Přeskočit na hlavní obsah

Všeobecné obchodní podmínky QualServ pro Severní Ameriku

Následující podmínky poskytují dodavatelům společnosti QualServ Solutions LLC pokyny a právní ustanovení naší objednávkové smlouvy.

 1. Dohoda. Tato Objednávka (dále jen "Objednávka") je nabídkou společnosti Qualserv (dále jen "Kupující") na nákup zboží a/nebo služeb od Prodávajícího, které jsou popsány na přední straně této Objednávky... *Prodávající souhlasí s tím, že jakákoli smlouva uzavřená touto Nákupní objednávkou bude podléhat všem podmínkám této Objednávky. Jakékoli podmínky navržené v rámci přijetí této objednávky Prodávajícím, které doplňují podmínky uvedené v této objednávce, liší se od nich nebo jsou s nimi v rozporu, jsou tímto odmítnuty. Jakékoli takto navržené podmínky jsou neplatné a podmínky v této objednávce představují úplné a výhradní prohlášení o podmínkách smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.  V rozsahu, v jakém je jakékoli ustanovení Jednotného obchodního zákoníku státu Arkansas v rozporu s podmínkami této smlouvy, má přednost tato smlouva. Pokud byla tato objednávka vydána kupujícím v reakci na nabídku k prodeji ze strany prodávajícího a pokud se některá z podmínek zde uvedených v této objednávce liší nad rámec podmínek nabídky prodávajícího, pak vydání této objednávky kupujícím představuje protinabídku k nabídce prodávajícího za předpokladu, že prodávající souhlasí s těmito dodatečnými a odlišnými podmínkami a bere na vědomí, že tato objednávka představuje úplnou dohodu mezi prodávajícím a kupujícím. Má se za to, že Prodávající souhlasí s těmito obchodními podmínkami a bere na vědomí, že tato Objednávka představuje úplnou dohodu mezi Prodávajícím a Kupujícím odesláním zboží nebo zahájením poskytování služeb, nebo pokud Prodávající písemně neoznámí Kupujícímu opak do dvou (2) dnů od obdržení této Objednávky.
 2. Ceny. Tato objednávka nesmí být vyplněna za cenu vyšší, než je uvedena na přední straně této objednávky. Jakákoli změna kupní ceny nebo jakékoli jiné podmínky této objednávky musí být písemně schválena kupujícím.
 3. Záruka ceny. Prodávající zaručuje Kupujícímu, že ceny za zboží a/nebo služby prodávané Kupujícímu na základě této Objednávky nejsou méně příznivé než ceny, které jsou v současné době poskytovány jakémukoli jinému zákazníkovi za stejné nebo podobné zboží a/nebo služby ve stejném nebo menším množství. Pokud Prodávající sníží svou cenu za takové zboží a/nebo služby během doby platnosti této objednávky, prodávající odpovídajícím způsobem sníží cenu zboží a/nebo služeb, které byly následně prodány Kupujícímu na základě této objednávky.
 4. Doručení. Rozhodující je čas. Nebude-li zboží dodáno v množství a v termínu dodání slíbeném potvrzením prodávajícího nebo nebude-li poskytnutí služeb dokončeno v datu nebo termínech přislíbených potvrzením prodávajícího, má kupující právo, kromě svých dalších práv a opravných prostředků stanovených zákonem nebo ekvitou, podniknout jeden nebo oba z následujících kroků: (i) přímé urychlené směrování zboží, přičemž prodávající zaplatí rozdíl v nákladech mezi zrychleným doručením a náklady na směrování objednávky; (ii) zrušit tuto objednávku písemným oznámením platným v okamžiku, kdy jej Prodávající obdržel, pokud jde o zboží, které ještě nebylo odesláno, nebo služby, které ještě nebyly poskytnuty, a zakoupit náhradní zboží nebo služby jinde a účtovat Prodávajícímu jakoukoli vzniklou ztrátu.   V případě události vyšší moci (jako je zemětřesení, povodeň, válka, terorismus) prodávající oznámí kupujícímu, jaký dopad to bude mít na plnění prodávajícího.  Kupující bude mít možnost přijmout revidované plnění nebo zrušit objednávku.
 5. PŘEPRAVA. Není-li na přední straně této objednávky stanoveno jinak nebo není-li upraveno průvodním dopisem od nákupního zástupce kupujícího, zboží, na které se vztahuje tato objednávka, bude odesláno "FOB Buyer's factory" pomocí preferovaného přepravce uvedeného v textu objednávky.  Přepravní poplatky za zboží doručené do místa určení FOB musí být zaplaceny předem. Za neoprávněnou přepravu nebudou povoleny žádné poplatky. Jakákoli neoprávněná zásilka, která bude mít za následek nadměrné poplatky za dopravu, musí být prodávajícím plně uhrazena předem. Poplatky za neoprávněnou přepravu budou uhrazeny kupujícím.
 6. Balení. Veškeré zboží musí být zabaleno způsobem určeným kupujícím a odesláno způsobem, cestou a přepravcem určeným kupujícím. Pokud kupující neurčí způsob, jakým má být zboží zabaleno, prodávající zboží zabalí tak, aby nedošlo k poškození při přepravě. Pokud Kupující neurčí způsob přepravy, trasu nebo přepravce, Prodávající zašle zboží nejnižšími možnými přepravními sazbami, které jsou v souladu se závazkem Prodávajícího dodržet harmonogram dodání stanovený v této Objednávce.
 7. Inspekce. Platba kupujícího za zboží nepředstavuje jeho převzetí zboží. Kupující má právo, nikoli však povinnost, prohlédnout si zboží a odmítnout jakékoli zboží, které je podle jeho úsudku vadné. Takto odmítnuté zboží a zboží dodané nad objednané množství může být vráceno prodávajícímu na jeho náklady. Případná platba za zboží odmítnuté podle této smlouvy bude Prodávajícím neprodleně vrácena. Skutečnost, že kupující neprovede kontrolu nebo otestování zboží, nemá vliv na žádná práva kupujícího.
 8. Faktury a platby. Faktury musí obsahovat ČÍSLO OBJEDNÁVKY, číslo položky, popis zboží nebo služeb, množství, jednotkové ceny a celkovou kupní cenu. Období platební slevy se počítají buď ode dne skutečného dodání zboží, nebo ode dne přijetí přijatelné faktury, podle toho, co nastane později. Veškeré pohledávky Kupujícího za dlužné nebo splatné peníze budou podléhat srážkám ze strany Kupujícího za jakékoli započtení nebo protinárok vyplývající z této nebo jakékoli jiné objednávky Kupujícího u Prodávajícího.
 9. Změny. Žádná změna této objednávky nebude účinná bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Kupující si vyhrazuje právo změnit (i) specifikace a výkresy, pokud je zboží speciálně vyráběno pro Kupujícího, (ii) místo dodání, (iii) čas dodání nebo (iv) zakoupené množství.
 10. Zrušení. Kupující je oprávněn zrušit tuto Objednávku nebo jakoukoli její část, pokud Prodávající poruší jakékoli ustanovení této Objednávky. Tato objednávka bude ukončena automaticky, bez předchozího upozornění, pokud se prodávající dostane do platební neschopnosti nebo bude předmětem jakéhokoli řízení podle zákona týkajícího se úpadku nebo úlevy dlužníkům. Kupující může také ukončit tuto Objednávku nebo jakoukoli její část výhradně pro pohodlí Kupujícího.
 11. Záruka. Prodávající zaručuje Kupujícímu, že veškeré zboží, na které se vztahuje tato Objednávka, bude odpovídat specifikacím, výkresům, vzorkům nebo jiným popisům specifikovaným Kupujícím, nebo pokud nejsou uvedeny, standardním specifikacím Prodávajícího pro takové zboží. Prodávající rovněž zaručuje kupujícímu, že veškeré zboží bude vhodné a dostatečné pro zamýšlený účel, obchodovatelné, z dobrého materiálu a zpracování a bez vad. Kontrola, zkouška, převzetí nebo použití zboží kupujícím nemá vliv na povinnosti prodávajícího vyplývající z těchto záruk. Prodávající podle uvážení kupujícího a na náklady prodávajícího vymění nebo opraví vady jakéhokoli zboží, které neodpovídá těmto zárukám. Pokud Prodávající neodstraní vady nebo nevymění nevyhovující zboží do deseti (10) dnů ode dne, kdy Kupující oznámí Prodávajícímu vadu nebo vady, může Kupující na základě písemného oznámení Prodávajícímu deset (10) dnů předem buď (i) provést takové opravy, nebo takové zboží vyměnit a účtovat Prodávajícímu veškeré náklady, které Kupujícímu vzniknou, nebo (ii) odvolat své přijetí zboží, v takovém případě je Prodávající povinen vrátit kupní cenu a učinit veškerá nezbytná opatření, na náklady Prodávajícího, pro vrácení zboží Prodávajícímu. Veškeré záruky Prodávajícího v tomto dokumentu nebo ty, které vyplývají ze zákona, zůstanou v platnosti i po jakékoli kontrole, dodání, přijetí nebo platbě Kupujícím.
 12. Patentové odškodnění. Prodávající se bude na vlastní náklady bránit s právním zástupcem, který bude pro kupujícího přiměřeně uspokojivý, jakoukoli žalobu proti Kupujícímu za jakékoli údajné porušení patentů, ochranných známek, vynálezů nebo autorských práv vyplývajících z prodeje nebo používání zboží. Prodávající odškodní Kupujícího za veškeré škody, závazky, nároky, ztráty a výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení), které Kupující zaplatí nebo které mu vzniknou v souvislosti s jakýmkoli takovým jednáním. Kupující se na své náklady může podílet na obhajobě proti jakékoli takové žalobě, ale není povinen se jí účastnit.
 13. Odškodnění. Prodávající odškodní a ochrání Kupujícího a jeho přidružené společnosti před a na požádání bude každého z nich bránit před jakýmikoli nároky, požadavky, soudními spory nebo řízeními jakéhokoli druhu, ať už na základě nedbalosti, porušení výslovné nebo předpokládané záruky, objektivní odpovědnosti nebo jakékoli jiné teorie a před a proti všem přímým, nepřímým, zvláštním, exemplární, náhodné nebo následné škody jakéhokoli druhu, které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti se zbožím a/nebo službami, návrhem, způsobem přípravy, výroby, konstrukce, dokončení nebo dodáním nebo nedodáním jakéhokoli zboží a/nebo služeb Prodávajícím, jakýmkoli porušením kterékoli z jeho povinností podle této Smlouvy ze strany Prodávajícího, nebo jakékoli jiné jednání, opomenutí nebo nedbalost Prodávajícího nebo kteréhokoli ze zaměstnanců, pracovníků, zaměstnanců, zástupců, subdodavatelů nebo dodavatelů Prodávajícího. Prodávající na požádání zaplatí nebo uhradí Kupujícímu nebo jakékoli jiné straně, která má nárok na odškodnění podle této Smlouvy, veškeré náklady a výdaje, včetně poplatků za právní zastoupení, které vzniknou Kupujícímu nebo takové jiné straně v souvislosti s jakýmkoli takovým nárokem, požadavkem, soudním sporem, řízením, ztrátou nebo poškozením. SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST KUPUJÍCÍHO VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO OBJEDNÁVKY NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍ JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU KUPUJÍCÍM ZA ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEBUDE KUPUJÍCÍ PODLE TÉTO OBJEDNÁVKY ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO REPRESIVNÍ ŠKODY, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, UŠLÉHO ZISKU NEBO VÝNOSŮ, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYL KUPUJÍCÍ UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.
 14. Mlčenlivost. Veškeré specifikace, dokumenty a prototypy zboží dodané kupujícím prodávajícímu jsou majetkem kupujícího. Jsou dodávány výhradně za účelem plnění této objednávky Prodávajícím a za výslovné podmínky, že informace v nich obsažené nebudou sděleny jiným osobám ani použity k jinému účelu než v souvislosti s touto Objednávkou, s výjimkou předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Pokud Kupující udělí písemný souhlas, Prodávající bude striktně dodržovat podmínky jakéhokoli souhlasu a ani po takovém souhlasu nebude používat jméno Kupujícího ani žádnou z jeho ochranných známek, servisních známek, obchodních názvů nebo log s výjimkou výslovného předchozího písemného souhlasu Kupujícího s konkrétním použitím. Prodávající neprodleně vrátí Kupujícímu všechny tyto specifikace, dokumenty a prototypy zboží na písemnou žádost Kupujícího. Povinnosti Prodávajícího podle tohoto odstavce zůstávají v platnosti i po zrušení, ukončení nebo dokončení této objednávky.
 15. Vyšší moc. Kupující může zpozdit dodání a/nebo převzetí z příčin, které nemůže ovlivnit.
 16. Léky. Každé z práv a opravných prostředků vyhrazených Kupujícímu v této Objednávce bude kumulativní a bude doplňovat jakékoli jiné opravné prostředky stanovené zákonem nebo spravedlností. Žádné prodlení nebo opomenutí Kupujícího při uplatňování jakéhokoli práva nebo opravného prostředku nebude mít vliv na žádné takové právo nebo opravný prostředek a žádné kroky učiněné nebo opomenuté Kupujícím nebudou považovány za zřeknutí se jakéhokoli takového práva nebo opravného prostředku.
 17. Přiřazení. Tato objednávka může být prodávajícím postoupena pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.
 18. Dodržování zákonů. Prodávající zaručuje Kupujícímu, že Prodávající je zaměstnavatelem s pozitivní diskriminací / rovnými příležitostmi, a Prodávající tímto potvrzuje, že je v souladu se všemi platnými zahraničními, federálními, státními a místními pracovněprávními předpisy, nařízeními, pravidly a předpisy. Prodávající dále souhlasí s tím, že bude podle potřeby dodržovat zákony "Small Business Act" a Small Business Regulatory Enforcement Fairness Act z roku 1996 a jejich předpisy, které mohou být změněny a účinné. Prodávající poskytne kupujícímu nejpozději v den dodání zboží bezpečnostní list pro veškeré zboží, na které se vztahuje norma Hazardous Communications Standard podle zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jak je obsažena v 29 C.F.R. § 1910.1200.   Prodávající zaručuje Kupujícímu, že veškeré kroky podniknuté Prodávajícím za účelem poskytnutí zboží nebo služeb podle této Smlouvy budou ve všech ohledech v souladu se všemi platnými zahraničními, federálními, státními a místními zákony, pravidly, předpisy a nařízeními. Prodávající odškodní Kupujícího za veškeré škody, závazky, nároky, ztráty, penále a výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení), které Kupující zaplatí nebo které mu vzniknou v důsledku jakéhokoli porušení těchto záruk Prodávajícím. Prodávající je povinen získat a zaplatit za jakoukoli licenci, povolení, inspekci nebo zařazení na seznam jakýmkoli veřejným orgánem nebo certifikační organizací, které jsou vyžadovány v souvislosti s výrobou, výkonem, dokončením nebo dodáním jakéhokoli zboží a/nebo služby.
 19. Osvědčení o původu a celní dokumentace. Prodávající přebírá veškerou odpovědnost za informace uvedené v osvědčení o původu, dopise nebo čestných prohlášeních. Přijetím této objednávky prodávající přijímá plnou odpovědnost za úplnost a správnost odpovídajícího osvědčení o původu a veškeré další celní dokumentace poskytnuté kupujícímu. Prodávající přijímá veškeré závazky vyplývající z nepřesných údajů na těchto dokladech nebo z nedodržení požadavků na osvědčení o původu.
 20. Státní zakázky. Pokud je tato Objednávka na přední straně této Objednávky označena číslem státní smlouvy, Prodávající bude dodržovat všechna příslušná ustanovení uvedené vládní smlouvy a příslušné prováděcí vyhlášky a směrnice v rozsahu, v jakém se vztahují k předmětu této Objednávky, a všechna taková příslušná smluvní ustanovení, příkazy a směrnice jsou tímto začleněna odkazem do této Objednávky. Kopie smluvních podmínek veřejné zakázky bude na požádání předána prodávajícímu.
 21. Oznámení. Veškerá oznámení, souhlasy, zřeknutí se práv a další sdělení, která musí být podle této objednávky podána, musí mít písemnou formu a považují se za doručená buď (i) v den doručení, pokud byly doručeny osobně, nebo potvrzenou faxem nebo e-mailem, (ii) jeden (1) pracovní den po doručení kterémukoli národnímu kurýrovi s doručením do druhého dne následující pracovní den, Požadováno potvrzení nebo (iii) tři (3) pracovní dny po uložení poštou ve Spojených státech, doporučenou nebo doporučenou poštou, s dodejkou o vrácení, s odpovídajícím poštovným připojeným k němu. Všechna oznámení kupujícímu musí být zaslána společnosti QualServ Solutions LLC na adrese 7400 South 28th Street, Fort Smith, Arkansas 72908, k rukám manažera nákupu.
 22. Oddělitelnost. Pokud bude jakékoli ustanovení tohoto příkazu považováno nebo považováno za nezákonné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude mít toto ustanovení vliv na žádné jiné ustanovení nebo ustanovení obsažené v tomto příkazu.
 23. Názvy odstavců. Názvy odstavců slouží pouze pro usnadnění orientace a nemají vliv na význam nebo výklad jakéhokoli ustanovení této vyhlášky.
 24. Zřeknutí se soudního řízení před porotou. Prodávající a kupující se tímto vzdávají soudního řízení před porotou v jakékoli žalobě, řízení, nároku nebo protinároku, ať už na základě smlouvy nebo deliktu, podle zákona nebo spravedlnosti, vyplývající z této objednávky nebo s ní jakkoli související.
 25. Rozhodné právo. Tato objednávka se bude řídit a vykládat v souladu se zákony státu Arkansas bez ohledu na její kolizní normy.
 26. Řešení sporů. Veškeré žaloby vyplývající z této Smlouvy nebo s ní jakkoli související budou předloženy pouze federálním a státním soudům v okrese Sebastian v Arkansasu a Prodávající se tímto podřizuje jurisdikci těchto soudů a vzdává se jakéhokoli nároku, že tyto soudy jsou nevhodným fórem. Žaloba Prodávajícího vyplývající z této objednávky nebo s ní související bude zahájena do jednoho (1) roku ode dne, kdy právo, nárok, požadavek nebo důvod žaloby poprvé nastane, nebo bude navždy promlčeno.
 27. Přežití. Kromě těch podmínek, které zůstávají v platnosti i po vypršení nebo ukončení této objednávky podle jejich výslovných podmínek, zůstávají ustanovení oddílů 11, 12, 13, 14, 18, 23 a 25 v platnosti i po vypršení nebo ukončení této objednávky z jakéhokoli důvodu. Prodávající bere na vědomí, že jakékoli porušení podmínek nebo ujednání uvedených v článcích 14 nebo 18 může způsobit Kupujícímu nenapravitelnou škodu a že vymáhání náhrady škody ze zákona by nebylo adekvátní nápravou. V souladu s tím v případě, že Prodávající poruší podmínky, ujednání nebo podmínky článků 14 nebo 18, Prodávající tímto souhlasí se soudním zákazem a/nebo soudním příkazem proti Prodávajícímu, aniž by složil kauci, kromě jakýchkoli jiných zákonných nebo spravedlivých práv nebo opravných prostředků, které Kupující může mít.

Revidováno 11/1/13

Všeobecné obchodní podmínky QualServ/Follett Europe Polsko

I. ROZSAH POUŽITÍ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Všeobecné obchodní podmínky, dále jen "Všeobecné podmínky", definují pravidla pro uzavírání a plnění kupních smluv, jakož i smluv o poskytování služeb, které nabízí společnost založená podle polského práva – společnost s ručením omezeným Follett Europe Polska se sídlem Mokrý Dwór 26 c (Wiślina 83-021, Polsko), zapsaná pod číslem 0000223594 v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeném Krajským soudem v Gdaňsku, 8. hospodářského oddělení, dále jen "Follett". Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na smlouvy, které společnost Follett uzavře s jakoukoli smluvní stranou, která vede obchodní činnost, dále jen "Zákazník" a společně označované jako "Smluvní strany", s výjimkou smluv, na jejichž základě je druhou stranou spotřebitel definovaný v článku 22 polského občanského zákoníku.
 2. Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást a vztahují se na všechny kupní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytování služeb uzavřené společností Follett se Zákazníkem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Jakákoli odlišná a dodatečná ujednání učiněná stranami v rozporu se Všeobecnými podmínkami musí být učiněna písemně, jinak jsou neplatná. V případě, že Smluvní strany uzavřou samostatnou smlouvu týkající se specifikovaného podnikatelského záměru, ustanovení Všeobecných podmínek nahrazují ujednání učiněná v této smlouvě. Žádné z ustanovení Všeobecných podmínek nesmí být Zákazníkem změněno nebo upraveno bez písemného souhlasu společnosti Follett.
 3. Jakékoli jiné formy nebo vzory standardních ujednání používané zákazníkem (zejména všeobecné obchodní podmínky, předpisy) zákazníka nejsou závazné, pokud obě strany pod hrozbou neplatnosti písemně nevyjádří souhlas s aplikací všeobecných obchodních podmínek zákazníka. Všeobecné obchodní podmínky zákazníka se řídí pouze konkrétní smlouvou uzavřenou společností Follett se zákazníkem poté, co společnost Follett učiní písemné prohlášení se souhlasem vyjádřeným v předchozí větě. Souhlas společnosti Follett je vyjádřen ve vztahu ke konkrétní smlouvě a nevztahuje se na jiné smlouvy, které společnost Follett uzavře se zákazníkem. V případě, že jsou Všeobecné podmínky v rozporu s ustanoveními forem nebo vzorů standardních smluv používaných Zákazníkem (zejména se všeobecnými obchodními podmínkami a předpisy Zákazníka), použijí se Všeobecné podmínky na smlouvu uzavřenou Smluvními stranami za předpokladu, že bylo dodrženo ustanovení kapitoly I oddílu 4 a společnost Follett nebyla Zákazníkem informována o obsahu použitých formulářů nebo vzorů standardních smluv Zákazníkem před uzavřením konkrétní smlouvy. V případě, že jsou Všeobecné podmínky v rozporu s ustanoveními forem nebo vzorů standardních smluv používaných Zákazníkem (zejména se všeobecnými obchodními podmínkami a předpisy Zákazníka) a obě Smluvní strany se o tom dozvěděly před uzavřením konkrétní smlouvy, dohodnou se Smluvní strany písemně na rozhodném právu, jakož i to, které ustanovení se na konkrétní smlouvu/objednávku vztahuje.
 4. Všeobecné podmínky jsou zákazníkovi doručeny: a/ e-mailovou zprávou nebo poštou spolu s formulářem objednávky dále jen "objednávka" (dle všeobecných podmínek se objednávka učiněná prostřednictvím prostředků elektronické komunikace považuje za učiněnou prostřednictvím e-mailu nebo faxu), b/ jako příloha zálohové faktury (pokud byla objednávka učiněna jiným než výše uvedeným způsobem, např. telefonicky).
 5. Všeobecné podmínky jsou závazné a mají se za to, že je zákazník přijal v okamžiku, kdy zákazníkovi byla dodána vyplněná a podepsaná objednávka.
 6. Pokud Objednávka nebyla podána prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem nebo faxem) nebo písemně, jsou Všeobecné podmínky závazné a mají se za to, že je Zákazník přijal na základě zálohové faktury vystavené společností Follett s přiloženými informacemi o Všeobecných podmínkách, která byla Zákazníkovi doručena.
 7. Pokud Smluvní strany zůstávají v trvalých obchodních vztazích, má se za to, že Zákazník souhlasí se Všeobecnými podmínkami učiněný v rámci první Objednávky a souhlasí s tím, že Všeobecné podmínky budou aplikovány na pozdější objednávky a dohody uzavřené a uzavřené mezi stejnými Smluvními stranami, a to až do doby, než dojde ke změně Všeobecných podmínek nebo až do doby, než společnost Follett zruší jejich uplatnění.
 8. Všeobecné podmínky jsou obecně dostupné na webových stránkách: www.follettice.com/follett-europe/.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Veškeré informace umístěné v katalozích, oznámeních, www.follettice.com/follett-europe na webových stránkách, jakož i ve zbývajících reklamních materiálech vydaných společností Follett představují výzvu k jednání, nikoli však nabídku definovanou v ustanoveních občanského zákoníku.
 2. Zákazník podá společnosti Follett předběžnou nabídku, dále jen "Poptávka", písemně prostřednictvím elektronické komunikace. V poptávce by měly být uvedeny údaje nezbytné pro přípravu objednávky, tj. druh produktů/služeb, množství, technické parametry a identifikační údaje zákazníka. Poptávka není pro Zákazníka závazná, ale představuje požadavek na přípravu Objednávky druhu produktů/služeb.
 3. Společnost Follett připraví objednávku na základě informací uvedených v poptávce zákazníka. Objednávka obsahuje cenu, platební podmínky a dodací podmínky. Objednávka je zákazníkovi zaslána poštou nebo prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem nebo faxem) k podpisu a přijetí. Smluvní strany mohou sjednat podmínky uvedené v Objednávce. Pokaždé, když dojde ke změně podmínek objednávky, společnost Follett připraví nový objednávkový formulář s přihlédnutím ke změnám schváleným oběma stranami a zašle jej zákazníkovi k podpisu a úplnému přijetí. Společnost Follett přiloží k objednávce vždy tyto Všeobecné podmínky (obdobně jako přílohu e-mailové zprávy zaznamenané jako soubor PDF nebo jako samostatný dokument, pokud byla objednávka zaslána poštou).
 4. Objednávka s podpisem zákazníka jako akceptací podmínek objednávky je závazná pro obě smluvní strany po jejím doručení společnosti Follett poštou nebo prostředky elektronické komunikace (e-mail nebo fax).
 5. Zákazník může Poptávku nebo Objednávku podat také telefonicky.
 6. Na písemnou žádost zákazníka potvrdí společnost Follett přijetí objednávky, jakož i podmínky uvedené v objednávce, poštou nebo prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail nebo fax).
 7. Společnost Follett si vyhrazuje právo nahlížet do informací uvedených v poptávce a objednávce zákazníkem, včetně práva požadovat potřebné dokumenty za účelem potvrzení oprávnění jednat jménem zákazníka nebo identifikace osoby, která dotaz zadala a/nebo podepsala objednávku.
 8. Smlouva o prodeji/dodávce se považuje za uzavřenou za podmínek uvedených v Objednávce tím, že se obě smluvní strany podpisem formuláře objednávky dohodly na podmínkách zde uvedených.
 9. Ceny uvedené v Objednávce podle bodu 3 jsou platné po dobu 30 dnů od vyhotovení Objednávky.
 10. Společnost Follett je zproštěna povinnosti plnit smlouvu v případě, že nastanou důvody, které společnost Follett nemůže ovlivnit, zejména pokud v důsledku jednání zákazníka nebo činnosti třetích osob, výskytu vyšší moci nebo v důsledku změn právních předpisů je plnění smlouvy ztíženo, nebo způsobí Follettovi finanční ztrátu.

III. ÚPRAVY CEN/PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny a platební podmínky jsou uvedeny v Objednávce dle kapitoly II, bod 3. Platební podmínky mohou být rovněž uvedeny v zálohové faktuře v případě definovaném v kapitole I části 6.
 2. Dokladem potvrzujícím plnění smlouvy/objednávky ze strany společnosti Follett je faktura s DPH, s výhradou událostí, kdy podle zvláštního předpisu nebo samostatné smlouvy strany vyhotoví protokol o přijetí nebo jinou rovnocennou dokumentaci potvrzující plnění smlouvy ze strany společnosti Follett.
 3. Cena a platební podmínky by měly odpovídat předchozím ujednáním Smluvních stran vyjádřeným v Objednávce a jsou uvedeny na faktuře s DPH vystavené společností Follett, s výhradou ustanovení oddílu 4 níže.
 4. Společnost Follett může vystavit zálohovou fakturu, kterou má zákazník uhradit jako zálohu ve výši dohodnuté částky hodnoty objednávky. Záloha by měla být provedena k datu uvedenému v zálohové faktuře v souladu s ujednáním stran. Pokud zákazník neuhradí zálohu podle zálohové faktury, může společnost Follett odstoupit od smlouvy a není již povinna smlouvu/objednávku plnit. Pokud společnost Follett odstoupí od smlouvy z důvodu výše uvedené události, je Zákazník dodatečně povinen uhradit veškeré náklady, které společnosti Follett vzniknou v souvislosti s plněním takové smlouvy. Výše uvedené ustanovení nebrání společnosti Follett v možnosti požadovat náhradu škody v plné výši podle obecných pravidel.
 5. Všechny ceny za služby a produkty společnosti Follett jsou netto ceny, které budou navýšeny o částku splatné DPH.
 6. Náklady na dodání produktů, dále jen "Produkty" Zákazníkovi, jakož i náklady na další doplňkové služby poskytované společností Follett jsou vypořádávány individuálně a musí být s konečnou platností vyjádřeny v Objednávce. Tyto náklady, jakož i případné další náklady a výdaje, které mohou vzniknout v souvislosti s plněním smlouvy/objednávky, nese Zákazník, pokud se Strany nedohodnou jinak. Stejně jako v případě chybějících dohod jednotlivých smluvních stran o nákladech na dodání je zákazník povinen nést tyto náklady ve výši, kterou využívají dopravci (speditéři), kteří mu poskytují přepravní služby určitého druhu zboží.
 7. Za datum splatnosti se považuje datum připsání finančních prostředků na účet společnosti Follett uvedený na faktuře. Náklady na převod finančních prostředků, jakož i náklady na směnu měn a platbu slevy hradí Zákazník.
 8. Ceny mohou být změněny z důvodů, které nelze přičíst společnosti Follett, např. v souvislosti se zvýšením cel, daní, směnného kurzu a dalšími ekonomickými nebo právními okolnostmi, které společnost Follett nemůže ovlivnit. V takovém případě je společnost Follett oprávněna změnit cenu po předchozím upozornění zákazníka.
 9. V případě, že se zákazník opozdí s platbami vyplývajícími ze smlouvy, bude zákonný úrok splatný společnosti Follett narůstat z jakékoli dlužné částky, která nebyla zaplacena v požadované lhůtě.
 10. V případě prodlení zákazníka s platbami vyplývajícími ze smlouvy je společnost Follett oprávněna na základě vlastního uvážení přerušit práce na všech objednávkách zákazníka (včetně vydání produktů a/nebo poskytování služeb), dokud zákazník neuhradí všechny neuhrazené platby s vedlejšími splatnostmi (např. úroky) nebo nebude požadovat řádné zajištění plateb po splatnosti. Pokud neuhrazené platby zákazníka společnosti Follett přesáhnou období 30 po sobě jdoucích dnů, může společnost Follett smlouvu vypovědět, aniž by bylo nutné stanovit další lhůtu pro plnění smlouvy. V takovém případě společnost Follett nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé zákazníkovi a zákazník není oprávněn uplatňovat od společnosti Follett jakékoli nároky, pokud společnost Follett podnikne kroky popsané v této části.
 11. Zákazník není oprávněn odložit nebo pozastavit splatnou platbu vůči společnosti Follett v souvislosti se smlouvou/objednávkou, na kterou Zákazník uplatnil jakékoli nároky. Rovněž je vyloučeno, aby Zákazník odečetl jakékoli vzájemné pohledávky vůči společnosti Follett od vzájemných pohledávek společnosti Follett vůči Zákazníkovi vyplývající ze smlouvy uzavřené podle ustanovení těchto Všeobecných podmínek.

IV. ZÁLOHOVÉ PLATBY

 1. Na žádost společnosti Follett by měl zákazník provést společnosti Follett zálohu na konečnou fakturu nebo stanovit záruku přijatou společností Follett na úhradu ceny před dodáním produktů nebo poskytnutím služeb podle konkrétní smlouvy/objednávky. Společnost Follett vystaví předběžnou fakturu na zálohovou platbu, kterou má zákazník uhradit, k datu uvedenému na této faktuře. Výše zálohových plateb bude dohodnuta v rámci objednávky a bude potvrzena společností Follett v souladu s ustanovením kapitoly II, oddíl 6.
 2. Společnost Follett přijme nezbytná opatření ke splnění objednávky zákazníka poté, co zákazník uhradí zálohu ve výši uvedené v předběžné/zálohové faktuře. Za den úhrady zálohy se považuje den, kdy jsou prostředky zálohové platby připsány na účet zhotovitele uvedený v předběžné faktuře.
 3. Odmítnutí nebo neprovedení zálohové platby zákazníkem k datu uvedenému v předběžné faktuře se považuje za odstoupení zákazníka od smlouvy, čímž je společnost Follett zproštěna povinnosti plnit smlouvu/objednávku. V takovém případě je zákazník navíc povinen uhradit veškeré náklady, které společnosti Follett vzniknou v souvislosti s plněním takové smlouvy/objednávky. Výše uvedené ustanovení nebrání společnosti Follett v možnosti požadovat náhradu škody v plné výši podle obecných pravidel.

V. PLNĚNÍ SMLOUVY / DODÁVKA

 1. Není-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, je dodací lhůta/lhůta plnění služeb společností Follett vždy uvedena společností Follett v Objednávce a musí být společností Follett dodatečně potvrzena v souladu s ustanovením uvedeným v kapitole II oddíl 3 a uvedena na faktuře, zálohové faktuře nebo nákladním listu/nákladním listu nebo jiném rovnocenném dokumentu.
 2. S výhradou ustanovení kapitoly IV odstavce 2 začíná dodací lhůta/lhůta plnění služeb běžet dnem, kdy zákazník doručí společnosti Follett podepsanou a přijatou Objednávku nebo zálohovou fakturu, pokud je smlouva uzavřena podle pravidel uvedených v kapitole III odst. 4 a kapitole II části 5. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud budou Produkty předány včas nebo před uplynutím lhůty společností Follett oprávněnému zástupci Zákazníka nebo přepravci/speditérovi jednajícímu jménem jedné ze Stran za účelem dodání Produktů Zákazníkovi. V případě, že místo dodání Produktů není určeno Smluvními stranami nebo specifikováno Zákazníkem, má se za to, že lhůta je splněna poté, co společnost Follett včas nebo před uplynutím lhůty oznámí Zákazníkovi, že Produkty jsou připraveny k předání Zákazníkovi v sídle společnosti Follett nebo na jiném místě uvedeném společností Follett. Náklady na uskladnění Produktů po dobu neúčinnosti posledního dne stanoveného jako datum dodání do předání Produktů Zákazníkovi nebo jeho zástupci (přepravci, speditérovi) hradí Zákazník. Výše uvedená ustanovení se obdobně vztahují na poskytování služeb společností Follett jiných než dodání produktů.
 3. Zákazník může obdržet Produkty následujícím způsobem: a/ osobně v sídle společnosti Follett, b/ dopravním prostředkem společnosti Follett nebo prostřednictvím spediční společnosti/kurýrní služby pověřené jednou ze Smluvních stran dle dohody na místě (adrese) uvedeném Zákazníkem v Objednávce, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
 4. Společnost Follett nenese odpovědnost za prodlení s plněním objednávky způsobené okolnostmi vyšší moci definovanými v kapitole VI těchto Všeobecných podmínek nebo událostmi, za které je Zákazník odpovědný.
 5. Dokud výše uvedené překážky nepominou nebo nebudou stranami překonány, může společnost Follett pozastavit nebo omezit dodávku produktů nebo poskytování služeb. Pokud v důsledku výskytu výše uvedených překážek společnost Follett ztratí možnost dodávat produkty nebo poskytovat služby, může být smlouva týkající se konkrétní objednávky společností Follett jednostranně ukončena na základě předchozího oznámení společnosti Follett zákazníkovi. V případě pozastavení nebo omezení dodávky Produktů nebo poskytování služeb společností Follett budou lhůty stanovené v těchto Podmínkách pozastaveny ve vztahu k části nebo celé dodávce/službě uvedené v Objednávce, a to až do doby, než výše uvedené překážky pominou nebo budou Stranami překonány.
 6. Pokud nastane jakákoli událost definovaná v bodě 5, nemá se za to, že společnost Follett nesplnila nebo nesprávně splnila závazky vyplývající ze smlouvy a zákazník není oprávněn uplatňovat vůči společnosti Follett jakékoli nároky, které tím vzniknou, zejména nárok na náhradu škody.
 7. Společnost Follett může provést dodávku Produktů částečně, pokud se Strany nedohodnou jinak. Nedohodnou-li se smluvní strany u konkrétní zakázky jinak, je společnost Follett s konečnou platností oprávněna určit množství, druh (druh) a termín dodávky, která má být provedena podle příslušné smlouvy/objednávky.
 8. Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, dodání produktů na místo určení, jak je uvedeno ve smlouvě smluvních stran, provádí společnost Follett na základě pravidla EXW (Incoterms 2010).
 9. V případě, že převzetí Produktů provádí Zákazník osobně, společnost Follett připraví Produkty k vydání Zákazníkovi v sídle společnosti Follett, pokud se Strany nedohodnou na jiném místě nebo lhůtě dodání. Zákazník je povinen obdržet Produkty v čase a na místě uvedeném společností Follett nebo neprodleně poté, co mu společnost Follett oznámí, že Produkty jsou dány k dispozici Zákazníkovi v sídle společnosti Follett nebo na jiném místě určeném společností Follett.
 10. Zákazník je povinen zkontrolovat Produkty v den převzetí z hlediska shody s Objednávkou. Zákazník je zejména povinen zkontrolovat stav přepravy, kvalitu a množství dodaných Produktů a veškeré reklamace v tomto ohledu uplatnit u dopravce (speditéra) a společnosti Follett. Výše uvedená stížnost musí být podána písemně. Pokud Zákazník neuplatní reklamaci ihned po obdržení Produktů, nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne převzetí, považuje se to za potvrzení Zákazníka o shodě dodávky se smlouvou/objednávkou.
 11. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, veškeré náklady a výdaje spojené s přepravou Produktů nese Zákazník podle platné sazby používané dopravcem nebo speditérem jednajícím na žádost Zákazníka nebo společnosti Follett. Zákazník je povinen uhradit náklady na přerušení provozu způsobené okolnostmi, za které nese výhradní odpovědnost zákazník.
 12. Společnost Follett je povinna zajistit odpovídající ochranu produktů před poškozením během přepravy. Náklady na běžnou ochranu jsou zahrnuty ve zbývajících nákladech spojených s plněním Objednávky, které má společnost Follett uhradit, pokud si Zákazník neobjednal dodatečné zajištění zásilky. Náklady na dodatečné zabezpečení zásilky hradí v plné výši Zákazník.
 13. Pokud Zákazník obdrží Produkty ze skladu společnosti Follett vlastními dopravními prostředky, musí být Follett před vydáním Produktů Zákazníkem vybaven informacemi o osobních identifikačních údajích zástupce Zákazníka oprávněného přijímat Produkty, tj. jméno a příjmení, číslo pasu nebo číslo občanského průkazu. Pokud společnost Follett neobdržela výše uvedené informace včas od zákazníka, může společnost Follett odmítnout vydat produkty nebo může být vydání odloženo, dokud zákazník nesplní svou povinnost v tomto dokumentu. Stejně tak společnost Follett odmítne vydat produkty v případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi osobními identifikačními údaji zástupce zákazníka poskytnutými podle tohoto oddílu zákazníkem a identifikačními údaji skutečného příjemce.
 14. Zákazník zajistí přítomnost oprávněného zástupce v čase a na místě, jak je uvedeno společností Follett nebo popsáno na nákladním listu, nákladním listu nebo jiném rovnocenném dokumentu, aby převzal dodávku produktů jménem zákazníka, zatímco odmítnutí převzetí produktů zákazníkem nebo nepřítomnost jeho zástupce nezbavuje zákazníka povinnosti provést platbu společnosti Follett za produkty a dopravu jako dohodly se strany.
 15. Společnost Follett nenese odpovědnost za opožděné doručení v důsledku okolností způsobených dopravcem nebo přepravcem.
 16. Zákazník by měl spolupracovat se společností Follett v oblasti plnění objednávky, zejména by měl poskytnout místo vykládky nákladu a splnit příslušné podmínky pro provedení montážních prací (pokud jde o objednávky/dohody s montážními službami). Kromě toho by měl zákazník zajistit řádné vytápění montážního místa v zimním období a jeho osvětlení, jakož i neomezený přístup k přívodu vody, elektřině atd.
 17. V případě nezbytné zkušební montáže, kterou má společnost Follett provést, je zákazník povinen splnit příslušné podmínky v tomto ohledu, včetně splnění povinností uvedených v předchozím bodě 16.

IV. VYŠŠÍ MOC

 1. Společnost Follett nenese odpovědnost za neplnění nebo nesprávné plnění smlouvy způsobené okolnostmi vyšší moci.
 2. Za tyto Všeobecné podmínky se za vyšší moc považují okolnosti, které společnost Follett nemůže ovlivnit, zejména, jako jsou: požár, povodeň a jiná přírodní katastrofa, válka a jiné vojenské operace, stávka, nepokoje, demonstrace, epidemie, embargo, přerušení nebo zpoždění dodávek surovin, energie a komponentů nebo jiné nepředvídané okolnosti, jako je úpadek nebo zkrácení pracovní doby ze strany spolupracujících společností/firem nebo jejich subdodavatelů, které mají vliv na Výrobní kapacita společnosti Follett, přestávky v práci, okolnosti přičitatelné dopravcům/spedičním společnostem, vládní legislativa/rozhodnutí, změny platných právních předpisů, nepředvídané narušení kontinuity práce společnosti Follett způsobené např. nedostatečným nebo přerušením dodávek elektřiny, zpožděním cel a dopravy, blokádou silnice a dalšími podobnými okolnostmi, které společnost Follett nemůže ovlivnit.

VII. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 1.  Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, nabývá Zákazník vlastnické právo k Produktům úplným zaplacením faktury s vedlejšími splatnostmi, tj. úroky a náklady na uplatnění nároku na příslušnou objednávku. Smlouva, která definuje přechod vlastnického práva k Produktům odlišně, musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.
 2. Byly-li dodávky Produktů realizovány částečně, nedochází při úhradě příslušné části Zákazníkem k přechodu vlastnického práva k celkovému množství zboží dodaného nebo předaného společností Follett při plnění konkrétní smlouvy/objednávky.
 3. Společnost Follett je oprávněna požadovat od zákazníka okamžité vrácení produktů, pokud se zákazník dostane do prodlení s platbou ceny nebo existují závažné obavy ohledně možnosti plnění smluvních povinností zákazníka na základě finanční situace zákazníka. Pokud jde o objednávky/smlouvy s montážními službami, může společnost Follett provést nezbytné demontážní práce bez námitek zákazníka za účelem prosazení výhrady vlastnického práva stanovené podle části 1 této kapitoly. Náklady a výdaje spojené s vrácením zboží a demontážními pracemi nese výhradně zákazník.
 4. Zákazník není oprávněn produkty prodávat, nakládat s nimi nebo je jakýmkoli způsobem zatěžovat, což by mělo za následek ztrátu nebo omezení vlastnického práva společnosti Follett během období, kdy výhrada vlastnického práva zůstává v platnosti bez předchozího písemného souhlasu společnosti Follett. Pokud zákazník nedodrží výše uvedené ustanovení, má společnost Follett právo požadovat náhradu škody až do plné výše škody vzniklé v tomto případě.

VIII. KVALITA, ZÁRUKA, REKLAMACE

 1. Společnost Follett poskytuje zákazníkovi záruku na své produkty. V rámci záručních podmínek společnost Follett prohlašuje, že odstraní fyzické vady produktů. Pokud se strany nedohodnou jinak, poskytuje společnost Follett záruku po dobu 12 měsíců. Záruka nabývá platnosti dnem vystavení faktury týkající se produktů, na které společnost Follett poskytla záruku.
 2. Pokud společnost Follett v rámci záručních podmínek dodá zákazníkovi produkty bez fyzických vad, záruční doba uvedená v části 1 této kapitoly bude pokračovat ode dne dodání bezvadných produktů. Pokud je vyměněna nebo vyměněna pouze část Produktu, platí výše uvedené ustanovení obdobně pro bezvadnou část Produktů.
 3. Ve všech ostatních případech, zejména pokud jsou Produkty předmětem opravy, se záruční doba prodlužuje o dobu opravy.
 4. Záruka zahrnuje vady způsobené vadnou konstrukcí a/nebo použitím nevhodných materiálů a/nebo nesprávným výkonem produktů nebo služeb.
 5. Záruční podmínky, pokud jde o plnění ze strany společnosti Follett, zejména montážní práce, jsou stanoveny samostatnou smlouvou uzavřenou mezi zúčastněnými stranami. Pokud smluvní strany takovou smlouvu neuzavřou, použijí se obdobně tyto Všeobecné podmínky.
 6. Tyto Všeobecné podmínky týkající se záručních podmínek se nepoužijí, pokud je záruka poskytnuta výrobcem konkrétních Produktů. V tomto případě budou záruční podmínky uvedeny v záruční knížce (kartě) vydané výrobcem a dodané s produkty společností Follett.
 7. Společnost Follett nenese odpovědnost za následující vady Produktů: a) způsobené zaviněním uživatele, b) způsobené používáním Produktů v rozporu s jejich účelem a v důsledku nedodržení doporučení výrobce, včetně nedostatečné údržby a pravidelných kontrol Produktů, vyžadovaných výrobcem, c) způsobené opravami, údržbou nebo servisem prováděným neoprávněnými osobami d) vyplývající z realizace projektu nebo nesprávné instalace návrhu, e) způsobené nesprávnou instalací nebo uvedením do provozu, f) způsobené v důsledku technických nebo mechanických škod, jakož i okolnostmi vyšší moci, g) vyplývající z nevhodných skladovacích podmínek Produktů.
 8. Záruka se nevztahuje na vady způsobené při běžném používání nebo bez dozoru, v důsledku poškození, zničení, nedbalosti Produktů a způsobené používáním Produktů v rozporu s jejich určením.
 9. Služby požadované záruční knihou a záruční opravy produktů musí být prováděny společností Follett nebo jinými autorizovanými servisními zařízeními společnosti Follett nebo výrobce, jinak záruka zaniká.
 10. Záruční práva zákazníka by měla být uplatněna zasláním reklamace společnosti Follett včetně zejména čísla faktury, typu (druhu) a sériového čísla produktů, přesného popisu každé vady a okolností a času odhalení vady. Zákazník je rovněž povinen nahlásit společnosti Follett druh nesrovnalostí ve fungování Produktů. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci uvedenou v předchozí větě neprodleně, nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne zjištění vady nebo nejbližší možnosti Zákazníka vadu zjistit s maximální odbornou péčí. Stížnost lze podat doporučeně poštou na adresu společnosti Follett (Follett Europe Poland Ltd. Mokry Dwór 26c, 83-021 Wiślina Poland s poznámkou "reklamace"), faxem (pod faxovým číslem +48 (58) 785-6159) nebo e-mailem (pod e-mailovou adresou: ................).
 11. Pokud zákazník nedodrží lhůtu pro uplatnění reklamace nebo nedodrží ostatní záruční podmínky podle těchto obchodních podmínek, záruční nároky zákazníka zanikají.
 12. Společnost Follett posoudí stížnost v co nejkratším možném termínu, nejdéle však do 14 (čtrnácti) dnů od obdržení stížnosti. V případě, že musí být Produkty odeslány k posouzení výrobcem nebo je nutné provést znalecký posudek a zkoušky, může být lhůta pro vyřízení reklamace uvedená v předchozí větě přiměřeně prodloužena.
 13. Zákazník je povinen umožnit zástupcům společnosti Follett zjistit vady a zahájit činnosti směřující k jejich odstranění. Zákazník zašle vadný produkt na adresu uvedenou společností Follett, pokud není nutné opravu provést v místě instalace produktu z důvodu typu (druhu) a velikosti vadného produktu. Pokud je oprava prováděna v místě instalace, je zákazník povinen poskytnout volný a bezpečný přístup k produktům za účelem provedení nezbytných oprav. Pokud zákazník nesplní výše uvedené požadavky, může společnost Follett odmítnout provedení oprav v rámci záručních podmínek a požadovat od zákazníka náhradu všech nákladů s tím vzniklých.
 14. Zákazník není žádným způsobem zproštěn odpovědnosti a povinnost zákazníka splnit splatnou platbu za dodané produkty/poskytnuté služby společností Follett není pozastavena ani zpožděna, a to ani v případě, že záruční nároky uplatní zákazník. Společnost Follett může pozastavit řízení o reklamaci Zákazníka do doby, než Zákazník splní neuhrazené smluvní povinnosti vůči společnosti Follett, zejména splatné platby.
 15. Společnost Follett reklamaci vyřeší a o výsledku reklamace informuje zákazníka e-mailem nebo poštou.
 16. Pokud je reklamace oprávněná, společnost Follett neprodleně podnikne všechny nezbytné kroky k opravě vadných produktů, lhůta pro odstranění vad se však může prodloužit v důsledku okolností, které společnost Follett nemůže ovlivnit, např. dočasný nedostatek náhradních dílů. V takovém případě společnost Follett sdělí Zákazníkovi předpokládaný nový čas odstranění vady.
 17. Pokud oprava není možná nebo se mohou objevit neúměrně vysoké náklady, společnost Follett vymění vadný produkt za bezvadný nejpozději do 3 (tří) měsíců od uplatnění reklamace zákazníkem. Rozhodnutí o způsobu vyřízení stížnosti zůstává ve výlučné pravomoci společnosti Follett.
 18. Společnost Follett nese náklady na dodání vadných Produktů, jakož i na výměnu Produktů podle ustanovení článku 17 Zákazníkovi nebo místu instalace za předpokladu, že společnost Follett reklamaci uzná. Je zakázáno odstraňovat vady svépomocí Zákazníka ani třetími osobami na náklady společnosti Follett, jinak nároky Zákazníka ze záruky zanikají.
 19. Zákazník je oprávněn uplatnit záruční nároky na vady Výrobku specifikované v ustanoveních občanského zákoníku bez ohledu na záruční nároky stanovené těmito Všeobecnými podmínkami. Záruční nároky se řídí podmínkami těchto Všeobecných podmínek, pokud není dána přednost ustanovení občanského zákoníku.
 20. V případě, že je reklamace nebo reklamace záruky/záruky neopodstatněná, je zákazník povinen uhradit společnosti Follett veškeré náklady a výdaje, které jí tím vzniknou.

IX. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY. VRÁCENÍ PRODUKTU

 1. Zrušení objednávky je možné na základě předchozího písemného souhlasu společnosti Follett. Zákazník, který zruší Objednávku, je povinen uhradit současně manipulační poplatek ve výši 15 % (patnáct procent) z hrubé ceny Produktu/služby, jinak je zrušení neúčinné.
 2. Vrácení dodaného nebo předaného produktu je povoleno pouze po předchozím souhlasu společnosti Follett. V opačném případě nebude vrácení produktu akceptováno.
 3. Vrácení produktu je povoleno pouze v případě, že produkt nevykazuje známky používání, je kompletní a není poškozen ani zničen. Standardní produkty, které byly původně zabaleny, mohou být vráceny výhradně společnosti Follett, tj. produkty trvale uložené ve skladu společnosti Follett.
 4. Vrácení lze provést pouze do 14 (čtrnácti) dnů od doručení produktu zákazníkovi.
 5. V případě vrácení produktu je zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši 15 % (patnáct procent) z hrubé ceny produktu.
 6. Zrušení objednávky nebo vrácení produktu není povoleno, pokud se jedná o neobvyklé produkty/montážní služby, zejména na zvláštní objednávku zákazníka, vyrobené a/nebo objednané na žádost zákazníka, produkty mimo sklad atd.
 7. Pokud je objednávka zrušena nebo produkt vrácen společnosti Follett podle ustanovení této kapitoly, zákazník uhradí společnosti Follett veškeré náklady a výdaje, které jí tím vzniknou, zejména náklady na dopravu.

X. ODŠKODNĚNÍ

 1. Společnost Follett odpovídá pouze za skutečné škody, které zákazníkovi vzniknou v důsledku úmyslného neplnění nebo nesprávného plnění smlouvy. V případě porušení povinností vyplývajících ze smlouvy je odpovědnost společnosti Follett omezena na náhradu škody Zákazníka ve výši skutečně vzniklé škody, maximálně však do výše čisté ceny předmětu objednávky/smlouvy.
 2. Společnost Follett nenese odpovědnost za následující:
  a/ ušlý zisk Zákazníka, pokud škoda nebyla způsobena,
  b/ pokud jsou dodané Produkty v souladu s Objednávkou, ale nesplňují očekávání Zákazníka,
  c/ následné, vedlejší a morální škody, zejména výrobní ztráty, ušlý zisk nebo v souvislosti s používáním Produktů, obchodní ztráty a ztráty způsobené přestávkami v práci nebo v důsledku zvýšených nákladů Zákazníka, ztráta obchodních vztahů nebo jakákoli jiná sekundární ztráta vyplývající z dodání Produktů/poskytování služeb společností Follett.
  d/ byl-li dodaný Produkt Zákazníkem používán způsobem, který je v rozporu s jeho určením, v rozporu s technickými vlastnostmi Produktu nebo s doporučeními a návodem k použití.
 3. Společnost Follett nenese odpovědnost za neplnění nebo nesprávné plnění smlouvy, pokud je vada produktu způsobena nesprávným zpracováním výrobcem.
 4. Je-li smlouva ze strany společnosti Follett plněna částečně, je Zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy pouze ve vztahu k nesplněné části.
 5. Společnost Follett nezaručuje, že dodané produkty jsou vhodné a vhodné pro účely zákazníka a/nebo splňují požadavky zákonů platných v zemi zákazníka. Veškeré náklady a výdaje na jakákoli povolení nezbytná k použití, dodání nebo provedení montážních prací nese zákazník.

XI. MLČENLIVOST

 1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat přísnou mlčenlivost o veškerých obchodních a technických informacích, ať již obdržených písemně nebo ústně v průběhu vzájemné spolupráce, a ať již jsou prohlášeny za důvěrné či nikoli, a budou v souvislosti s nimi vykonávat přiměřenou ochranu před neoprávněným zveřejněním, kopírováním nebo použitím, zejména jakékoli dokumenty, analýzy, plány, které zákazník obdržel od společnosti Follett v těchto obchodních podmínkách, nebudou zveřejněny ani použity k jinému účelu než k plnění souhlasu, dále jen "Důvěrné informace". Zákazník nesmí sdělit Důvěrné informace žádné třetí osobě bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Follett.
 2. Žádná ze smluvních stran a její zástupci nesmí sdělit žádné třetí osobě žádné informace nebo skutečnosti týkající se objednávky/smlouvy uzavřené mezi stranami.\
 3. V případě porušení ustanovení této kapitoly kteroukoli ze stran je druhá strana oprávněna požadovat náhradu škody, která jí vznikla. Každá strana je odpovědná za jakékoli porušení povinností zde uvedených jejími zástupci.
 4. Každá smluvní strana, která obdrží důvěrné informace, je povinna uplatňovat přinejmenším stejná ochranná opatření jako ve vztahu k vlastním informacím smluvních stran a přijmout odpovídající ochranu před jejich neoprávněným zveřejněním.
 5. V případě, že je Strana, která Důvěrné informace obdrží, nucena je na základě platného právního předpisu na příkaz státních orgánů zveřejnit, je povinna o tom neprodleně informovat druhou Smluvní stranu. Strana, která obdrží Důvěrné informace, předloží pouze tyto informace nebo jejich část, které musí být zveřejněny na základě příkazu státních orgánů.
 6. Omezení stanovená v této kapitole se nevztahují na ty důvěrné informace, které: a) byly v držení nebo byly známy jedné ze stran před jejich obdržením od druhé strany, s výjimkou informací získaných stranou během jednání vedených před uzavřením smlouvy, b) jsou nebo se jakýmkoli způsobem stávají veřejnými, aniž by strany porušily ustanovení této kapitoly, c) strana, která informace obdrží, je povinna je zveřejnit na základě jakéhokoli platného zákona, příkazu soudu nebo platného nařízení,d) jsou zpřístupněny poradcům stran.
 7. Strany mohou stanovit další zásady důvěrnosti v samostatné dohodě.

XII. VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Smlouva může být kdykoli ukončena na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran.
 2. S výhradou ustanovení oddílu 4 kapitoly V může zákazník odstoupit od smlouvy v případě, že se společnost Follett opozdí s plněním objednávky/smlouvy o více než 14 dnů od data uvedeného v objednávce, faktuře nebo zálohové faktuře. Vyjádření Zákazníka k odstoupení od smlouvy by mělo být podáno do 7 dnů od uplynutí lhůty 14 dnů definované v předchozí větě.
 3. Společnost Follett může odstoupit od smlouvy, pokud z důvodů, které nelze přičíst a které nebylo možné předvídat s náležitou péčí při uzavření smlouvy podle oddílu 8 kapitoly II, nebude možné provést prodej produktů nebo poskytování konkrétních služeb. Vyjádření společnosti Follett k odstoupení od smlouvy by mělo být podáno do 7 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která způsobila nevymahatelnost smlouvy.
 4. Společnost Follett je oprávněna vypovědět smlouvu s okamžitou platností z důvodů, které lze přičíst zákazníkovi, zejména: a) v případě nemožnosti nebo zpoždění plnění smlouvy, nemožnosti zahájit nebo pokračovat v poskytování služby při stanovení dodatečné lhůty pro odstranění překážek, b) pokud Výrobky nebyly Zákazníkem přijaty ve sjednané lhůtě a dodatečná lhůta pro převzetí Produktů uvedená společností Follett uplynula bez efektu. Výše uvedené ustanovení platí i v případě, že Zákazník nedodrží lhůtu pro doručení příslušné části Produktů za předpokladu, že společnost Follett může částečně vypovědět smlouvu týkající se nepřijaté části objednávky, c) v případě úplného nebo částečného prodlení Zákazníka s platbou vyplývající ze smlouvy se společností Follett přesahující lhůtu 7 (sedmi) dnů, poté, co Zákazník nevyhověl výzvě společnosti Follett k okamžité platbě do dalších 7 (sedmi) dnů od předvolání, d) pokud existují podstatné prostory platební neschopnosti Zákazníka nebo Zákazník vstoupí do likvidace nebo konkurzního řízení a společnost Follett o tom nebyla informována nebo nebylo možné se o tom dozvědět při uzavření smlouvy.
 5. Pokud je smlouva ukončena s okamžitou platností z důvodů uvedených v části 4 této kapitoly, závazky zákazníka vůči společnosti Follett se stanou okamžitě splatnými, zejména zákazník uhradí společnosti Follett všechny splatné platby za splněnou část smlouvy a uhradí náklady a výdaje společnosti Follett tím vzniklé, dokud nebude smlouva s okamžitou platností ukončena. Náklady na skladování Produktů, které tím vzniknou, nese také Zákazník.
 6. Prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo ukončení smlouvy s okamžitou účinností se považuje za právně závazné zasláním příslušného prohlášení podepsaného osobou řádně oprávněnou zastupovat dotčenou smluvní stranu druhé smluvní straně. Výše uvedené prohlášení by mělo být učiněno písemně a zasláno poštou na adresu Strany uvedenou v Objednávce nebo na adresu nové Strany, která byla dříve oznámena druhé Straně.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Jakékoli změny těchto Všeobecných podmínek, úplné nebo částečné zrušení a tyto Všeobecné podmínky musí být provedeny písemně, jinak jsou neplatné.
 2. Smlouvy/objednávky uzavřené smluvními stranami podle těchto Všeobecných podmínek a záležitosti zde neupravené se řídí příslušnými ustanoveními polského práva, zejména ustanoveními polského občanského zákoníku.
 3. Spory, které přímo nebo nepřímo vyplývají z těchto Všeobecných podmínek a dohod/objednávek zde uvedených, budou řešeny Státními obchodními soudy v Polsku, které jsou příslušné podle sídla společnosti Follett.
 4. Veškerá oznámení, prohlášení, předvolání nebo jiné písemnosti a korespondence smluvních stran týkající se těchto Všeobecných podmínek a dohod/objednávek uvedených v těchto podmínkách musí být společností Follett zaslány na adresu sídla, faxové číslo a e-mailovou adresu, jak je uvedeno zákazníkem v objednávce nebo jiném následujícím dokumentu. Zákazník je povinen neprodleně písemně informovat společnost Follett o změně adresních údajů, a to nejpozději do 3 (tří) dnů od okamžiku, kdy k takové změně došlo. V případě změny výše uvedených adresních údajů se doručení na starou adresu zákazníka považuje za účinné odesláním doporučeného zákazníka, faxem nebo e-mailem, a to až do doby, než bude společnost Follett písemně informována o změně adresy.
 5. Společnost Follett si vyhrazuje právo zavést změny těchto Všeobecných podmínek, přičemž konkrétní smlouva/objednávka uvedená v těchto Podmínkách se řídí Všeobecnými podmínkami platnými ke dni uzavření smlouvy Smluvními stranami.
 6. Jakékoli postoupení a převod práv a povinností zákazníka v této smlouvě nebo její části na jakoukoli přidruženou společnost nebo na jakoukoli třetí stranu vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Follett, jinak je neplatný.

QualServ/Follett Europe Poland Limited Liability Company :

Smlouvy/objednávky uzavřené společností Follett po 1. dubnu 2015 se řídí těmito Všeobecnými podmínkami.