő a konkrét felhasználáshoz előzetesen kifejezetten írásban hozzájárult. Az Eladó köteles a Vevő írásbeli kérésére haladéktalanul visszaadni a Vevőnek az összes ilyen specifikációt, dokumentumot és prototípus árut. Az Eladó e bekezdés szerinti kötelezettségei a jelen megrendelés visszavonása, megszüntetése vagy teljesítése után is fennmaradnak.
 15. Vis maior. A Vevő késleltetheti a szállítást és/vagy az átvételt olyan okok miatt, amelyekre nincs befolyása.
 16. Gyógymódok. A jelen Megrendelésben a Vevő számára fenntartott jogok és jogorvoslati lehetőségek mindegyike halmozottan érvényesül, és kiegészíti a törvényben vagy a méltányosságban biztosított egyéb jogorvoslati lehetőségeket. A Vevő által bármely jog vagy jogorvoslat gyakorlásában bekövetkezett késedelem vagy mulasztás nem érinti az ilyen jogokat vagy jogorvoslatokat, és a Vevő által tett vagy elmulasztott intézkedések nem tekinthetők az ilyen jogokról vagy jogorvoslatokról való lemondásnak.
 17. Feladat. Ezt a megrendelést az Eladó csak a Vevő előzetes írásbeli jóváhagyásával ruházhatja át.
 18. A törvényeknek való megfelelés. Az Eladó szavatolja a Vevőnek, hogy az Eladó pozitív akciót/egyenlőségi munkáltató, és az Eladó ezúton igazolja, hogy megfelel az összes alkalmazandó külföldi, szövetségi, állami és helyi foglalkoztatási törvénynek, rendeletnek, szabálynak és szabályozásnak. Továbbá az Eladó vállalja, hogy adott esetben betartja a Small Business Act és az 1996. évi Small Business Regulatory Enforcement Fairness Act (kisvállalkozói törvény) és az ezek alapján hozott rendeleteket, ahogyan ezek mindegyike módosul és hatályban van. Az Eladó legkésőbb az áruk leszállításának időpontjáig köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani a 29 C.F.R. § 1910.1200-ban foglalt, a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény (Occupational Safety and Health Act Hazard Communications Standard) hatálya alá tartozó áruk anyagbiztonsági adatlapját. Az Eladó szavatolja a Vevőnek, hogy az Eladó által az áruk vagy szolgáltatások nyújtása érdekében tett minden intézkedés minden tekintetben megfelel az összes alkalmazandó külföldi, szövetségi, állami és helyi törvénynek, szabálynak, előírásnak és rendeletnek. Az Eladó mentesíti a Vevőt minden olyan kár, felelősség, követelés, veszteség, büntetés és költség (beleértve az ügyvédi költségeket is) alól, amelyet a Vevő a jelen garanciáknak az Eladó általi megszegése miatt fizet vagy visel. Az Eladó köteles beszerezni és megfizetni minden olyan engedélyt, engedélyt, ellenőrzést vagy jegyzékbe vételt bármely állami szerv vagy tanúsító szervezet által, amely bármely áru és/vagy szolgáltatás gyártásával, teljesítésével, befejezésével vagy szállításával kapcsolatban szükséges.
 19. Származási bizonyítványok és vámdokumentáció. Az Eladó minden felelősséget vállal a származási bizonyítványban, levélben vagy eskü alatt tett nyilatkozatokban szereplő információkért. A jelen megrendelés elfogadásával az eladó teljes felelősséget vállal a megfelelő származási bizonyítvány és a Vevőnek átadott minden egyéb vámdokumentáció teljességéért és pontosságáért. Az Eladó vállalja az ezen dokumentumokon szereplő pontatlan adatokból vagy a származási bizonyítvány követelményeinek be nem tartásából eredő felelősséget.
 20. Kormányzati szerződések. Amennyiben a jelen megrendelésen szerepel egy kormányzati szerződés száma, az Eladó köteles betartani az említett kormányzati szerződés minden vonatkozó rendelkezését, valamint a vonatkozó végrehajtási utasításokat és irányelveket, amennyiben azok a jelen megrendelés tárgyára vonatkoznak, és az összes ilyen vonatkozó szerződéses rendelkezést, utasítást és irányelvet hivatkozással beépítik a jelen megrendelésbe. A kormányzati szerződés feltételeinek egy példányát kérésre az Eladó megkapja.
 21. Közlemények. Minden értesítés, hozzájárulás, lemondás és egyéb közlemény, amelyet a jelen Megrendelés alapján kell vagy lehet megtenni, írásban történik, és úgy kell tekinteni, hogy kézbesítettnek minősül (i) a kézbesítés napján, ha személyesen adták át, vagy megerősített faxon vagy e-mailben, (ii) egy (1) munkanappal a kézbesítést követően bármely nemzeti éjszakai futárszolgálatnak történő kézbesítés után, amely a következő munkanapon kéri az átvételi elismervényt, vagy (iii) három (3) munkanappal az Egyesült Államok postáján, ajánlott vagy ajánlott levélben, tértivevényes küldeményként, megfelelő bélyegzővel ellátva. A Vevőnek küldött összes értesítést a QualServ Solutions LLC címére kell küldeni: 7400 South 28th Street, Fort Smith, Arkansas 72908, a beszerzési vezető figyelmébe.
 22. Elválaszthatóság. Amennyiben e végzés bármely rendelkezése jogellenesnek, hatálytalannak vagy végrehajthatatlannak minősül vagy minősül, ez a rendelkezés nem érinti az e végzésben foglalt többi rendelkezést vagy rendelkezéseket.
 23. Paragrafuscímek. A bekezdések címei kizárólag a hivatkozás megkönnyítését szolgálják, és nem befolyásolják e rendelet bármely rendelkezésének értelmét vagy értelmezését.
 24. Esküdtszéki tárgyalásról való lemondás. Az Eladó és a Vevő ezennel lemond az esküdtszéki tárgyalásról minden olyan perben, eljárásban, követelésben vagy ellenkövetelésben, akár szerződéses, akár kártérítési, akár törvényes, akár méltányossági úton, amely a jelen megrendelésből ered, vagy azzal bármilyen módon összefügg.
 25. Alkalmazandó jog. A jelen Megrendelésre Arkansas állam törvényei vonatkoznak, és azokat Arkansas állam törvényei szerint kell értelmezni, tekintet nélkül a kollíziós jog elveire.
 26. Vitarendezés. A jelen szerződésből eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggő minden peres ügyet kizárólag az Arkansas állambeli Sebastian megye szövetségi és állami bíróságai előtt lehet megindítani, és az Eladó ezennel aláveti magát ezen bíróságok joghatóságának, és lemond minden olyan állításról, hogy az ilyen bíróságok nem megfelelő fórumot jelentenek. Az Eladó által a jelen megrendelésből eredő vagy azzal kapcsolatos keresetet a jog, követelés, igény vagy kereseti ok első felmerülésétől számított egy (1) éven belül kell megindítani, különben az örökre elévül.
 27. Túlélés. Azokon a feltételeken kívül, amelyek kifejezett feltételeik alapján a jelen megrendelés lejártát vagy megszűnését követően is fennmaradnak, a 11., 12., 13., 14., 18., 23. és 25. szakasz rendelkezései a jelen megrendelés lejártát vagy bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a 14. vagy 18. szakaszban meghatározott feltételek, kikötések vagy kötelezettségek megszegése helyrehozhatatlan kárt okozhat a Vevőnek, és hogy a kártérítés törvényes úton történő behajtása nem jelentene megfelelő jogorvoslatot. Ennek megfelelően abban az esetben, ha az Eladó megszegi a 14. vagy 18. szakaszban foglalt feltételeket, kötelezettségvállalásokat vagy kikötéseket, az Eladó ezennel hozzájárul ahhoz, hogy az Eladóval szemben korlátozó végzést és/vagy végzést hozzanak, óvadék letétele nélkül, minden egyéb jogi vagy méltányossági jogon vagy jogorvoslati lehetőségen felül, amelyekkel a Vevő rendelkezik.

Felülvizsgált 11/1/13

QualServ/Follett Europe Lengyelország Általános Szerződési Feltételek és Eladási Feltételek

I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKALMAZÁSI KÖRE

 1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") meghatározzák az adásvételi szerződések, valamint a szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések megkötésének és teljesítésének szabályait, amelyeket a lengyel jog szerint alapított Follett Europe Polska Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: Mokry Dwór 26 c (Wiślina 83-021, Lengyelország), amely a gdański regionális bíróság 8. gazdasági osztálya által vezetett országos bírósági nyilvántartás vállalkozói nyilvántartásában a 0000223594 szám alatt szerepel, a továbbiakban: "Follett") kínál. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Follett által az üzleti tevékenységet vezető bármely szerződő féllel (a továbbiakban: "Vevő") kötendő szerződésekre vonatkoznak, és együttesen "Felek", kivéve azokat a szerződéseket, amelyekben a másik fél a lengyel Polgári Törvénykönyv 22. cikke szerint meghatározott fogyasztó.
 2. Az Általános Szerződési Feltételek a Follett és az Ügyfél között létrejött valamennyi adásvételi szerződésre, valamint a Follett és az Ügyfél között létrejött, a szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződésekre vonatkoznak, kivéve, ha a Felek másként állapodnak meg. A Felek által az Általános Szerződési Feltételekkel ellentétesen kötött minden eltérő és kiegészítő megállapodást írásban kell megtenni, ellenkező esetben az érvénytelen. Amennyiben a Felek az adott üzleti vállalkozásra vonatkozó külön megállapodást kötnek, az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései helyébe az ebben a megállapodásban foglaltak lépnek. Az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezését sem módosíthatja vagy módosíthatja az Ügyfél a Follett írásbeli hozzájárulása nélkül.
 3. A Megrendelő által használt szabványos szerződések eltérő formái vagy mintái (különösen a Megrendelő általános szerződési feltételei, szabályzatai) nem kötelező érvényűek, kivéve, ha mindkét Fél írásban, érvénytelenség terhe mellett kifejezte hozzájárulását a Megrendelő általános szerződési feltételeinek alkalmazásához. Az Ügyfél általános szerződési feltételei csak azt követően irányadóak a Follett által az Ügyféllel kötött konkrét szerződésre, hogy a Follett írásban nyilatkozik az előző mondatban kifejezett hozzájárulásról. A Follett hozzájárulása az adott megállapodásra vonatkozik, és nem vonatkozik a Follett által az Ügyféllel kötendő egyéb megállapodásokra. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek ellentétesek a Megrendelő által használt általános szerződési formanyomtatványok vagy minták rendelkezéseivel (különösen a Megrendelő általános szerződési feltételei, szabályzatai), az Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók a Felek által kötött megállapodásra, feltéve, hogy az I. fejezet 4. szakaszának rendelkezését betartották, és a Follett-et a Megrendelő nem tájékoztatta a Megrendelő által használt általános szerződési formanyomtatványok vagy minták tartalmáról a konkrét megállapodás megkötése előtt. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek ellentétesek a Megrendelő által használt szabványos szerződések formanyomtatványainak vagy mintáinak rendelkezéseivel (különösen a Megrendelő általános szerződési feltételeivel, szabályzatokkal), és erről mindkét fél az adott szerződés megkötése előtt tájékoztatást kapott, a Felek írásban állapodnak meg az alkalmazandó jogról, valamint arról, hogy az adott szerződésre/megrendelésre melyik szabályozást kell alkalmazni.
 4. Az Általános Szerződési Feltételeket az Ügyfélnek kézbesítjük: a/ e-mail üzenetben vagy postai úton, a megrendelés formanyomtatványával együtt, a továbbiakban: "Megrendelés" (az Általános Szerződési Feltételek szerint az elektronikus kommunikáció útján leadott megrendeléseket e-mailben vagy faxon leadottnak kell tekinteni), b/ pro forma számla mellékleteként (ha a megrendelés a fent említettektől eltérő módon történt; pl. telefonon).
 5. Az Általános Szerződési Feltételek kötelező érvényűek, és a Vevő által elfogadottnak tekintendők, amint a Follettnek a Vevő átadta a kitöltött és aláírt Megrendelést.
 6. Ha a megrendelés nem elektronikus úton (e-mailben vagy faxon) vagy írásban történt, az Általános Szerződési Feltételek akkor kötelezőek és a Vevő által elfogadottnak tekintendők, amikor a Follett által kiállított pro forma számlát az Általános Szerződési Feltételek csatolt információival együtt a Vevőnek átadták.
 7. Ha a felek állandó kereskedelmi kapcsolatban maradnak, a Vevőnek az Általános Szerződési Feltételek első megrendeléskor történő elfogadása úgy tekintendő, mint az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásának elfogadása az ugyanazon felek között létrejött és megkötött későbbi megrendelésekre és megállapodásokra mindaddig, amíg az Általános Szerződési Feltételeket nem módosítják, vagy a Follett vissza nem vonja azok alkalmazását.
 8. Az Általános Szerződési Feltételek általában a következő weboldalon érhetők el: www.follettice.com/follett-europe/.

II. A MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE

 1. A katalógusokban, hirdetményekben, a www.follettice.com/follett-europe weboldalon, valamint a Follett által kiadott egyéb reklámanyagokban elhelyezett bármely információ a tárgyalásokra való felhívásnak minősül, de nem minősül a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint meghatározott ajánlatnak.
 2. Az Ügyfél előzetes ajánlatot (a továbbiakban: "Megkeresés") tesz a Follettnek írásban, elektronikus kommunikáció útján. A Megkeresésben meg kell adni a Megrendelés elkészítéséhez szükséges adatokat, azaz a termékek/szolgáltatások fajtáját, mennyiségét, műszaki paramétereit és a Vevő azonosító adatait. A Megkeresés nem kötelező érvényű a Vevőre nézve, de a termékek/szolgáltatások fajtájára vonatkozó megrendelés elkészítésére vonatkozó kérésnek minősül.
 3. A Follett a megrendelést az Ügyfél megkeresésében megadott információk alapján készíti el. A Megrendelés tartalmazza az árat, a fizetési feltételeket és a szállítási feltételeket. A Megrendelést postai úton vagy elektronikus úton (e-mailben vagy faxon) küldjük el a Vevőnek aláírásra és elfogadásra. A Felek a Megrendelésben meghatározott feltételekről tárgyalhatnak. Minden alkalommal, amikor a Megrendelés feltételei módosulnak, a Follett a mindkét fél által jóváhagyott módosítások figyelembevételével új megrendelőlapot készít, és azt aláírásra és teljes körű elfogadásra megküldi a Megrendelőnek. A Follett minden alkalommal csatolja a Megrendeléshez a jelen Általános Szerződési Feltételeket (ennek megfelelően az e-mail üzenet mellékleteként, PDF fájlként rögzítve, vagy külön dokumentumként, ha a Megrendelést postai úton küldték).
 4. A megrendelés, amely a megrendelés feltételeinek elfogadását jelenti a Vevő aláírásával, a Follettnek postai úton vagy elektronikus úton (e-mail vagy fax) történő kézbesítését követően mindkét felet köti.
 5. Az Ügyfél telefonon is leadhatja a Megkeresést vagy a Megrendelést.
 6. Az Ügyfél írásbeli kérésére a Follett postai úton vagy elektronikus úton (e-mail vagy fax) visszaigazolja a megrendelés elfogadását, valamint a megrendelésben foglalt feltételeket.
 7. A Follett fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a Vevő által a Megkeresésben és a Megrendelésben megadott információkat, beleértve a jogot, hogy a szükséges dokumentumokat kérje annak megerősítésére, hogy a Vevő nevében eljárhat, vagy hogy azonosítsa a Megkeresést feladó és/vagy a Megrendelést aláíró személyt.
 8. Az adásvételi/szállítási szerződés a megrendelésben kifejezett feltételek szerint jön létre, ha mindkét fél a megrendelőlap aláírásával beleegyezik az itt meghatározott feltételekbe.
 9. A megrendelésben a 3. pont szerint feltüntetett árak a megrendelés elkészítésétől számított 30 napig érvényesek.
 10. A Follett mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól a Follett által nem befolyásolható okok bekövetkezése esetén, különösen, ha az Ügyfél tevékenysége vagy harmadik fél tevékenysége, vis maior vagy jogszabályi változások következtében a szerződés teljesítése akadályozott, lehetetlen vagy a Follett számára pénzügyi veszteséget okoz.

III. AZ ÁRKIIGAZÍTÁSOK/FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. Az árakat és a fizetési feltételeket a megrendelés tartalmazza, a II. fejezet 3. szakasza szerint. A fizetési feltételek az I. fejezet 6. pontjában meghatározott esetben a pro forma számlában is meghatározhatók.
 2. A megállapodás/megrendelés Follett általi teljesítését igazoló dokumentum a HÉA-számla, figyelemmel azokra az esetekre, ha a külön jogszabály vagy külön megállapodás alapján a Felek a Follett által történő teljesítést igazoló átvételi jegyzőkönyvet vagy más egyenértékű dokumentumot készítenek.
 3. Az árnak és a fizetési feltételeknek meg kell felelniük a Felek korábbi, a Megrendelésben kifejezett megállapodásainak, és azokat a Follett által kiállított HÉA-számla tartalmazza, az alábbi 4. pontban foglaltakra is figyelemmel.
 4. A Follett jogosult a pro forma számlát a megrendelés értékének a felek által elfogadott összegével megegyező összegű előlegként kiállítani, amelyet a megrendelőnek kell megfizetnie. Az előleget a felek megállapodása szerint a pro forma számlán feltüntetett időpontban kell megfizetni. Amennyiben a Megrendelő nem teljesíti a pro forma számla szerinti előleget, a Follett elállhat a szerződéstől, és a továbbiakban nem köteles a szerződést/megrendelést teljesíteni. Amennyiben a Follett a fenti esemény bekövetkezése miatt eláll a megállapodástól, a Megrendelő ezen felül köteles megtéríteni a Follettnek a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült összes költségét. A fenti rendelkezés nem akadályozza a Follett lehetőségét arra, hogy az általános szabályok szerint teljes összegű kártérítést követeljen.
 5. A Follett szolgáltatásainak és termékeinek minden ára nettó ár, amelyhez hozzáadódik az esedékes HÉA összege.
 6. A termékek (a továbbiakban: "Termékek") Ügyfél részére történő szállításának költségei, valamint a Follett által nyújtott egyéb kiegészítő szolgáltatások költségei egyedi alapon kerülnek elszámolásra, és azokat a Megrendelésben kell véglegesen kifejezni. Ezeket a költségeket és minden egyéb, a szerződés/megrendelés teljesítésével kapcsolatban felmerülő költséget és kiadást a Megrendelő viseli, kivéve, ha a Felek másként állapodnak meg. A szállítási költségekre vonatkozó egyedi Felek közötti megállapodás hiányában a Megrendelő köteles viselni ezeket a költségeket abban az összegben, amelyet az adott típusú áruk szállítási szolgáltatásait a Megrendelő részére végző fuvarozók (szállítmányozók) alkalmaznak.
 7. A kifizetés napjának az a nap tekintendő, amikor az összeg a számlán feltüntetett Follett számlán jóváírásra kerül. A pénzeszközök átutalásának költségeit, valamint a valutaváltás és a diszkontfizetés költségeit az Ügyfél viseli.
 8. Az árak a Follettnek fel nem róható okokból, pl. a vámok, adók, árfolyamok és egyéb, a Follett által nem befolyásolható gazdasági vagy jogi körülmények növekedésének megfelelően változhatnak. Ebben az esetben a Follett jogosult az árat a Vevő előzetes értesítése után megváltoztatni.
 9. Amennyiben az Ügyfél a megállapodásból következő fizetési késedelembe esik, a Follettnek járó törvényes kamatok a határidőn belül meg nem fizetett összegek után esedékesek.
 10. Abban az esetben, ha az Ügyfél a megállapodásból következően késedelembe esik a fizetéssel, a Follett saját belátása szerint jogosult az Ügyfél valamennyi megrendelésével kapcsolatos munkálatokat (beleértve a termékek kiadását és/vagy a szolgáltatások nyújtását) mindaddig felfüggeszteni, amíg az Ügyfél nem teljesíti az összes hátralékos fizetést a járulékos díjakkal (pl. kamatokkal) együtt, vagy nem követeli a késedelmes fizetések megfelelő biztosítékát. Ha a Vevő Follett felé fennálló fizetési hátralékai meghaladják a 30 egymást követő napot, a Follett a szerződést felmondhatja anélkül, hogy a szerződés teljesítésére további határidőt kellene szabnia. Ebben az esetben a Follett nem vállal felelősséget az Ügyfélnek okozott károkért, és az Ügyfél nem jogosult semmilyen követelést érvényesíteni a Follett-tel szemben, ha a Follett megteszi az e szakaszban leírt lépéseket.
 11. Az Ügyfél nem jogosult késleltetni vagy felfüggeszteni a Follettnek járó, a szerződéssel/megrendeléssel kapcsolatos esedékes fizetést, amellyel kapcsolatban az Ügyfél követeléseket támasztott. Kizárt továbbá, hogy a Vevő a Follett felé fennálló kölcsönös követeléseit a Follettnek a Vevővel szemben fennálló kölcsönös követeléseiből vonja le, amelyek a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alapján megkötött szerződésből erednek.

IV. AZ ELŐLEGEK

 1. A Follett kérésére az Ügyfélnek a termékek szállítása vagy az adott megállapodás/megrendelés szerinti szolgáltatások teljesítése előtt a Follett részére előleget kell fizetnie a végszámlára, vagy a Follett által elfogadott biztosítékot kell nyújtania az ár megfizetésére. A Follett a Vevő által fizetendő előlegről a jelen számlában meghatározott időpontban állítja ki az előzetes számlát. Az előleg összegéről a Megrendelés részeként kell megállapodni, és azt a Follett a II. fejezet 6. szakaszának rendelkezése szerint köteles megerősíteni.
 2. A Follett megteszi a szükséges intézkedéseket a Vevő megrendelésének teljesítéséhez, miután a Vevő az előzetes/pro-forma számlában meghatározott összegű előleget befizette. Az előlegfizetés időpontjának azt a napot kell tekinteni, amikor az előleg összegét jóváírják a Follett előzetes számlán feltüntetett számláján.
 3. Az előlegfizetés megtagadása vagy nem teljesítése a Vevő által az előzetes számlában meghatározott időpontban a Vevő részéről a szerződéstől való elállásnak minősül, amely mentesíti a Follett-et a szerződés/megrendelés teljesítésének kötelezettsége alól. Ebben az esetben az Ügyfél köteles továbbá megtéríteni a Follettnek az ilyen megállapodás/megrendelés teljesítésével kapcsolatban felmerült összes költségét. A fenti rendelkezés nem akadályozza a Follett lehetőségét arra, hogy az általános szabályok szerint teljes összegű kártérítést követeljen.

V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE / SZÁLLÍTÁS

 1. A Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a szállítási határidő/szolgáltatás teljesítési határideje a Follett által a Megrendelésben megjelölt és a Follett által a II. fejezet 3. pontjában meghatározott rendelkezés szerint, valamint a számlán, pro forma számlán, fuvarlevélben/raklevélben vagy más egyenértékű dokumentumban feltüntetett időpont.
 2. A IV. fejezet 2. szakaszának rendelkezéseire is figyelemmel, a szállítási határidő/szolgáltatási határidő akkor kezdődik, amikor a Megrendelő átadja a Follettnek az aláírt és elfogadott Megrendelést vagy pro forma számlát, ha a szerződés a III. fejezet 4. szakaszában és a II. fejezet 5. szakaszában meghatározott szabályok szerint jött létre. A határidő betartottnak minősül, ha a Follett a termékeket időben vagy a határidő lejárta előtt átadja a Megrendelő meghatalmazott képviselőjének vagy a Felek valamelyikének nevében eljáró fuvarozónak/ szállítmányozónak, hogy a termékeket a Megrendelőnek átadja. Amennyiben a termékek átadásának helyét a Felek nem határozzák meg, vagy azt a Vevő nem adja meg, a határidőt akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha a Follett kellő időben vagy a határidő lejárta előtt értesíti a Vevőt arról, hogy a termékeket a Follett székhelyén vagy a Follett által megjelölt más helyen kész átadni a Vevőnek. A termékek tárolásának költségeit a szállítási határidőként meghatározott utolsó nap eredménytelen elteltétől a termékeknek a Megrendelő vagy annak képviselője (fuvarozó, szállítmányozó) részére történő átadásáig terjedő időszakra a Megrendelő viseli. A fenti rendelkezések megfelelően vonatkoznak a Follett által a Termékek kiszállításán kívüli egyéb szolgáltatások teljesítésére is.
 3. A Vevő a Termékeket a következő módon veheti át: a/ személyesen a Follett székhelyén, b/ a Follett szállítóeszközével vagy a Felek valamelyike által megbízott szállítmányozó cégen/ futárszolgálaton keresztül a Vevő által a Megrendelésben megadott helyre (címre), kivéve, ha a Felek írásban másként állapodtak meg.
 4. A Follett nem felelős a megrendelés teljesítésének késedelméért, amelyet a jelen Általános Szerződési Feltételek VI. fejezetében meghatározott vis maior körülmények vagy a Vevő felelősségi körébe tartozó események okoznak.
 5. Amíg a fent említett akadályok meg nem szűnnek, vagy a felek azokat nem hárítják el, a Follett felfüggesztheti vagy korlátozhatja a termékek szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését. Ha a fenti akadályok bekövetkezése miatt a Follett elveszíti a termékek leszállításának vagy a szolgáltatások teljesítésének lehetőségét, a Follett az adott megrendelésre vonatkozó szerződést egyoldalúan felmondhatja a Follett által az Ügyfélnek küldött előzetes értesítéssel. Amennyiben a Follett felfüggeszti vagy korlátozza a termékek szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését, az itt meghatározott határidők a megrendelésben meghatározott részleges vagy teljes szállítás/szolgáltatás tekintetében mindaddig felfüggesztésre kerülnek, amíg a fent említett akadályok meg nem szűnnek vagy a felek nem hárítják el azokat.
 6. Ha az 5. pontban meghatározott bármely esemény bekövetkezik, az nem tekinthető úgy, hogy a Follett nem vagy nem megfelelően teljesítette a szerződésből eredő kötelezettségeket, és az Ügyfél nem jogosult az ebből eredő követelések, különösen a kártérítési igény érvényesítésére a Follett-tel szemben.
 7. A Follett a Felek eltérő megállapodása hiányában a termékek szállítását részben is teljesítheti. Hacsak a Felek az adott megrendelés tekintetében másként nem állapodtak meg, a Follett mindenképpen jogosult meghatározni az adott megállapodás/megrendelés alapján teljesítendő szállítás mennyiségét, fajtáját (típusát) és határidejét.
 8. A Felek eltérő megállapodása hiányában a termékeknek a Felek megállapodásában megjelölt rendeltetési helyre történő szállítását a Follett az EXW szabály (Incoterms 2010) alapján végzi.
 9. Ha a Termékek átvételére személyesen a Vevő által kerül sor, a Follett köteles a Termékeket a Follett székhelyén a Vevő részére történő átadásra előkészíteni, kivéve, ha a Felek más átadási helyről vagy határidőről állapodtak meg. A Vevő köteles a Termékeket a Follett által megjelölt időben és helyen, vagy a Follett által tett értesítést követően haladéktalanul átvenni, hogy a Termékeket a Follett székhelyén vagy a Follett által megjelölt más helyen a Vevő rendelkezésére bocsátják.
 10. A Vevő köteles a Termékeket az átvétel napján megvizsgálni a Megrendelésnek való megfelelés szempontjából. A Vevő köteles különösen a szállítás állapotát, a leszállított Termékek minőségét és mennyiségét megvizsgálni, és minden ezzel kapcsolatos reklamációt megtenni a fuvarozónak (szállítmányozónak) és a Follettnek. A fent említett panaszt írásban kell megtenni. Ha a Vevő a reklamációt nem nyújtja be a Termékek átvételét követően azonnal, de legkésőbb az átvételtől számított 3 (három) munkanapon belül, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a Vevő megerősíti a szállítás szerződésnek/megrendelésnek való megfelelőségét.
 11. A Felek eltérő megállapodása hiányában a termékek szállításával kapcsolatos költségeket és kiadásokat a Vevő viseli a Vevő vagy a Follett kérésére eljáró fuvarozó vagy szállítmányozó által alkalmazott mindenkori díjszabás szerint. A Megrendelő köteles fedezni a kizárólag a Megrendelőt terhelő körülmények által okozott leállás költségeit.
 12. A Follett köteles gondoskodni a termékek megfelelő védelméről a szállítás során keletkező károk ellen. A szokásos védelem költségei a Follett által fedezendő, a megrendelés teljesítésével kapcsolatos többi költség részét képezik, kivéve, ha a megrendelő a szállítás további biztosítását rendelte meg. A szállítmány kiegészítő biztosításának költségeit teljes mértékben a Megrendelő viseli.
 13. Ha a Vevő a termékeket a Follett raktárából saját szállítóeszközzel veszi át, a Vevőnek a termékek kiadása előtt a Follett rendelkezésére kell bocsátania a Vevőnek a termékek átvételére jogosult képviselőjének személyazonosító adatait, azaz a név és vezetéknév, útlevélszám vagy személyi igazolvány száma. Amennyiben a Follett nem kapta meg a fent említett információkat kellő időben az Ügyféltől, a Follett megtagadhatja a Termékek kiadását, vagy a kiadást elhalaszthatja mindaddig, amíg az Ügyfél nem tesz eleget az ebben foglalt kötelezettségének. Hasonlóképpen a Follett megtagadja a Termékek kiadását abban az esetben, ha a Vevő képviselőjének a Vevő által e szakasz szerint megadott személyazonosító adatai és a tényleges címzett azonosító adatai között eltérés van.
 14. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a Follett által megjelölt vagy a fuvarlevélben, fuvarlevélben vagy más egyenértékű dokumentumban leírt időben és helyen jelen legyen a meghatalmazott képviselője, aki az Ügyfél nevében átveszi a Termékek átvételét, ugyanakkor az Ügyfélnek a Termékek átvételének megtagadása vagy képviselőjének távolléte nem mentesíti az Ügyfelet a Follettnek a Termékekért és a szállításért a Felek megállapodása szerint történő fizetés kötelezettsége alól.
 15. A Follett nem vállal felelősséget a fuvarozó vagy a szállítmányozó által okozott körülmények miatti késedelmes kézbesítésért.
 16. Az Ügyfélnek együtt kell működnie a Follett-tel a Megrendelés teljesítése terén, különösen az Ügyfélnek kell biztosítania a rakomány kirakodásának helyét és teljesítenie kell a megfelelő feltételeket az összeszerelési munkák elvégzéséhez (az összeszerelési szolgáltatásokra vonatkozó megrendelések/megállapodások tekintetében). Ezen túlmenően a Megrendelőnek biztosítania kell a szerelési helyszín megfelelő fűtését a téli időszakban és annak megvilágítását, valamint a vízvételi helyhez és az elektromos áramhoz stb. való akadálytalan hozzáférést.
 17. A Follett által elvégzendő szükséges próbaszerelés esetén a Vevő köteles teljesíteni az ezzel kapcsolatos megfelelő feltételeket, beleértve az előző 16. pontban megjelölt kötelezettségek teljesítését.

IV. KÉNYSZERÚJSÁG

 1. A Follett nem felelős a megállapodás nem vagy nem megfelelő teljesítéséért, amelyet vis maior körülmények okoznak.
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében a Follett által nem befolyásolható körülmények minősülnek vis maiornak, különösen az alábbiak: tűz, árvíz és egyéb természeti katasztrófa, háború és egyéb katonai műveletek, sztrájk, zavargások, tüntetések, járványok, embargó, a nyersanyagok, energia és alkatrészek szállításának megszakadása vagy késedelme, vagy egyéb előre nem látható körülmények, mint például az együttműködő vállalatok/ cégek vagy alvállalkozóik által végrehajtott csőd vagy munkaidő-csökkentés, amely érinti a Follett termelési kapacitását, munkaközi szünetek, a fuvarozóknak/ szállítmányozó vállalatoknak tulajdonítható körülmények, kormányzati jogszabályok/határozatok, a hatályos jogszabályok változásai, a Follett munkafolytonosságának előre nem látható zavara, amelyet az e.pl. az áramellátás hiánya vagy szünetei, vám- és szállítási késedelem, útlezárás és más hasonló, a Follett által nem befolyásolható körülmények.

VII. TULAJDONJOG-FENNTARTÁS

 1.  Ha a felek másként nem állapodnak meg, a Vevő a termékek tulajdonjogát a számla teljes kiegyenlítésével szerzi meg, a járulékos illetékekkel, azaz a kamatokkal és a követelés érvényesítésének költségeivel együtt az adott megrendelésre vonatkozóan. A termékek tulajdonjogának átruházását másként meghatározó megállapodást írásban kell megkötni, ellenkező esetben az érvénytelen.
 2. Ha a termékek szállítása részben történt, a Vevőnek az adott részre történő kifizetése nem eredményezi a Follett által az adott szerződés/megrendelés teljesítésekor leszállított vagy átadott teljes árumennyiség tulajdonjogának átadását.
 3. A Follett jogosult a Vevőtől a Termékek azonnali visszakövetelni, ha a Vevő az ár megfizetésével késedelembe esik, vagy ha a Vevő pénzügyi helyzete alapján lényeges aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a Vevő képes-e teljesíteni a szerződéses kötelezettségeket. Az összeszerelési szolgáltatással kapcsolatos Megrendelések/szerződések tekintetében a Follett a Megrendelő kifogása nélkül is elvégezheti a szükséges bontási munkálatokat a jelen fejezet 1. pontja szerint megállapított tulajdonjog-fenntartás érvényesítése érdekében. Az áru visszaszállításával és a bontási munkálatokkal kapcsolatos költségek és kiadások kizárólag a Vevőt terhelik.
 4. Az Ügyfél a Follett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a Follett tulajdonjogának elvesztését vagy korlátozását eredményező termékeket értékesíteni, elidegeníteni vagy bármilyen módon megterhelni a Follett tulajdonjog-fenntartás fennállásának időtartama alatt. Ha a Vevő nem tartja be a fenti rendelkezést, a Follett jogosult kártérítést követelni a teljes, ilyen jogcímen keletkezett kár erejéig.

VIII. MINŐSÉG, GARANCIA, REKLAMÁCIÓ

 1. A Follett garanciát vállal termékeire a Vevőnek. A garancia feltételei szerint a Follett kijelenti, hogy a Termékek fizikai hibáit kiküszöböli. A Felek eltérő megállapodása hiányában a Follett a garanciát 12 hónapos időtartamra nyújtja. A jótállás a Follett által a jótállás tárgyát képező Termékekre vonatkozó számla kiállításának napjától lép hatályba.
 2. Ha a Follett a jótállás feltételei szerint a Follett a fizikai hibáktól mentes termékeket szállít a Vevőnek, az e fejezet 1. pontjában megjelölt jótállási időszak a hibátlan termékek leszállításának időpontjától kezdődően folytatódik. Ha a Terméknek csak egy részét cserélik ki vagy cserélik ki, a fenti rendelkezés a Termékeknek a hibátlan része tekintetében megfelelően alkalmazandó.
 3. Minden más esetben, különösen, ha a Termékeket javítják, a garanciaidő a javítás idejére meghosszabbodik.
 4. A garancia kiterjed a hibás szerkezet és/vagy a nem megfelelő anyagok alkalmazása és/vagy a termékek vagy szolgáltatások nem megfelelő teljesítménye miatt keletkezett hibákra.
 5. A Follett által nyújtott szolgáltatások, különösen az összeszerelési munkák elvégzésére vonatkozó garanciális feltételeket az érintett felek között létrejött külön megállapodás tartalmazza. Ha a felek nem kötnek ilyen megállapodást, akkor a jelen Általános Szerződési Feltételek megfelelően alkalmazandók.
 6. Ezek a garanciális feltételekre vonatkozó általános feltételek nem alkalmazandók, ha a garanciát az adott termék gyártója nyújtja. Ebben az esetben a garanciális feltételeket a gyártó által kiállított és a Follett által a termékekkel együtt szállított garanciakönyvben (kártya) kell meghatározni.
 7. A Follett nem vállal felelősséget a termékek alábbi hibáiért: a) a felhasználó hibájából keletkeztek, b) a Termékek rendeltetésükkel ellentétes használatából és a gyártó ajánlásainak be nem tartásából erednek, beleértve a szükséges karbantartás és a Termékek gyártó által előírt időszakos ellenőrzésének elmulasztását, c) a javításból erednek, a karbantartás vagy az illetéktelen személyek által végzett szervizelés miatt, d) a tervezés megvalósításából vagy a tervezés helytelen telepítéséből ered, e) a nem megfelelő telepítés vagy üzembe helyezés miatt, f) a műszaki vagy mechanikai károk, valamint a vis maior körülmények miatt, g) a Termékek nem megfelelő tárolási körülményei miatt.
 8. A garancia nem terjed ki a rendes használat során vagy felügyelet nélkül, a termékek sérülése, megsemmisülése, hanyagsága következtében, valamint a termékek rendeltetésellenes használata miatt keletkezett hibákra.
 9. A Garanciakönyv által előírt szolgáltatásokat és a Termékek garanciális javítását a Follett vagy más, a Follett vagy a gyártó által felhatalmazott szervizeknek kell elvégezniük, ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
 10. A Vevő garanciális jogait úgy kell érvényesíteni, hogy a Follettnek elküldi a reklamációt, amely tartalmazza különösen a számla számát, a termékek típusát (fajtáját) és sorozatszámát, az egyes hibák pontos leírását, valamint a hiba felfedezésének körülményeit és időpontját. Az Ügyfél köteles továbbá a Follettnek jelenteni a Termékek működésében tapasztalt szabálytalanságokat. A Vevő köteles az előző mondatban említett reklamációt haladéktalanul, legkésőbb a hiba felfedésétől vagy a hiba legkorábbi, a Vevő által a hiba felfedezésére a legnagyobb szakmai gondossággal történő lehetőségétől számított 7 (hét) napon belül benyújtani. A reklamáció ajánlott levélben nyújtható be a Follett címére (Follett Europe Poland Ltd. Mokry Dwór 26c, 83-021 Wiślina Lengyelország "panasz" megjegyzéssel), faxon (a +48 (58) 785-6159 faxszámon) vagy e-mailben (a ................ e-mail címen).
 11. Ha az Ügyfél elmulasztja a reklamáció benyújtására előírt határidőt, vagy nem tartja be a garancia egyéb feltételeit, az Ügyfél garanciális igényei megszűnnek.
 12. A Follett a panaszt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a panasz beérkezésétől számított 14 (tizennégy) napon belül megvizsgálja. Ha a Terméket a gyártó által történő vizsgálat céljából el kell küldeni, vagy szakértői véleményt és vizsgálatokat kell végezni, az előző mondatban meghatározott határidő a panasz feldolgozására megfelelően meghosszabbítható.
 13. A Vevő köteles lehetővé tenni a Follett képviselői számára a hibák megállapítását és a hibák elhárítására irányuló tevékenységek megkezdését. Az Ügyfél köteles a hibás Terméket a Follett által megadott címre küldeni, kivéve, ha a javítást a hibás Termék típusa (fajtája) és mérete miatt a Termék telepítési helyén kell elvégezni. Ha a javítás a telepítés helyén történik, a Vevő köteles biztosítani a Termékhez való szabad és biztonságos hozzáférést a szükséges javítási munkálatok elvégzéséhez. Amennyiben a Vevő nem teljesíti a fenti követelményeket, a Follett megtagadhatja a garanciális feltételek szerinti javítási munkák elvégzését, és követelheti a Vevőtől az ezzel kapcsolatban felmerült összes költség megtérítését.
 14. Az Ügyfél semmilyen módon nem mentesül, illetve az Ügyfél kötelezettsége, hogy a Follett által szállított termékekért/szolgáltatásokért esedékes fizetést teljesítse, nem szünetel, és nem késik, még akkor sem, ha az Ügyfél garanciális igényt nyújt be. A Follett felfüggesztheti az Ügyfél panaszával kapcsolatos eljárást mindaddig, amíg az Ügyfél nem teljesíti a Follett felé fennálló szerződéses kötelezettségeit, különösen az esedékes fizetéseket.
 15. A Follett megoldja a panaszt, és e-mailben vagy postai úton tájékoztatja az Ügyfelet a panasz eredményéről.
 16. Ha a panasz jogos, a Follett haladéktalanul megtesz minden szükséges lépést a hibás termékek kijavítása érdekében, azonban a hiba elhárításának határideje meghosszabbodhat a Follett által nem befolyásolható körülmények, például a pótalkatrészek átmeneti hiánya miatt. Ilyen esetben a Follett értesíti a Vevőt a hiba elhárításának várható új időpontjáról.
 17. Ha a javítás nem lehetséges, vagy aránytalanul magas költségek merülnek fel, a Follett legkésőbb a Vevő panaszának benyújtásától számított 3 (három) hónapon belül kicseréli a hibás terméket egy hibátlan termékre. A reklamáció rendezésének módjáról való döntés a Follett kizárólagos hatáskörében marad.
 18. A Follett viseli a hibás Termékek, valamint a 17. pontban foglaltaknak megfelelően kicserélt Termékek Ügyfélhez vagy a telepítés helyére történő szállításának költségeit, feltéve, hogy a Follett elismeri a reklamációt. Tilos a hibákat sem az Ügyfél saját, sem harmadik személy által a Follett költségére eltávolítani, ellenkező esetben az Ügyfél garanciális igényei megszűnnek.
 19. A Vevő a Termék hibáira vonatkozó, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint meghatározott szavatossági igényeket a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szavatossági igényektől függetlenül érvényesítheti. A szavatossági igényekre ennek megfelelően a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak, kivéve, ha a Polgári Törvénykönyv szabályozása az irányadó.
 20. Abban az esetben, ha a panasz vagy a szavatossági/szavatossági igény alaptalan, az Ügyfél köteles megtéríteni a Follettnek az ezzel kapcsolatban felmerült összes költséget és kiadást.

IX. A MEGRENDELÉS VISSZAVONÁSA. A TERMÉK VISSZAKÜLDÉSE

 1. A megrendelés törlése a Follett előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelést lemondó Ügyfélnek egyidejűleg a Termék/szolgáltatás bruttó árának 15% (tizenöt százalék) összegű kezelési költséget kell fizetnie, ellenkező esetben a lemondás érvénytelen.
 2. A leszállított vagy átadott Termék visszaküldése csak a Follett előzetes elfogadása esetén engedélyezett. Ellenkező esetben a Termék visszaküldése nem fogadható el.
 3. A Termék visszaküldése csak akkor engedélyezett, ha a Termék nem mutatja a használat jeleit, hiánytalan, nem sérült és nem semmisült meg. Az eredetileg csomagolt, szabványos Termékeket kizárólag a Folletthez lehet visszaküldeni, azaz a Termékeket a Follett raktárában tartósan tárolják.
 4. A visszaküldés csak a Terméknek a Vevő részére történő átadásától számított 14 (tizennégy) napon belül történhet.
 5. A Termék visszaküldése esetén a Vásárlót a termék bruttó árának 15% (tizenöt százalék) összegű kezelési költség terheli.
 6. A megrendelés törlése vagy a termék visszaküldése nem megengedett, ha szokatlan termékekről/összeszerelési szolgáltatásokról van szó, különösen a Vevő különleges megrendelésére készült, a Vevő kérésére gyártott és/vagy megrendelt, raktárkészleten kívüli termékekről stb.
 7. Ha a megrendelést a jelen fejezet rendelkezései szerint törlik vagy a terméket visszaküldik a Follettnek, az Ügyfél köteles megtéríteni a Follettnek az ezzel kapcsolatban felmerült összes költséget és kiadást, különösen a szállítási költségeket.

X. SZABADSÁG

 1. A Follett csak a szerződés szándékos nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt az Ügyfélnél felmerült tényleges károkért felel. A szerződésből eredő kötelezettségek megszegése esetén a Follett felelőssége a Megrendelőnek a ténylegesen felmerült kár összegének megfelelő, de legfeljebb a megrendelés/megállapodás tárgya nettó árának megfelelő összegű kártérítésre korlátozódik.
 2. A Follett nem felelős a következőkért:
  a/ a Megrendelő elmaradt nyereségéért, amelyet akkor érhet el, ha a kárt nem ő okozta,
  b/ ha a leszállított termékek megfelelnek a megrendelésnek, de nem felelnek meg az Ügyfél elvárásainak,
  c/ a következményes, járulékos és erkölcsi károkért, különösen a termelési veszteségekért, a várt nyereség elmaradásáért vagy a Termékek használatával kapcsolatos károkért, a kereskedelmi veszteségekért és a munkakiesésekből vagy a Megrendelő megnövekedett költségeiből eredő károkért, a kereskedelmi kapcsolatok elvesztéséért vagy bármely más, a Termékek Follett általi szállításából/ a szolgáltatások teljesítéséből eredő másodlagos veszteségért.
  d/ ha a leszállított Terméket az Ügyfél a rendeltetésével ellentétesen, a Termék műszaki tulajdonságai vagy a használati ajánlások és utasítások ellenére használta.
 3. A Follett nem felelős a szerződés nem vagy nem megfelelő teljesítéséért, ha a termék hibáját a gyártó nem megfelelő kivitelezése okozza.
 4. Ha a Follett a szerződést részben teljesíti, az Ügyfél csak a nem teljesített rész tekintetében állhat el a szerződéstől.
 5. A Follett nem garantálja, hogy a szállított Termékek megfelelőek és alkalmasak a Vevő céljaira és/vagy megfelelnek a Vevő országában hatályos jogszabályok követelményeinek. A használathoz, szállításhoz vagy az összeszerelési munkák elvégzéséhez szükséges engedélyek minden költségét és kiadását a Vevő viseli.

XI. TITOKTARTÁS

 1. A Felek a kölcsönös együttműködés során írásban vagy szóban kapott, bizalmasnak nyilvánított vagy nem bizalmasnak nyilvánított kereskedelmi és műszaki információkat szigorúan bizalmasan kezelik, és azokkal kapcsolatban megfelelő védelmet biztosítanak a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, másolás vagy felhasználás ellen, különösen a Follett-től a Megrendelő által kapott dokumentumokat, elemzéseket, terveket, amelyeket a továbbiakban "Bizalmas információk" néven nevezünk, nem hozhatnak nyilvánosságra és nem használhatnak fel a megállapodás teljesítésén kívül más célra. Az Ügyfél a Follett előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül nem adhatja át a Bizalmas információkat harmadik félnek.
 2. Egyik fél és képviselői sem adhatnak ki harmadik félnek semmilyen információt vagy tényt, amely a felek között létrejött megrendeléssel/megállapodással kapcsolatos.\
 3. Amennyiben e fejezet rendelkezéseit bármelyik fél megszegi, a másik fél jogosult a jogsértő féltől a felmerült károk megtérítését követelni. Mindkét Fél felelős a képviselői által elkövetett, az itt foglalt kötelezettségek megszegéséért.
 4. A bizalmas információkat átvevő felek legalább ugyanazokat a védelmi intézkedéseket alkalmazzák, mint a saját információik esetében, és megfelelő védelmet biztosítanak a bizalmas információk jogosulatlan nyilvánosságra hozatala ellen.
 5. Abban az esetben, ha a bizalmas információt átvevő Fél bármely alkalmazandó jogszabály alapján, állami hatósági utasításra kénytelen azt nyilvánosságra hozni, az ilyen Fél haladéktalanul értesíti erről a másik Felet. A bizalmas információt átvevő Fél csak azt az információt vagy annak egy részét adja át, amelyet az állami hatóságok rendelkezése alapján nyilvánosságra kell hozni.
 6. Az e fejezetben meghatározott korlátozások nem vonatkoznak azokra a bizalmas információkra, amelyek: a) a másik féltől való átvételt megelőzően az egyik fél birtokában voltak vagy ismertek voltak, kivéve azokat az információkat, amelyeket a fél a megállapodás megkötését megelőzően folytatott tárgyalások során szerzett meg, b) a felek által e fejezet rendelkezéseinek megsértése nélkül a nyilvánosságra kerültek vagy kerülnek, c) az információt átvevő fél bármely alkalmazandó jogszabály, bírósági határozat vagy alkalmazandó rendelet alapján kénytelen azt nyilvánosságra hozni, d) a felek tanácsadói előtt kerülnek nyilvánosságra.
 7. A felek a titoktartás egyéb elveit külön megállapodásban rögzíthetik.

XII. A MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA ÉS A MEGÁLLAPODÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS

 1. A megállapodás a felek közös írásbeli megállapodásával bármikor megszüntethető.
 2. Az V. fejezet 4. szakaszának rendelkezéseire is figyelemmel a Vevő elállhat a szerződéstől, ha a Follett a megrendelés/megállapodás teljesítésével a megrendelésben, a számlán vagy a proforma számlán feltüntetett dátumtól számított 14 napot meghaladó késedelembe esik. A Megrendelőnek a szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatát az előző mondatban meghatározott 14 napos időtartam lejártát követő 7 napon belül kell benyújtania.
 3. A Follett elállhat a szerződéstől, ha a II. fejezet 8. pontja szerinti szerződéskötéskor kellő gondossággal előre nem látható, fel nem róható okok miatt a Termékek értékesítése vagy az egyes szolgáltatások teljesítése lehetetlenné válik. A Follettnek a szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatát a szerződés teljesíthetetlenségét okozó esemény bekövetkezésétől számított 7 napon belül kell benyújtania.
 4. A Follett jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani az Ügyfélnek felróható okokból, különösen: a) a szerződés teljesítésének lehetetlensége vagy késedelme, a szolgáltatás megkezdésének vagy folytatásának lehetetlensége esetén, bár az akadályok elhárítására póthatáridőt szabott, b) ha a termékeket az Ügyfél nem vette át a megállapított határidőn belül, és a Follett által a termékek átvételére megjelölt póthatáridő eredménytelenül telt el. A fenti rendelkezés akkor is alkalmazandó, ha a Vevő nem tartja be a Termékek adott részének átvételére vonatkozó határidőt, feltéve, hogy a Follett a megrendelés el nem fogadott részére vonatkozó szerződést részben felmondhatja, c) amennyiben a Vevő a Follett felé a megállapodásból következően részben vagy egészben 7 (hét) napos időszakot meghaladó fizetési késedelembe esik, miután a Vevő a Follett azonnali fizetési felszólításának a felszólítástól számított további 7 (hét) napon belül nem tett eleget, d) ha fennállnak a Vevő fizetésképtelenségének lényeges feltételei, vagy a Vevő felszámolási vagy csődeljárás alá kerül, és erről a Follett nem kapott tájékoztatást, vagy a szerződés megkötésekor nem volt lehetősége ilyen tudomásszerzésre.
 5. Ha a szerződés azonnali hatályú felmondására az e fejezet 4. pontjában meghatározott okokból kerül sor, az Ügyfélnek a Follett felé fennálló kötelezettségei azonnal esedékessé és fizetendővé válnak, különösen az Ügyfél köteles a Follettnek a szerződés teljesített részének minden esedékes kifizetését teljesíteni, és fedezni a Follettnek a szerződés azonnali hatályú felmondásáig felmerült költségeit és kiadásait. A termékek tárolásával kapcsolatban felmerülő költségek szintén az Ügyfelet terhelik.
 6. A megállapodástól való elállásra vagy a megállapodás azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatot akkor kell jogilag kötelező erejűnek tekinteni, amikor az érintett fél képviseletére megfelelően felhatalmazott személy által aláírt nyilatkozatot a másik félnek megküldik. A fent említett nyilatkozatot írásban kell megtenni, és a Félnek a Megrendelésben megadott címére vagy a másik Félnek előzetesen bejelentett új címére kell postázni.

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármilyen módosítását, a jelen Általános Szerződési Feltételek teljes vagy részleges megsemmisítését, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételeket írásban kell megtenni, ellenkező esetben azok semmisek.
 2. A Felek által a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján kötött megállapodásokra/megrendelésekre és az itt nem szabályozott kérdésekre a lengyel jog megfelelő rendelkezései, különösen a lengyel Polgári Törvénykönyv szabályozása az irányadó.
 3. A jelen Általános Szerződési Feltételekből és az itt meghatározott megállapodásokból/megrendelésekből közvetlenül vagy közvetve eredő jogvitákat a Follett székhelye szerint illetékes lengyel állami kereskedelmi bíróságok rendezik.
 4. A Follett minden értesítést, nyilatkozatot, idézést vagy egyéb írásos dokumentumot, valamint a Felek jelen Általános Szerződési Feltételekkel és az itt meghatározott megállapodásokkal/megrendelésekkel kapcsolatos levelezését a Follett a Megrendelő által a Megrendelésben vagy más alábbi dokumentumban megadott székhelycímre, faxszámra és e-mail címre küldi. Az Ügyfél köteles a címadatok változásáról a Follett-et haladéktalanul, írásban értesíteni, legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 3 (három) napon belül. A fent említett címadatok megváltozása esetén a régi Ügyfél címére történő szállítások az ajánlott levél, a fax vagy az e-mail üzenet postára adásával érvényesnek tekintendők mindaddig, amíg a Follett-et írásban nem értesítik a címváltozásról.
 5. A Follett fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítását bevezesse, aminek következtében az itt meghatározott konkrét megállapodásra/megrendelésre a felek közötti szerződéskötés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.
 6. Az Ügyfél jelen szerződésben foglalt jogainak és kötelezettségeinek vagy azok egy részének bármely kapcsolt vállalatra vagy harmadik félre történő átruházásához és átruházásához a Follett előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges, ellenkező esetben a szerződés érvénytelen.

QualServ/Follett Europe Poland Limited Liability Company :

A Follett által 2015. április 01. után kötött megállapodásokra/megrendelésekre a jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.